Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 september, 2020

Myndigheter ska dela all relevant information med Polisen – ny huvudregel i sekretesslagstiftningen

Moderaterna vill att myndigheter ska kunna dela all information med Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter som behövs för att förhindra eller utreda brott som kan leda till fängelse. En ny huvudregel bör därför införas i sekretesslagstiftningen.

I dag är regelverket utformat tvärtom: som utgångspunkt får information inte delas med Polisen, men det finns vissa undantag. Men dagens regelverk fungerar dåligt, eftersom det råder stor osäkerhet hos myndigheterna om när och hur undantagen kan tillämpas. Nya regler för att underlätta informationsutbyte för samverkan mot terrorism trädde i kraft så sent som den 1 augusti 2020 – vi måste applicera samma typ av åtgärder mot gängkriminaliteten.

De problem som en alltför omfattande sekretess mellan myndigheter innebär för Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter har diskuterats under flera års tid. Men få initiativ har medfört några större förändringar – problemen kvarstår. Polisen vittnar alltjämt om hur sekretessreglerna begränsar dem i arbetet.  Till exempel får varken Sjukvården eller Socialtjänsten dela information som exempelvis rör övergrepp i rättssak, misshandel eller narkotikabrott med Polisen. 

Det beror delvis på att regelverket i offentlighets- och sekretesslagens utgångspunkt är att det råder sekretess mellan myndigheter – även då det handlar om information som har betydelse i en brottsutredning. Ett antal undantag finns till denna huvudregel som medger att information delas med Polisen och övriga brottsbekämpande myndigheter. Undantagen har dock formulerats på ett komplicerat sätt där ett antal mer eller mindre höga krav ställs upp för att informationen ska kunna delas. 

Samtidigt ser vi en samhällsutveckling där brottsligheten blir allvarligare och kryper lägre ner i åldrarna. Allt yngre barn rekryteras av kriminella gäng. Unga som börjar begå mindre brott måste upptäckas, möta tydliga konsekvenser och stödjas bort från kriminalitet. Socialtjänsten, polisen och andra myndigheter måste samverka för att brottsförebyggande åtgärder sätts in tidigt. Det låter sig inte göras utan större flöde av information mellan myndigheter, kommuner och andra.

Moderaternas förslag

  • Ribban för när information delas mellan myndigheter i brottsbekämpande syfte måste sänkas. Det är också centralt att de osäkerhetsmoment som följer av dagens komplicerade regelverk undanröjs: Oro för att göra fel får inte hindra myndigheter från att göra allt som är möjligt för att förhindra kriminalitet. Ytterst handlar det om att skydda allmänheten, ge brottsoffer upprättelse samt att värna den unge och förhindra att han eller hon hamnar i kriminalitet. 
  • Det bör införas en ny huvudregel i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att myndigheter får dela uppgifter i sin verksamhet med Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter om det behövs för att förhindra eller utreda brott som kan leda till fängelse. Sedan får preciserade undantag införas för uppgifter där det intresse som sekretessen ska skydda är så starkt att det överhuvudtaget inte – eller endast under vissa förutsättningar – bör delas med Polisen och övriga brottsbekämpande myndigheter. 
  • Ett nytt system för en ökad möjlighet till informationsutbyte bör kombineras med en utökad tillsyn. Tillsynen ska syfta till att det nya regelverket tillämpas på ett korrekt sätt. 
  • Nya regler för att underlätta informationsutbyte för samverkan mot terrorism trädde i kraft så sent som den 1 augusti 2020 – vi måste nu applicera samma typ av åtgärder mot gängkriminaliteten.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga