Denna nyhet är mer än 3 år gammal

1 juli, 2019

M: Språkreform behövs mot integrationskrisen

För att lösa Sveriges integrationskris behövs tydliga vägar in i det svenska samhället. Då är svenska språket helt avgörande. Moderaterna vill därför genomföra den största språkreformen i modern svensk historia, skriver Ulf Kristersson och Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson, på SvD Debatt.

Svenska språket är en viktig del av vägen in i det svenska samhället. Omfattande forskning visar att språket är en förutsättning för lyckad integration. Det är nyckeln till att förstå varandra, och till att förstå vår kultur och våra värderingar. Språket är centralt för individens möjligheter till demokratisk delaktighet, och för att förstå vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Det gemensamma språket är grundläggande för sammanhållningen i vårt land. Det är viktigare än på länge att värna i en tid när många upplever att vi glider isär.

Goda svenskkunskaper påverkar dessutom praktiska saker som möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och ordna sin egen försörjning. Sverige är ett av de länder inom OECD som har störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. Tusentals människor riskerar att permanent hamna utanför samhället. Det blir inte bara dyrt för dem som jobbar, det skapar också parallella samhällen där människor med olika bakgrund aldrig möter varandra. Det är skadligt för sammanhållningen i Sverige.

Tyvärr har vi under många år förminskat värdet av vårt eget språk. Under lång tid har den samlade politiken skickat en signal att den som kommer till Sverige inte behöver lära sig svenska. Det har inte funnits krav på svenska för att få permanent uppehållstillstånd. Det har inte ens funnits krav på svenska för att bli svensk medborgare.

Inte heller skolan har haft det fokus som krävs på svenska språket. Rätten till hemspråk har varit starkare än skyldigheten att lära sig svenska. Alla barn ska kunna lyckas i skolan och då är svenska språket en nyckel.

Moderaterna vill att språket ska gå som en röd tråd, från nyanländ, via nyanställd till ny svensk medborgare. Det ska vara ett krav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Integrationen är vår tids ödesfråga. För att vända utvecklingen krävs en helt annan politik, och i det arbetet kommer svenska språket spela en avgörande roll. Därför föreslår Moderaterna nu den största språkreformen i modern tid. Inte för att förändra språket – utan för att ge fler möjligheten att lära sig det.

1. Skärp kraven på SFI 
Fler måste klara svenska för invandrare (SFI) för att ta sig vidare till jobb eller utbildning. Skolverkets statistik från 2017 visar att fler än sex av tio inte klarade sin SFI-kurs inom ett år, och var femte deltagare avbröt studierna. Moderaterna vill därför ställa högre krav på deltagarna i SFI. Varje person som påbörjar SFI ska få en individuell prestationsplan som uppskattar tiden det kommer att ta att slutföra varje kurs och studieväg. Vid avbrutna studier eller studier som inte fullföljs med godkända resultat ska de ekonomiska ersättningarna reduceras eller stoppas.

2. Språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap
Grundläggande kunskaper i svenska har stor betydelse för integrationen. Vill man få permanent uppehållstillstånd och slutligen bli svensk medborgare är det därför rimligt att man också lär sig svenska. Moderaterna vill att godkända grundläggande kunskaper i svenska språket ska vara ett krav för att få såväl permanent uppehållstillstånd som medborgarskap.

3. Begränsad rätt till betald tolk 
I dag är rätten till tolk för den som inte behärskar svenska i princip obegränsad vid kontakter med myndigheter. Det spelar ingen roll hur länge man har varit i Sverige. Tolktjänster och tolkningens infrastruktur kostar det offentliga ungefär 2 miljarder kronor årligen. Det här skickar helt fel signaler om det egna ansvaret att lära sig svenska, och värdet av det svenska språket.

Moderaterna föreslår därför att rätten till betald tolk upphör för personer som har permanent uppehållstillstånd. Undantag ska göras vid brottmål eller utlänningsmål i de fall då det står klart att ett tolkbehov föreligger.

4. Obligatorisk språkförskola 
För att nyanlända ska ha samma möjligheter som andra barn att klara skolan är det viktigt att de inte måste börja första klass med att lära sig svenska. Därför föreslår Moderaterna att alla nyanlända barn i förskoleåldern och barn till nyanlända föräldrar ska omfattas av en obligatorisk språkförskola om 15 timmar i veckan från tre års ålder.

5. Mer svenska för de elever som behöver det 
För elever i lågstadiet som inte behärskar svenska språket ska tidig sommarskola och läxhjälp sättas in. Inga barn ska kunna börja i nästa klass utan tillräcklig svenska för att klara av undervisningen.

Men det räcker inte. Nästan fyra av tio elever som läser ”svenska som andraspråk” lämnar nian utan godkänt betyg – samtidigt som 96 procent av eleverna som läser ordinarie svenska klarar godkänt. Målet måste vara att alla elever ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. Därför föreslår Moderaterna att ”elevens val” avskaffas i sin nuvarande form och att timmarna fördelas över de ämnen där eleven har störst behov.

Sammantaget kommer dessa fem språkreformer att öka chansen för både barn och vuxna att komma in i samhället, få bra utbildning och bli framgångsrika i Sverige.
 

Ulf Kristersson, partiledare (M)
Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M)

Läs artikeln här.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga