Ulf Kristersson Moderaterna

4 augusti, 2022

Sverige behöver en mer tolerant hbtq-politik

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i som hbtq-person, men hbtq-personers rättigheter utmanas nu både öppet och i det fördolda. De historiska framstegen behöver försvaras, men mer måste göras för en modernare hbtq-politik. Moderaterna presenterar i dag sex punkter för ett samhälle byggt på öppenhet och tolerans.

Sverige ska vara ett land där man kan leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Moderaterna kommer alltid försvara de framsteg som har gjorts för hbtq-personer, men det räcker inte. En moderatledd regering kommer att genomföra nya reformer för att förbättra livsvillkoren för hbtq-personer.

Vi vill stoppa utbetalningar av skattemedel till organisationer som sprider hat mot hbtq-personer

Det är fullständigt oacceptabelt att skattepengar betalas ut till organisationer som sprider hat eller är intoleranta mot hbtq-personer. Moderaterna kommer i regeringsställning att ändra regelverket så att föreningar som hetsar mot HBTQ-personer inte ska få en krona av våra skattemedel.

Om det ska bli möjligt behöver kontrollen innan bidrag betalas ut bli betydligt bättre. Det behöver även ske mer granskning i efterhand av vilka bidrag som har betalats ut. Om det upptäcks att en förening på något sätt agerat intolerant mot hbtq-personer ska det bli lättare att kräva tillbaka skattepengar som har betalats ut.

Moderaternas förslag:

 • Inga skattepengar ska betalas ut till föreningar och organisationer som sprider hat mot eller på annat sätt agerar intolerant mot hbtq-personer. Det innefattar till exempel att genom påtryckningar försöka ”bota” homosexualitet genom omvändelseterapi.
 • Vidare bör offentliga medel som betalats ut kunna återkrävas om det visar sig att den förening eller organisation som tog emot dessa spridit hat eller på annat sätt agerat intolerant mot hbtq-personer. 

Vi ta bort reglerna som hindrar homo- och bisexuella från att ge blod

Allas blod ska värderas lika. Det finns blodbrist i sjukvården, samtidigt finns det människor som vill donera blod men som inte får – på grund av sexuell läggning. Det vill vi ändra på. 40 år efter att homosexualitet slutade att klassas som en psykisk störning är det på tiden att en av de sista relikerna från en mer fördomsfull tid försvinner. Det är dags att ta bort ett av de diskriminerande regelverk som finns kvar för homo- och bisexuella.

Moderaternas förslag:

 • Sexuell läggning ska inte ha någon betydelse för en blodgivares lämplighet.

 • Socialstyrelsen bör därför få ett uttryckligt uppdrag att ändra i riktlinjerna för blodgivning så att sexuell läggning inte längre ska vara avgörande för vem som får donera blod. 

Vi vill tillåta surrogatmoderskap och göra familjelagstiftningen könsneutral

Svensk familjepolitik måste bli mer tidsenlig. Längtan efter barn och förmågan att vara förälder styrs inte av sexuell läggning. I dag hamnar många familjer som skaffar barn genom surrogatmoderskap utomlands i en rättsosäker situation, där både föräldrar och barn hamnar i kläm. Familjelagstiftningen måste vara anpassad efter hur människor idag väljer att leva sina liv. 

Moderaternas förslag:

 • Tillåt altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige.
 • Lagstiftningen behöver ses över i syfte att skapa en mer rättssäker och trygg situation för de som väljer att skaffa barn genom surrogatmoderskap utomlands.
 • Att familjelagstiftningen ses över så att den blir könsneutral. 

Vi vill förbjuda konverteringsterapi 

Konverteringsterapi hör inte hemma i Sverige. Det är en ”terapi” som bygger på teorin att lesbisk, homosexuell, bi eller trans är en psykisk sjukdom som kan ”botas”.  Det är förkastligt. Det finns flera länder i Europa som har beslutat att förbjuda konverteringsterapi. Sverige bör följa deras exempel.

MUCF har i en rapport beskrivit att det förekommer påtryckningar mot unga hbtq-personer i Sverige för att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Myndigheten menar att det förekommer i en inte obetydlig utsträckning – men vet inte exakt hur vanligt det är.  Moderaterna vill förbjuda konverteringsterapi.

Moderaternas förslag:

 • Förbjud konverteringsterapi. Det ska vara straffbart att genom hot, tvång eller på andra otillbörliga sätt försöka tvinga någon att förändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska vara straffbart.

Vi vill ta krafttag mot hedersrelaterat förtryck mot hbtq-personer

Sverige riskerar att tappa de viktiga landvinningar som gjorts för hbtq-personers frihet på grund av bristande integration och ett ökat utanförskap. Unga hbtq-personer i Sverige utsätts i dag för våld och förtryck för att upprätthålla vad deras familj och släkt ser som heder. Experter uppskattar att uppemot så många som 240 000 unga kan leva under hedersförtryck i Sverige. Det behövs krafttag mot det hedersrelaterade våldet och hbtq-personers situation måste uppmärksammas i det arbetet. 

Moderaternas förslag:

 • Inför obligatorisk samhällskunskap för nyanlända där särskilda insatser ska göras för att klargöra hbtq-personers rättigheter i Sverige.  
 • Kunskapen om hatbrott som riktas mot hbtq-personer måste öka i hela rättsväsendet. Fler hatbrott ska utredas och klaras upp. 
 • Utvisa personer utan svenskt medborgarskap som döms för angrepp mot hbtq-personer utvisas. 

Vi vill att Sverige står upp för HBTQ-rättigheter i världen

På många håll i världen lever hbtq-personer under hot och förtryck. Flera länder har dödsstraff för homosexuella handlingar, däribland Iran, Saudiarabien och Jemen. Svensk politik måste här vara tydlig. I mars 2014 drogs delar av det svenska biståndet in till Uganda efter en ny repressiv lagstiftning i landet. Sverige måste stå upp för de mänskliga rättigheterna i världen.  

Moderaternas förslag:

 • HBTQ-personer ska prioriteras i Sveriges kvotflyktingmottagande
 • Sverige ska aktivt driva HBTQ-frågor i utrikespolitiken, inte minst gentemot de länder som tydligt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det handlar bland annat om att använda biståndet som ett politiskt redskap för att påverka andra länder i rätt riktning. 
 • Att Sverige driver hbtq-frågor inom EU under kommande ordförandeskap. Det handlar bland annat om att samkönade äktenskap och partnerskap ska erkännas inom EU.  

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga