Ulf Kristersson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

25 januari, 2023

Regeringens första 100 dagar – vad har gjorts inom klimat och energi?

Under det senaste året har Sveriges energiförsörjning och de rusande energipriserna varit i fokus. Den moderatledda regeringen har initierat en rad olika åtgärder för att stötta hushållen ekonomiskt under denna utmanande tid. För att komma tillrätta med Sveriges energiproblem krävs dock mycket mer än stöd till hushåll, hela det svenska elsystemet behöver utvecklas och byggas ut. 


Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har startat flera projektgrupper som arbetar med att utveckla politiken inom ett flertal områden och se till att resultat snabbt kommer på plats. I Tidöavtalet anges att under första årets samarbete kommer samarbetsprojekten vara Tillväxt och hushållsekonomi, Kriminalitet, Migration och integration, Klimat och energi, Hälso- och sjukvård samt Skola. Utöver detta finns ett samarbetsprojekt med andra samarbetsfrågor. Varje samarbetsprojekt har ett direktiv med specificerat syfte, uppdrag och innehåll.

Vad har regeringen gjort inom klimat och energi de första 100 dagarna?

 • Förslag om att ta bort förbuden att bygga nya reaktorer

 • Ökat finansiering till Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Satsningar för att fånga in och använda koldioxid skCCS och CCU

 • Utreder möjlighet till lagring av koldioxid i Sverige

 • Ökat incitament för kommuner att medverka till utbyggd vindkraft

 • Satsning på kraftigt utbyggd laddinfrastruktur

 • Pausat omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd

 • Kompletterat uppdraget till Energimyndigheten så att förslaget till fjärr-och kraftvärmestrategi även inkluderar användning av kärnenergi

 • Gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur solcellspaneler och vindturbinblad till vindkraftverk i högre utsträckning ska kunna omhändertas på ett giftfritt och cirkulärt sätt

 • Gett SCB i uppdrag att ta fram dataunderlag för exportens klimatnytta

Vilka åtgärder är på gång?

 • Det energipolitiska målet ändras från 100 procent ”förnybart” till 100 procent ”fossilfritt”
  Förslaget kommer att lämnas till riksdagen under våren.

 • Ett mål om fossilfritt är nödvändigt för att möjliggöra klimat-och energiomställningen.

 • Ett arbete kommer ta vid med att ändra samtliga relevanta regelverk och myndighetsinstruktioner där nuvarande mål återges.

 • Teknikneutraliteten återställs –inget hållbart kraftslag diskrimineras i målformuleringen

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga