30 juni, 2021

Omfattande landsbygdspaket – ett erbjudande till Centerpartiet

Förutsättningarna för att bo och verka i hela landet måste förbättras – Sverige ska hålla ihop.

Om Centerpartiet är beredda att släppa fram en moderatledd regering kommer en sådan regering så fort det är möjligt att genomföra ett omfattande landsbygdspaket.

Stärk den offentliga servicen

Den offentliga servicen måste hålla hög kvalitet, oavsett var i Sverige du bor. Vi kan inte acceptera att de tjänster som stat, region och kommun erbjuder håller lägre kvalitet på landsbygden.

Ökad återbäring till kommuner och regioner för vind- och vattenkraftverk
Låt en större del av pengarna stanna där energin produceras. Fastighetsskatten för vattenkraftverk ger staten ca 1,5 miljarder kr per år, och för vindkraftverk ca 60 miljoner per år. Idag sker en mycket liten återbäring till de kommuner där vattenkraften och vindkraften finns. Om Centerpartiet släpper fram en moderatledd regering kan en större andel av fastighetsskatten på vindkraftverk och vattenkraftverk gå tillbaka till de regioner där kraftverken finns. En ökad återbäring stärker resurserna till välfärden i de regioner som har en stor del av vattenkraften och vindkraften. 

Fler poliser på lands- och glesbygd, framför allt i Norrlands inland
Hela Sverige drabbas av den nya, mer våldsamma kriminaliteten. Skillnaden är att det i landsbygd och glesbygd kan ta timmar innan polisen kommer, eftersom avståndet till polisstationer är för långt och antalet poliser för lågt. Moderaterna kommer att satsa på fler poliser, framförallt i yttre tjänst. En moderatledd regering kommer också ge Polismyndigheten i uppdrag att särskilt öka polistätheten i Norrlands inland och andra delar av landet där avståndet till polisstationer är för långt och antalet poliser för lågt.

Knyt ihop Sverige med ökade infrastruktursatsningar

En infrastruktur av hög kvalitet är viktigt för jobb och tillväxt i alla delar av landet. Men det är särskilt viktigt i de delar av Sverige där avstånden är stora. Därför behövs särskilda satsningar på att förbättra infrastrukturen i de delar av Sverige där befolkningstätheten är lägre.

Rädda bensinmackarna på lands- och glesbygd
Sedan regeringen tillträdde med stöd av Centerpartiet och Liberalerna har det beslutats om nya krav på bensinmackar så att alla rör och ledningar måste rostskyddas. Detta måste ske innan 1 juli 2022. Kostnaden beräknas till upp emot en 1 miljon kronor per bensinmack. En prognos från Svensk bensinhandel pekar på att ca 500 mackar på landsbygden kan slå igen till följd av dessa krav. 
För Moderaterna är det viktigt att staten håller regelbördan för företag till ett minimum. I detta fall bedöms dock detta behövas för att stärka säkerheten, men effekterna är inte acceptabla. Därför vill vi dels skjuta på sista datum för genomförandet till 1 juli 2025, dels införa ett renoveringsstöd för servicestationer, bensinstationer med butik och service, på upp till 75 procent av kostnaden för att rusta upp en mack enligt de nya kraven.

Bygg Norrbotniabanan
Innan valet 2014 lovade Stefan Löfven att Norrbotniabanan skulle byggas. 2018 invigde han bygget, men fortfarande 2021 har inte en meter av järnvägen byggts. Norrlands utveckling riskerar att hämmas av brister i infrastrukturen. Moderaterna kommer därför, om Centerpartiet släpper fram en moderatledd regering, att se till att Norrbotniabanan börjar byggas. 

Säkra de regionala flygplatserna
Idag finns två typer av stöd till icke-statliga flygplatser. Cirka 35 miljoner kronor årligen fördelas via de regionala infrastrukturplanerna och cirka 68 miljoner kronor årligen går till de flygplatser som har trafik under allmän trafikplikt . Syftet med bidragen är att säkerställa att det finns flygplatser i de delar av landet som har lägst tillgänglighet. För att säkerställa goda kommunikationer i ett läge där flyget är hårt ansträngt och inte förväntas återhämta sig inom kort, kan stödet höjas till de flygplatser som har trafik under allmän trafikplikt.

Ökade medel till vägunderhåll
Underhåll och investeringar för vägtrafikens behov har negligerats under de senaste åren. En effekt av detta är att hastighetsgränserna sänks på många vägar. De nordliga länen är särskilt drabbade till följd av tjälskador. Resurserna till vägunderhåll kommer därför öka med en moderatledd regering, inte minst i Norrland. Hastigheten på alla statliga vägar där hastigheten sänkts på grund av bristande underhåll bör på sikt återställas. Dessutom behöver viktiga vägstråk stärkas så att de klarar tyngre lastbilar.

Rimligare villkor för att bo och leva i hela Sverige

Sverige ska ha en ambitiös miljölagstiftning, men den linje som regeringen drivit sedan 2014 är inte anpassad efter förutsättningarna att bo och leva i de mindre tätbefolkade delarna av Sverige. Landsbygden behöver färre regler och ett starkare skydd för äganderätten.

Skogs- och äganderättsfrågor
Skogspolitiken ska bygga på en stark äganderätt. Avsättningar till formellt skyddade områden skall vara frivilliga efter samråd mellan myndigheter och markägare. All typ av intrång skall leda till skälig ersättning. De förslag i skogsutredningen som pekar ut skydd av 500 000 hektar fjällnära skog skall inte genomföras. Moderaterna vill inte att andelen skog som är tagen ur produktion skall öka. Den bästa garanten för skogens naturvärden och brukandet är det långsiktiga familjeskogsbruk som byggt upp de höga naturvärdena. Vi tror inte heller på att det ska krävas höjda kunskapskrav för enskilda skogsbrukare. Skogsbruk skall inte likställas med miljöfarlig verksamhet.

Avskaffa det generella strandskyddet
Moderaterna vill avskaffa det generella strandskyddet och i stället införa möjligheten att på kommunal nivå utfärda lokalt strandskydd där kommunen finner det påkallat. Även vid kommunalt strandskydd ska dock rimliga och tydligare dispensregler än idag gälla enskilda markägare.
Strandskyddet utgör idag ett oproportionerligt stort ingrepp i enskilda markägares möjligheter att kunna bygga exempelvis småhus i natursköna lägen utanför storstäderna. Genom att göra frågan kommunal stärks det lokala inflytandet, och vi lämnar därmed också huvudregeln om ett generellt förbud mot byggande i strandnära områden.

Underlätta för jakt och jägare
De fyra tidigare allianspartierna samt SD har enats om 26 tillkännagivanden för att förbättra vapenlagstiftningen. Regeringen har inte genomfört det riksdagen begärt. Med en moderatledd regering skulle detta kunna bli av. Vi vill också inrätta den Viltmyndighet som ska ta över jakt- och viltvårdsfrågorna från Naturvårdsverket och utreda möjligheten att flytta vapenlicensärenden från polisen. Dessutom vill vi säkra ripjakten också i framtiden.

Ta ställning och dela artikeln