28 september, 2021

Reformer för jobb och tillväxt

Fler måste bidra om vi ska klara av att finansiera välfärden. Det måste bli mer lönsamt att arbeta. Drivkrafterna till arbete behöver förstärkas i bidragssystemet. För att öka tillväxten krävs bl.a. långsiktiga reformer av skattesystemet och bättre förutsättningar för företagande. Elisabeth Svantesson presenterade i dag reformer för jobb och tillväxt i hela landet. Reformerna läggs fram i en proposition till partistämman i oktober.

Varannan invandrare i arbetsför ålder kan i dag inte försörja sig själv. Det är ohållbart att stora delar av den arbetsföra befolkningen inte kan försörja sig själv. Särskilt med tanke på att den demografiska utvecklingen över tid medför att allt färre ska försörja allt fler.

Problemet förvärras av att Sverige förväntas få svag tillväxt framöver. Låg tillväxt i kombination med integrationsproblem och en åldrande befolkning ställer stora krav på ekonomiska reformer under de kommande åren. Det finns tre avgörande reformområden som Moderaterna fäster uppmärksamheten vid:

1. Gör arbete mer lönsamt och skärp bidragssystemen

Skatten bör sänkas med fokus på låg- och medelstora inkomster. Vi vill införa en jobbpremie för alla som varit arbetslösa minst ett år. Omställningskostnaderna ska sänkas och fokuseras på framförallt de långtidsarbetslösa. Moderaterna vill också genomföra en bidragsreform, som innehåller ett bidragstak, krav på aktivitet på heltid för att få försörjningsstöd, kvalificering in i välfärden och en restriktiv och enhetlig hantering i försörjningsstödet. 
 

2. Alla ska bidra

För att bryta passiviteten ska det krävas att man ger tillbaka till samhället genom samhällsnyttiga insatser utöver att försöka få ett jobb. Vi vill också införa utbildningsplikt och använda hembesök för att få försörjningsstöd.
 

3.  Ökad tillväxt

Sverige behöver en skattereform med fokus på att skatten på arbete och företagande sänks, samtidigt som välfärdens kärna värnas. Nystartade företag ska undantas från bolagsskatt under tre år. Samtidigt ska investeringar och sparande göras mer lönsamma. ISK-skatten ska sänkas. Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten ska inte återinföras. Vi vill även förbättra företagsklimatet, bl.a. genom ett mål om att minska regelbördan så att företagens kostnader för administration minskar med 30 procent.  

Forskning och högre utbildning ska bli ännu bättre. Kvaliteten ska höjas genom att öka den konkurrensutsatta delen i forskningsfinansieringen. De privata forskningsinvesteringarna ska öka genom höjt tak i forskningsavdraget. 

Vi vill göra mer mark tillgänglig och korta byggprocesser genom genomgripande regelförenklingar. Strandskyddet i dess nuvarande form ska avskaffas. Infrastrukturinvesteringar ska göras utifrån potentialen att skapa fler jobb och högre tillväxt i hela landet. Hela Sverige ska kunna leva genom förbättrat och utökat vägunderhåll och snabbare bredbandsutbyggnad. 

Vi vill öka jämställdheten och bekämpa ålderismen. Fler dagar med föräldrapenning ska bli dubbeldagar. 90 dagar ska reserveras för föräldrapenning på grundnivå. Tillgången till barnomsorg på kvällar och helger ska öka. Särskilda insatser för att möjliggöra återgång till arbete för arbetslösa över 55 år. Diskrimineringsombudsmannens arbete mot åldersdiskriminering ska förstärkas och effektiviseras.  

Det första steg för att öka tillväxten tar vi i vår budget för 2022. Vi föreslår: Sänkt skatt på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar, höjt tak i FoU-avdraget och generösare regler för personaloptioner. Sammantaget innebär det att vi redan i budgeten avsätter 1,52 miljarder kronor för att det ska bli mer lönsamt att spara och att driva morgondagens företag.   

Läs mer om vårt förslag för tillväxt i hela Sverige här

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga