14 december, 2021

Moderaterna vill tillfälligt slopa elskatten – staten ska inte tjäna pengar på rekordhöga elpriser

Moderaterna föreslår att elskatten slopas under januari och februari. Om de höga elpriserna består under vintern så motsvarar det ökade momsintäkter för staten på 7 miljarder kronor. Staten ska inte tjäna på det rekordhöga elpriset – dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen.

Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt.

Sverige har fått en allt mer sårbar energiförsörjning när planerbar elproduktion har avvecklats. Det ger höga pristoppar. Orsakerna till det höga elpriset i Sverige beror till stor del på nedlagda elproduktionsanläggningar, däribland avvecklingen av Ringhals reaktorer, som även skapar begränsningar i överföringskapaciteten i stamnätet.

Isläggningarna har tillfälligt minskat produktionen i vattenkraften och nu när det är kallare har även vindkraftsproduktionen minskat. Europeiska länders beroende av fossila energikällor påverkar även priserna i Sverige.

Under hösten år 2021 har elpriserna varit nästan dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året. En stor andel av EU:s medlemsländer har under de senaste veckorna vidtagit olika former av åtgärder för att mildra effekterna på hushållens ekonomi när elen har blivit dyrare – däribland i form av skattelättnader på el, tillfälliga bidrag och prisregleringar.

Tillfälligt slopad skatt på el under januari och februari år 2022

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll. Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Det innebär att hushållen betalar mer i skatt när elen blir dyrare, och att statens intäkter ökar när elpriset stiger. Under den senaste tiden har ökningen av skatteintäkterna varit betydande, givet prisutvecklingen på el.

Det är inte rimligt att staten ska få kraftigt ökade intäkter när elpriserna skenar. Skulle de höga priserna bestå under vintern motsvarar det ökade momsintäkter på 7 miljarder kronor. Dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen och Moderaterna föreslår därför att skatten på el tillfälligt slopas[1] under januari och februari år 2022 med anledning av de höga elpriserna. Det motsvarar omkring 1500-2000 kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen.

Sverige behöver lägga om energipolitiken

Den rådande energipolitiken skapar risker för Sveriges konkurrenskraft, leder till höga elpriser och äventyrar jobb och tillväxt. Regeringens politik slår undan benen för investeringar i Sverige och elektrifieringen av samhället. Att lägga om svensk energipolitik är nödvändigt för att säkra den fossilfria och stabila elproduktion, och det ökade behovet av el, som behövs för att klara omställningen. Vissa förändringar kommer ta tid, men det finns ett antal viktiga beslut och omläggningar som behöver prioriteras i närtid.

Regeringen behöver fatta beslut om slutförvaret av kärnavfall, men skjuter medvetet beslutet på framtiden. Finns inget förvar för använt kärnavfall, kommer kärnkraftverk tvingas läggas ned.

Sverige behöver prioritera satsningar för att möjliggöra nästa generations kärnkraft. Resurser för att kunna bygga forskningsreaktorer och för att snabba på godkännandeprocessen för ny kärnkraft behövs. Politiken bör även säkra att fler kärnkraftsreaktorer ska kunna anläggas än vad som i dag är möjligt i Sverige. Framgent behöver betydande investeringar i det svenska elnätet prioriteras. Tillståndsprocesserna för elnätsutbyggnad behöver förenklas och kortas.

På sikt bör även elmarknadens utformning reformeras. Ett elsystem där man betalar för kvalitet eller effekt, det vill säga tillräckligt med energi vid ett givet ögonblick, skulle bli mer robust. Planerbara kraftslag som kärnkraft skulle då få ersättning för den viktiga funktion de har i elsystemet.

Fotnot:

[1] Egentligen sänks skatten från 36 öre/kWh till EU:s miniminivå, 1 öre/kWh, en sänkning med 97 %.

Ta ställning och dela artikeln