Gunnar Strömmer Foto. Ninni Andersson/Regeringskansliet

19 december, 2022

Rivstart: Ett råd mot organiserad brottslighet tillsätts i Justitiedepartementet

I dag meddelade justitieminister Gunnar Strömmer (M) att regeringen tillsätter ett råd mot organiserad brottslighet i Justitiedepartementet. Rådets arbete syftar till att de åtgärder som vidtas mot den organiserade brottsligheten ska vara träffsäkra, effektiva och göra praktisk nytta.

”Den organi­serade brotts­lig­heten är system­hotande och hotar att skada tilliten till rätts­staten. Det nya rådet mot organi­serad brotts­lighet är ett viktigt steg i den histo­riska offen­siv som regeringen nu genom­för. Rådet ska öka kraften och träff­säker­heten i de åtgärder som nu vidtas. Trygg­heten i Sverige ska åter­upp­rättas”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Vad är syftet med att inrätta ett råd mot organiserad brottslighet?

Syftet med rådet är att stärka och effektivisera det samlade arbetet mot den organiserade brottsligheten. Det handlar också om att se till att det blir rätt kraft och träffsäkerhet i de åtgärder som nu kommer att vidtas.  

Det som görs politiskt måste få praktisk nytta ute i kapillärerna i den brottsbekämpande verksamheten.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Rådet kommer också vässa och stärka det ömsesidiga och strategiska informationsutbytet i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Hur länge kommer rådet arbeta?

Rådet har ett tidsbegränsat uppdrag på 18 månader. Arbetet inleds i februari 2023. Rådets funktion handlar framför allt om att ge kraft och träffsäkerhet i rivstarten mot den organiserade brottsligheten. Rivstarten handlar om ny lagstiftning, kraftigt ökade resurser och nya samverkansformer i syfte att stärka arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Vilka kommer ingå i rådet?

Rådet leds av justitieminister Gunnar Strömmer. Övriga som ingår i rådet:

• Samordnande statssekreterare i Justitiedepartementet, vice ordförande

• Statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för tull – och

skattefrågor

• Rikspolischefen och chefen för Polismyndighetens nationella operativa

avdelning

• Riksåklagaren

• Generaldirektören vid Ekobrottsmyndigheten

• Generaltulldirektören

• Generaldirektören vid Skatteverket

• Företrädare för andra relevanta myndigheter och aktörer utifrån tema

Ta ställning och dela artikeln