Tobias Billström Moderaterna

29 januari, 2022

Moderaterna KU-anmäler regeringen: Har mörkat för Coronakommissionen

Regeringen har undanhållit mötesanteckningar och andra viktiga handlingar för Coronakommissionen.  Det finns även brister i regeringens beslutsfattande under pandemin – regeringen har överlåtit till myndigheterna att fatta beslut som en regering normalt sett själv ska besluta om. Moderaterna anmälde på fredagen den 28 januari regeringen till konstitutionsutskottet (KU).

Coronakommissionen har i uppdrag att ganska regeringens arbete under pandemin. I uppdraget ingår att:

  • Utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet har fungerat under pandemin
  • Göra en samlad bedömning av den svenska strategin och målen för att begränsa smittspridningen och dess effekter och
  • Utvärdera regeringens åtgärder för att hantera virusutbrottet och utbrottets effekter”.

Regeringen har mörkat information för Coronakommissionen

Regeringens arbete med pandemin har hanterats av en mindre grupp inom Regeringskansliet – Gruppen för strategisk samordning. En grupp som bestått av flera socialdemokratiska topptjänstemän. Coronakommissionen begärde den 6 december 2021 ut mötesanteckningar från möten i både ”lilla och stora GSS”. Kommissionen ville också ta del av minnesanteckningar och loggböcker från tjänstemännen som arbetat i gruppen, liksom annat material som kan ha betydelse för den pågående granskningen.

Drygt en vecka senare, den 17 december, svarar regeringen att Coronakommissionen inte kan få ut några handlingar med hänvisning till att det inte finns några sådana handlingar. Men den 20 januari avslöjar SVD att det finns annoterade dagordningar från GSS att lämna ut. Det väcker frågor om huruvida regeringen gav ett sanningsenligt svar till Coronakommissionen. Moderaterna menar att KU behöver granska detta.

Regeringen har vägrat lämna ut handlingar till Coronakommissionen – på felaktiga grunder

Coronakommissionen har också begärt att få ut minnesanteckningar från de berörda socialdemokratiska tjänstemännen i lilla GSS. Regeringskansliet avslog denna begäran och menade att minnesanteckningar inte utgör allmänna handlingar. Men det är en förklaring som inte duger. Berörda tjänstemän har all möjlighet att lämna ut sina minnesanteckningar till en oberoende kommission. Att de gör det är en förutsättning för att kommissionen ska kunna utföra sitt arbete.

Olof Wilske, som är lektor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, är kritisk till att kommissionen inte fått ta del av dessa handlingar.

”Det är ju mycket allvarligt eftersom kommissionen då inte får möjlighet att följa sitt uppdrag i full utsträckning som det är tänkt. Det försämrar möjligheten för kommissionen, för riksdagen och i förlängningen svenska folket att få insyn i hur det här har gått till och hur det har resonerats”

Olof Wilske

Regeringen har varit passiva och ovilliga att fatta beslut under pandemin

Regeringen styr riket och har haft det yttersta ansvaret för pandemin. Det är regeringens uppgift att styra sina myndigheter. Men regeringen har vid flera tillfällen under pandemin visat prov på en passivitet och ovilja att fatta beslut. Det framstår som oklart om regeringen själv har gjort något strategiskt vägval under pandemin – eller om de har överlåtit detta till Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Det finns flera exempel på hur regeringen har överlåtit till myndigheterna att fatta beslut som en regering normalt sett ska fatta själva.

Moderaterna vill därför att KU även ska granska regeringens krishantering och krisledning under pandemin.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga