Johan Forssell och Gunnar Strömmar

8 september, 2022

Moderaterna kommer införa en särskild brottsofferlag

I dag ligger fokus i den svenska strafflagstiftningen på gärningsmannen. Vi vill skifta fokus till brottsoffret. Den som har utsatts för ett brott ska alltid kunna räkna med ett starkt stöd från samhället. Moderaterna presenterar idag sex förslag som kommer vara prioriterade för en moderatledd regering efter valet på söndag.

Brottsbalken är 60 år gammal. Tiden och samhällsutvecklingen har sprungit ifrån den och dagens straff spelar inte brottens allvar. Moderaterna kommer skärpa straffen och sätta brottsoffret och samhällets skydd i fokus.

Det kommer ta tid att ta fram en ny brottsbalk. Men reformer för att stärka brottsofferperspektivet kan inte skjutas på framtiden. Därför presenterar vi i dag sex konkreta förslag för att stärka brottsoffers ställning som kan genomföras vid sidan av arbetet med att reformera brottsbalken.

1. Moderaterna vill införa en särskild brottsofferlag

I dag finns det ingen samlad lag för brottsoffers rättigheter. Det kan därför vara svårt för brottsoffer att överblicka vilket stöd som samhället erbjuder.

Moderaterna vill därför införa en särskild brottsofferlag som samlar alla bestämmelser som gäller brottsoffers rättigheter. Det skulle underlätta för brottsoffer  

och för de som på olika sätt har till uppgift att ge råd och stöd till dessa. Den skulle också tydliggöra samhällets samlade ansvar för brottsoffer.

2. Brottsoffermyndigheten ska betala ut skadestånd direkt till brottsoffret

När en person döms för brott så framgår det av domen om gärningsmannen ska betala skadestånd till brottsoffret. Det är dock brottsoffrets att uppgift att driva in skadeståndet, antingen på egen väg eller genom att ansöka hos Kronofogden.

Det är inte rimligt att brottsoffer ska behöva kontakta gärningsmannen för att få sina pengar. Moderaterna vill att skadeståndet ska betalas ut direkt av Brottsoffermyndigheten, utan att brottsoffret själv måste agera gentemot en gärningsman.

3. Bättre information till brottsoffer

Endast en av tre brottsutsatta är nöjda med den information som Polismyndigheten lämnar i det egna ärendet. Riksrevisionen menar att det finns brister i Polismyndighetens arbete med information till brottsoffer.

Moderaterna vill förbättra Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta. Det handlar bland annat om information om vad som händer i utredningen, möjligheten att få stöd av en brottsofferstödjare samt information om varför polis och åklagare avstår från att utreda brottet om så sker.

4. Ökad rätt till målsägandebiträde

Det krävs i dag särskilda skäl för att ett brottsoffer ska få behålla sitt målsägandebiträde i hovrätten och hos Högsta domstolen. Det har förekommit exempel på att brottsoffer i exempelvis mål om grova sexualbrott har blivit utan biträde i både hovrätt och Högsta domstolen.

Moderaterna vill därför att alla som utsätts för sexualbrott och brott i nära relation ska få möjlighet till ett målsägandebiträde tidigare under processen och att dessa alltid ska ha rätt till fortsatt hjälp av målsägandebiträdet i överrätt. Moderaterna anser också att en rätt till målsägandebiträde bör införas även när den misstänkte är under 15 år.

5. Ge fler brottsoffer möjlighet att inte behöva möta sin förövare i rättssalen

För många brottsoffer är det en svår påfrestning att tvingas möta sin förövare i domstol. Ofta ställs detta på sin spets i samband med att målsäganden själv ska höras.

I dag finns det en möjlighet till medhörning, det innebär att den tilltalade får följa rättegången från ett annat rum när brottsoffret förhörs. Vissa krav behöver vara uppfyllda för att medhörning ska tillåtas. Vi vill se över regelverket så att domstolen ska ta större hänsyn till målsägandens subjektiva upplevelse och behov av information när frågan om medhörning prövas.

6. Ökad trygghet för kvinnor genom vistelseförbud, fler beviljade kontaktförbud och möjlighet till personlarm

Mäns våld mot kvinnor är den mest extrema formen av kvinnoförtryck. Omkring 15 kvinnor per år dödas av sin partner. För anmälda misshandelsbrott   För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Bara cirka en av fyra som ansöker om kontaktförbud för att få skydd beviljas detta.

Moderaterna vill att kontaktförbud ska kunna utfärdas i fler situationer och kunna kombineras med elektronisk fotboja i avsevärt fler fall. Moderaterna vill också införa elektroniska personlarm som är direkt kopplade till Polisen för den som kontaktförbudet avser att skydda. Vi vill också införa vistelseförbud som påföljd vid brott mot närstående – den dömde ska kunna förbjudas att vistas i exempelvis en kommun eller ett helt län där brottsoffret bor.

Ta ställning och dela artikeln