Gunnar Strömmer

26 januari, 2023

Regeringens 100 första dagar: ny offensiv mot kriminalitet

Under 2022 avled 61 personer till följd av skjutningar. Mellan 2012 och 2020 ökade det dödliga skjutvapenvåldet med 182 procent. Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har mycket gjorts inom området, bland annat har utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen tillsatts. Idag lanseras en ny offensiv mot kriminalitet.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har startat flera projektgrupper som arbetar med att utveckla politiken inom ett flertal områden och se till att resultat snabbt kommer på plats. I Tidöavtalet anges att under första årets samarbete kommer samarbetsprojekten vara Tillväxt och hushållsekonomi, Kriminalitet, Migration och integration, Klimat och energi, Hälso- och sjukvård samt Skola. Utöver detta finns ett samarbetsprojekt med andra samarbetsfrågor. Varje samarbetsprojekt har ett direktiv med specificerat syfte, uppdrag och innehåll.

Under de 100 första dagarna har regeringen bland annat:

•       Tillsatt utredning om anonyma vittnen.

•       Tillsatt utredning om visitationszoner.

•       Lagt en proposition om kommunernas brottsförebyggande arbete.

•       Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstör ska öka tillgången till föräldraskapsstöd i hela landet, särskilt i syfte att förebygga kriminalitet bland barn och unga.

•       Kriminalvården ska utreda hur kapaciteten behöver byggas ut på häkten och anstalter.

•       Kriminalvården ska redovisa en plan för att säkra myndighetens kompetensförsörjning.

•       Uppdrag att skala upp arbetet med regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.

•       Tilläggsdirektiv om kriminalisering av oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg.

•       Brottsoffermyndigheten ska genomföra informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation, bland annat barn och personer utsatta för hedersrelaterat förtryck

•       Brottsoffermyndigheten ska genomföra en kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer.

•       Lagrådsremiss om sänkt åldersgräns för öppna insatser utan vårdnadshavares samtycke till barn. 

Åtgärder som är på gång:

•       Regelverket för ersättning till brottsoffer ska ses över

•       Det ska ske en bred översyn av straffskalorna, påföljderna och systemet för straffmätning ska ses över

•       Straffrabatten för unga och straffmyndighetsåldern ska ses över

•       Kamerabevakningslagen ska ses över för att möjliggöra kamerabevakning oftare och på fler platser

Ny offensiv mot kriminalitet

Idag presenterar den moderatledda regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna en ny offensiv mot kriminalitet. Förslaget består av fyra delar:

En ny sekretessregel för att bekämpa brott. Regeln innebär att brottsbekämpande myndigheter ges möjlighet att utbyta information, vilket fram till nu inte varit möjligt.

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.

Utökade möjligheter för preventiva tvångsåtgärder, exempelvis användning av hemlig avlyssning när en person för att förhindra och upptäcka brottslighet i kriminella nätverk.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott, vilket innebär att personer under 15 år som begår brott ska kunna utredas av polis. Likaså ska brottsoffer yngre än 15 år kunna få ett juridiskt ombud.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga