5 april, 2023

Moderatledda regeringen föreslår större möjligheter till hemliga tvångsmedel

Det är dags att vända den brottsutvecklingen och den våldsspiral vi sett i Sverige under de senaste åren. Den moderatledda regeringen föreslår nu att brottsbekämpande myndigheter ska få större möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis hemlig avlyssning för att förhindra och utreda allvarliga brott. 

De skjutningar och sprängningar vi sett under den senaste tiden har en tydlig koppling till grov organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Brottsutvecklingen har gått åt fel håll, med stora konsekvenser för samhället och enskilda individer.

Den moderatledda regeringen har sedan regeringsskiftet vidtagit en rad åtgärder inom kriminalpolitiken. Bland annat har omfattande satsningar gjorts på polisen och rättsväsendet, bättre verktyg som kamerabevakning och ordningsvakter gjorts tillgängliga för kommuner och regioner.

Tidigare har vi sett den stora effekt andra staters hemliga tvångsmedel haft på den grova brottsligheten, bland annat fick den information polis kunde inhämta via Encrochat stor påverkan på gängkriminalitet i Sverige.

Regeringen vill därför att:

  • Preventiva tvångsmedel ska få användas i fler fall

  • Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå

  • Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda fler typer av brott

  • Tillstånd till hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska få knytas till en person i stället för en plats

Ta ställning och dela artikeln