Tobias Billström Moderaterna

25 februari, 2022

Stora brister i regeringens krishantering under pandemin

I dag presenterade Coronakommissionen sin slutrapport. Regeringen får kritik för bristande ledarskap och krishantering under pandemin. Slutrapporten bekräftar Moderaternas uppfattning – att regeringen borde ha vidtagit fler åtgärder för att bromsa smittspridningen och tagit ett större ansvar för krisledningen under pandemin.

Coronakommissionens dom över regeringens brist på krisledning är mycket hård. Enligt kommissionen har regeringen inte tagit ledningen i alla delar av krishanteringen och brustit i sitt ledarskap. Trots att det fanns ett uppenbart behov av tydligt nationellt ledarskap valde regeringen aktivt att sätta sig i baksätet. Regeringens brist på beslutsförmåga och ovilja att styra i kris är extra allvarligt i en tid då vi står inför en ny stor kris i vår omvärld.

Regeringen vidtog inte tillräckligt kraftfulla åtgärder under våren 2020. 

Cirka 17 000 personer har dött i pandemin. Situationen var som mest allvarlig under 2020. Kommissionen pekar på att regeringen borde ha tillämpat en försiktighetsprincip, på samma sätt som våra grannländers regeringar gjorde. Mer kraftfulla och ingripande åtgärder i februari/mars 2020 hade bromsat den allmänna smittspridningen. Ansvaret för dessa brister faller tungt på regeringen.

Regeringen har mörkat för kommissionen

Kommissionen pekar uttryckligen på att det – på grund av Regeringskansliet ovilja att dela med sig – varit svårt att få del av dokumentation för att kunna utvärdera regeringens åtgärder och krishantering. Det är ett minst sagt oansvarigt sätt att hantera en oberoende granskningskommission vars huvuduppgift är att lära av vad som hänt – för att stärka Sveriges förmåga att hantera kriser i framtiden.

Det är tack vare Moderaterna de ekonomiska stödpaketen kommit på plats 

Kommissionens slutomdöme är att de ekonomiska krisåtgärderna överlag varit lyckade och i stort gett goda resultat. Det beror på att Moderaterna varit pådrivande i just dessa frågor alltsedan krisen startade. Utan Moderaterna arbete i riksdagen så hade flera av stöden överhuvudtaget inte kommit på plats.

Ta ställning och dela artikeln