Ulf Kristersson Moderaterna

19 januari, 2023

Regeringens första 100 dagar: Hälso-och sjukvård

Hälso- och sjukvården är ett prioriterat område för regeringen. Regeringen har genomfört flera åtgärder under sina första 100 dagar. Det handlar bland annat om att regeringen meddelat en satsning på att öka antalet vårdplatser i Sverige. Regeringen har också initierat en rad överenskommelser för att förbättra cancervården för barn och unga och motverka psykisk ohälsa samt för att tillföra medel för att korta köerna till BUP.

Vad har regeringen gjort under sina första 100 dagar för hälso- och sjukvården?

• Aviserat en dubblerad satsning på att öka antal vårdplatser i landet.

• Initierat en rad överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner som bland annat avser utveckling och förbättring av cancervården för barn och vuxna, främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och medel för att korta köerna till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

• Satsning för att förebygga och minska ofrivillig ensamhet, bland annat genom medel till kommuner och regioner för äldresamtal/hälsosamtal, idrott för äldre samt medel till civilsamhällets arbete för att motverka ensamhet och bryta ofrivillig ensamhet.

Vilka åtgärder är på gång på hälso- och sjukvårdsområdet?

• Beslut om nationell vårdförmedling i statlig regi för att kapa köer inom hälso- och sjukvården

• Uppdra att ta fram en nationell plan för mödrahälsovården och förlossningsvården med nationella mål och indikatorer för uppföljning.

• Tillsätta en utredning om statligt huvudmannaskap.

• Underlag från myndigheter till strategi för psykisk hälsa.

• Reformera den digitala infrastrukturen inom vården.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga