Denna nyhet är mer än 3 år gammal

24 april, 2020

M: Staten måste hjälpa kommunerna med provtagning och skyddsutrustning

Staten måste göra mer för att hjälpa kommunerna i kampen mot Coronaviruset. Moderaterna föreslår nu tre konkreta åtgärder för att bättre bistå äldrevård, hemtjänst och kommunal omsorg.

Stora delar av den kommunala verksamheten berörs av Coronaviruset, COVID19, inte minst äldrevården och hemtjänsten. Där finns de gamla, som drabbas allra hårdast av viruset och där finns personal som dagligen arbetar med dessa riskgrupper. Länsstyrelsens senaste lägesrapport visar att Coronaviruset finns på äldreboenden i 18/21 län i Sverige.

Dessvärre har kommunernas behov av stöd i den här situationen hamnat i skymundan. Det är ett mycket allvarligt förbiseende. Regeringen och riksdagen har samarbetat mycket bra med åtgärder för att stoppa smittspridningen – nu måste även omedelbara åtgärder genomföras för att stötta upp kommunerna. 

Moderaterna föreslår tre konkreta åtgärder för att minska smittspridningen i den kommunala omsorgen:

1. Ökad provtagning

Regeringen måste få på plats en operativ plan för en utökad testning för Coronaviruset. Det är helt avgörande för att säkra personalförsörjningen till bland annat äldrevården samt för att skydda våra riskgrupper.

2. Staten måste hjälpa kommunerna med skyddsutrustning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa tillgången på skyddsutrustning i landet. Trots flera vändor mellan myndigheter, råder det fortfarande brist på utrustning i landet. Nu måste Socialstyrelsen få ett tydligare uppdrag att se till att kommunerna har skyddsutrustning och relevant kunskap för att förhindra smittspridning på äldreboenden och LSS-boenden.

3. Tillfälliga äldreboenden

Moderaterna vill att kommuner snabbt måste kunna sätta upp tillfälliga lokaler för att kunna separera de som är sjuka på äldreboenden och LSS-boenden, från övriga boenden. Därför kommer Moderaterna driva på att delar av plan- och bygglagen ändras under Coronakrisen

Ta ställning och dela artikeln