16 november, 2021

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna presenterar gemensam budget

I dag presenterade Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ett gemensamt budgetförslag med reformer för att minska brottsligheten, få fler i arbete och för förbättrad välfärd.

Regeringens budget är spretig och bidrar inte till att lösa Sveriges problem. Vi har därför gått ihop och tagit fram ett eget budgetförslag som innehåller konkreta reformer för att få ordning på Sveriges mest akuta problem.

Vi satsar på ytterligare reformer för att bekämpa kriminaliteten och stärka tryggheten. Vi satsar på åtgärder som leder till kommer i arbete – så att utanförskapet bryts och skatteintäkterna som finansierar välfärden ökar.  Vi sänker också skatten på pension och höjer bostadstillägget för pensionärer. Vi sänker också drivmedelsskatten med 50 öre per liter från och med 2022.

Upprätta lag och ordning

Brottsligheten är Sveriges mest akuta samhällsproblem just nu. Den grova organiserade brottsligheten styr vissa områden i Sverige med järnhand. Brottsförebyggande rådets statistik visar på att Sverige ligger i topp i Europa när det kommer till dödligt skjutvapenvåld.

 • Höjda polislöner

Vi satsar 400 miljoner på en riktad satsning på höjda polislöner och för att möjliggöra fler poliser som arbetar i yttre tjänst.  År 2023 tillförs 800 miljoner kronor och från 2024 och framåt tillförs 1 200 miljoner kronor.

 • Mer pengar till Polismyndigheten

Från och med 2024 avsätter vi 1,7 miljarder för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och nå polismålet om 10 000 nya polisanställda till 2024.

 • Mer pengar till NFC, hanteringen av vapenlicenser och avhopparprogram

Från och med 2022 satsas 150 miljoner årligen för att stärka Nationellt Forensiskt Centrum, korta hanteringen av vapenlicenser samt för ett avhopparprogram för kriminella.

 • Fler övervakningskameror och satsningar på bättre teknik hos Polisen

300 miljoner kronor tillförs i en riktad satsning på fler övervakningskameror och på stärkt och utvecklad teknisk förmåga hos Polismyndigheten i form av bättre verktyg, teknik och fler anställda för att förbättra arbetet mot brottsligheten.

 • Drygt en halv miljard tillförs till rättsväsendets övriga myndigheter

525 miljoner kronor tillförs rättsväsendets övriga myndigheter, Tullverket samt Kustbevakningen under 2022. För 2023 tillförs 805 miljoner kronor och för 2024 tillförs 1 035 miljoner kronor.

 • Fler förvarsplatser hos Migrationsverket

Vi tillför 75 miljoner under år 2022 för att öka antalet försvarsplatser som Migrationsverket ansvarar för. Från år 2023 och framåt tillförs 150 miljoner varje år.

 • Satsningar på ökad säkerhet för trossamfunden

Alla ska kunna utöva sin tro utan att känna sig hotad. Därför satsar vi tio miljoner per år till trossamfunden som ska användas för säkerhetsarbete.

 • Pengar avsätts för utredning om stärkt skydd för enskildas fri- och rättigheter och domstolarnas oberoende

Vi avsätter tio miljoner under 2022 och 2023 för att en statlig offentlig utredning ska kunna genomföras som ska lämna förslag på stärkta fri- och rättigheter för enskilda och ett stärkt oberoende för domstolarna.

Reformer för fler i jobb

Sverige ska ha full sysselsättning. Då krävs reformer för att minska bidragsberoendet och stärka drivkrafterna till arbete. I budgeten föreslår vi flera reformer för att öka sysselsättningen:

 • Sänkt skatt för alla som arbetar, med fokus på låga och medelstora inkomster

Vi tillför åtta miljarder för sänkt skatt för alla som arbetar, med särskild inriktning på låga och medelstora inkomster. Alla som arbetar får sänkt skatt och alla som arbetar fulltid får en skattesänkning med 150 kronor per månad.

 •  Sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa

Vi sänker kostnaderna för att anställa långtidsarbetslösa i syfte att fler som har varit ifrån arbetsmarknaden länge ska få ett arbete.

 • Resurser tillförs för att genomföra en stor bidragsreform

Regeringskansliet tillförs fem miljoner kronor per år under 2022 och 2023 för att inleda arbetet med en stor bidragsreform.

Satsningar på hälso- och sjukvården

Vårdköerna har ökat under pandemin. Det är nu av stor vikt att vi pressar tillbaka den vårdskuld som orsakar mycket mänskligt lidande. Vårt budgetalternativ tillför vi 3,4 miljarder mer till hälso- och sjukvården.

 • Inför en nationell vårdförmedling

En nationell vårdförmedling ska upprättas för att använda tillgänglig kapacitet i vården till de patienter som väntat olagligt länge, oavsett i vilket region den kapaciteten skapas. 250 miljoner kronor avsätts kommande tre år för detta.

 • Fler vårdplatser

Sverige har minst antal vårdplatser per capita i hela EU. För att fler ska kunna få vård i rätt tid behöver antalet vårdplatser byggas ut. Vi tillför därför 2,9 miljarder konor under budgetperioden för detta ändamål.

 •  Utrota livmoderhalscancer och satsningar på HIV-prevention

Vi tillför 25 miljoner kronor årligen fram till 2027 i syfte att utrota livmoderhalscancer, genom att utöka möjligheterna till screening och vaccination. Vi utökar även anslagen till HIV-prevention med 25 miljoner kronor 2022, 50 miljoner kronor 2023 och 75 miljoner kronor från 2024 och framåt.

Mer kunskap i skolan

Alla barn ska ha möjlighet att lyckas i skolan. En av de viktigaste reformerna för att minska utanförskapet är att satsa på undervisningskvaliteten så att eleverna lär sig mer i skolan.

 • Utöka undervisningstiden med en timme per dag

Skolverket ges i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden. Från år 2023 och framåt avsätts pengar för att utöka undervisningstiden med en timme per dag.

 •  Mer pengar till elever i behov av extra stöd

I vår budget tillför vi 400 miljoner år 2022 till olika stödinsatser i skolan, till exempel i form av utökad lovskola för elever som har svårt att nå kunskapsmålen.

 •  Skolinspektionen ges ökade resurser till granskning av skolors kvalitet

Vi tillför 50 miljoner från år 2022 och framåt till Skolinspektionen för att möjliggöra tydliggöra granskning av skolor. Om en skola har allvarliga kvalitetsbrister ska en åtgärdsplan upprättas.

__________________________________________________________________________________________

Läs hela budgeten:

För mer info om reformerna i budgeten, se bifogad reformtabell:

Ta ställning och dela artikeln