Johan Forssell och Gunnar Strömmer Moderaterna

15 augusti, 2022

Moderaterna vill påskynda arbetet med att göra det straffbart att vara med i kriminella gäng

Den samhällsfara som de kriminella gängen i Sverige utgör är ett större hot mot Sverige än vad någon nu aktiv svensk politiker har varit med om. För att bekämpa gängkriminaliteten vill Moderaterna införa ett nytt brott som innebär att den som deltar i eller har samröre med ett kriminellt gäng ska kunna straffas för det. Det skulle leda till att fler gängmedlemmar döms till fängelsestraff och dessutom ge Polisen nya möjligheter att agera mot gängen.

På grund av regeringens oförmåga att agera riskerar den lagstiftning som krävs att dröja till nästa mandatperiod. Så länge kan vi inte vänta. Moderaterna föreslår därför en modernisering av de s.k. osjälvständiga brottsformerna, så att fler personer som deltar i kriminella gäng ska kunna dömas. 

Moderaterna föreslår ett straffrättsligt förbud mot att delta i eller ha samröre med en kriminell organisation. Det skulle ge de brottsbekämpande myndigheterna nya verktyg samt öka möjligheterna att lagföra och döma gängmedlemmar till fängelse. Liknande lagstiftning finns i flera andra europeiska länder, bl.a. i Danmark.

Gängen är ett växande problem

Den grova gängbrottsligheten har blivit allt värre under senare år. Skjutningarna har på många håll blivit vardag. Sedan 2017 har över 250 personer skjutits till döds och bara i år har nästan lika många dödats i skjutningar som under hela 2021. Det finns inga tecken på någon avmattning. Tvärtom rekryteras 1 000 personer årligen av gängen, enligt siffror från Polisen.

Att mörda, misshandla, hota eller kränka andra är straffbart redan idag. Men samhällsutvecklingen visar att dagens regler behöver kompletteras. Värnet av samhällets samlade trygghet kräver mer. Därför vill Moderaterna se en bredare kriminalisering, som träffar den som aktivt deltar i eller på annat sätt har samröre med kriminella gäng.

Mer borde ha gjorts tidigare – men regeringen sa nej

För att möjliggöra ett straffrättsligt förbud mot att delta i eller ha samröre med en kriminell organisation kommer det krävas att den grundlagsskyddade föreningsfriheten begränsas, vilket enligt vår mening är fullt rimligt. Föreningsfrihetens syfte har aldrig varit att skydda kriminellas rätt att organisera sig. Moderaterna har därför gång på gång krävt att denna fråga skulle föras in i 2020 års grundlagskommittés arbete. Utredningen borde ha fått direktiv att lämna förslag vad gäller deltagande i kriminella gäng och liknande sammanslutningar som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet. Regeringens ovilja att hörsamma Moderaternas krav innebär att den lagstiftning som krävs för att införa ett straffrättsligt förbud mot att delta i eller ha samröre med en kriminell organisation kan komma att fördröjas åtminstone 4 år och inte kunna läggas fram förrän under mandatperioden 2026-2030.

I väntan på ett förbud vill Moderaterna vidta snabba åtgärder

Moderaterna kommer att fortsätta driva frågan om att göra det straffbart att delta i ett kriminellt gäng. Ett sådant förslag – inklusive nödvändiga förändringar i grundlagen – kommer att tas fram under nästa mandatperiod.

Brottsutvecklingen i Sverige är dock så allvarlig att vi inte har råd att vänta en hel mandatperiod på de grundlagsändringar som krävs för att ett förbud mot deltagande i eller samröre med kriminella organisationer ska komma på plats.

Därför vill Moderaterna dessutom snabbt genomföra en översyn och modernisering av de s.k. osjälvständiga brottsformerna för att kunna döma fler gängmedlemmar. Dessa består av försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra brott.

Det måste bli lättare att få gängkriminella dömda

Under senare tid har vi kunnat se flera exempel på avgöranden där det, trots god bevisning i form av bl.a. Encrochat-material, har varit svårt för åklagaren att få fällande domar för förberedelse och stämpling till mord och annan mycket allvarlig brottslighet. Ett av många problem med att få någon dömd för förberedelse är att brottet ofta handlar om befattning med brottsverktyg. Det krävs då att föremålet i fråga ska vara ”särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott”. Ofta faller vardagliga föremål, som mobiltelefoner, utanför detta högt ställda krav.

De kriminella gängen utgör grupperingar där organiserad brottslighet utgör själva syftet bakom sammanslutningen. Gängmedlemmar måste därför i betydligt större utsträckning än idag kunna dömas för sin medverkan i verksamhet som ytterst syftar till att begå allvarlig brottslighet.

Moderaternas förslag:

  1. Det ska bli straffbart att delta i kriminella gäng. Ett förslag till straffbestämmelse och undantagsbestämmelse till grundlagens föreningsfrihet kommer att tas fram under nästa mandatperiod.
  2. Gränsen för vad som utgör medhjälp, anstiftan och stämpling till brott ska ses över i syfte att kunna lagföra och döma fler gängkriminella. Moderaterna kommer i regeringsställning att tillsätta en snabbutredning för att se över och modernisera de osjälvständiga brottsformerna i 23 kap. brottsbalken, med det uttalade direktivet att vidga tillämpningsområdet så att fler personer än idag kan dömas för bl.a. medhjälp, anstiftan och stämpling till brott. Vidgningen av tillämpningsområdet ska utformas så att den träffar personer som på olika sätt deltar i kriminella gäng. Vi anser att det är rimligt att även den som utför en, sedd för sig, mindre uppgift men som vet om att hans agerande är del av organiserad brottslighet får ansvara för även mer avlägsna följder av hans handlande. Som exempel kan nämnas den som håller utkik efter polis eller förmedlar meddelanden mellan gängmedlemmar. Dessa förändringar kan genomföras tidigt under nästa mandatperiod. Målsättningen är att ett lagförslag ska vara klart under 2023.

Ta ställning och dela artikeln