Ulf Kristersson

8 mars, 2023

Åtgärder för en mer jämställd hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor

Allt för länge har kvinnors hälsa åsidosatts. Återkommande undersökningar visar att kvinnor genomgående upplever sämre hälsa än män. I dag presenterade den moderatledda regeringen tre åtgärder som syftar till att göra hälso- och sjukvården mer jämställd för flickor och kvinnor.

Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar för att erbjuda kvinnor och män en god och likvärdig vård och behandling. I dag finns det utmaningar när det gäller tillgången till en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor i hela landet:

 • Det kan handla om bristande kunskap eller prioriteringar.
 • Men det kan inte uteslutas att skillnaden i vård mellan kvinnor och män sker på ett sätt som inte är medicinskt befogat.

De brister som finns i vården för sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor är oacceptabla. Regeringen och Sverigedemokraterna har därför enats om att förstärka satsningar för en förbättrad förlossningsvård för kvinnor. I dag presenterade den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna ytterligare insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård för kvinnor och flickor.

Nya insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor

Regeringen kommer ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser med fokus på de sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor. Det handlar exempelvis om:

 • Endometrios

 • Klimakteriebesvär

 • Migrän

 • Lipödem

 • Smärttillstånd

Socialstyrelsens uppdrag handlar om att utvärdera vården ur ett jämställdhetsperspektiv. Det innebär bland annat att:

 • Myndigheten ska ta fram relevanta kunskapsstöd till vårdpersonalen och genomföra informationsinsatser.

 • Socialstyrelsen ska också överväga behovet av att utarbeta nationella riktlinjer för fler sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor.

En förstärkt tillsyn av mödrahälsovården och förlossningsvården

Det finns utmaningar i förlossningsvården när det gäller tillgänglig, jämlik och personcentrerad vård. Det finns också stora skillnader i arbetssätt och resultat mellan regioner och förlossningskliniker.

Regeringen menar därför att det finns ett behov av att särskilt granska patientsäkerheten i förlossningsvården och mödrahälsovården. En viktig del i detta arbete är den statliga tillsynen.

 • Därför ges Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att förstärka den nationella tillsynen av mödrahälsovården och förlossningsvården under 2023–2025.

Insatser för att stärka hälso- och sjukvården för personer som har utsatts för sexuellt våld

Det finns behov av att stärka vården för sexuellt våldsutsatta, såväl barn som vuxna. Sexuellt våld medför ett stort lidande för den enskilde och innebär ofta lång rehabilitering för den som har drabbats. Hälso- och sjukvården ska erbjuda kunskapsbaserad och personcentrerad vård för patienter som söker vård efter sexuella övergrepp.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att stärka hälso- och sjukvården för personer som utsatts för sexuellt våld:

 • Det handlar om att genomföra en kartläggning av vården för personer som utsatts för sexuellt övergrepp och sexuellt våld och föreslå insatser för att utveckla den.

 • Myndigheten ska också överväga att ta fram en nationell stödfunktion som kan stötta sjukvården i frågor som rör sexuellt våld.

 • Myndigheten analysera behovet av och ta fram kunskapsstöd och utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal om sexuellt våld.

Ta ställning och dela artikeln