13 september, 2021

Grön höger – för minskade utsläpp och framtidens jobb

Moderaterna presenterar idag en ny reformagenda för klimatet, med målet att ställa om samhället. Den omfattar nio förslag på nationell och global nivå inom energiområdet samt industrins och transporternas omställning.

Den senaste FN-rapporten bekräftar att klimatförändringarna är ett hot mot vår framtid. De globala utsläppen minskar för långsamt. Sverige är på väg att missa det långsiktiga utsläppsmålet till 2045 med en tredjedel av dagens utsläpp. Regeringen har misslyckats. Svensk klimatpolitik behöver en nystart.

Rätt hanterad kan utvecklingen vändas, utsläppen minska och klimatomställningen bli en konkurrensfördel för svenska företag – med fler jobb och ett ökat ekonomiskt välstånd som följd. För att lyckas måste klimatpolitiken kombinera politiska styrmedel med teknisk och ekonomisk utveckling. Det behövs en plan för att elektrifiera Sverige, och få bukt med de orimligt långa tillståndsprocesser som idag stoppar omställningen.

Lokalt har Moderaterna länge visat vägen för klimatpolitiken. Sveriges grönaste kommuner är moderatledda: Helsingborg, Växjö, Mariestad, Stockholm. Även Europas ambitiösa ”gröna höger” ger oss inspiration. I Tyskland storsatsar CDU och CSU på att ställa om fordonsindustrin. I Storbritannien har Tories en omfattande klimatplan för att ställa om samhället med mer fossilfri el och nya tekniker i industrin. Med detta som utgångspunkt har vi utvecklat en reformagenda för klimatet om nio punkter, som vi kommer att genomföra om vi får förtroendet att leda landet efter valet 2022.

1. Ökad elproduktion med mer kärnkraft

Omställningen kräver mer el. Den befintliga kärnkraften ska värnas. Med en ny forskningsreaktor läggs grunden för nästa generations kärnkraft. Det energipolitiska målet ska ändras från ”förnybart” till ”fossilfritt”. Elmarknaden ska utformas så att planerbara kraftslag får betalt för sitt unika bidrag till stabilitet i elsystemet.

2. Bruka skogen hållbart

Produkter från skogen ersätter fossila produkter. Äganderätten ska värnas. Sveriges skogsägare ska få fortsätta bruka skogen till nytta för klimat, miljö och biologisk mångfald. Den totala arealen skog ur produktion får inte öka. Skyddade områden ska förvaltas bättre. Sverige ska ta strid mot EU:s försök att begränsa svensk rådighet över skogen.

3. Utvinn mer metaller och mineraler för ny grön teknik

Tillverkning av elbilar och vindkraftverk kräver mineraler och metaller. Sverige har bra förutsättningar för gruvdrift, med globala fördelar för klimatet. Statlig byråkrati och suboptimering lägger hinder i vägen. Sverige ska bli en ledande gruvnation igen. Naturresurser ska även utvinnas från restprodukter från gruvnäringen.

4. Bättre miljötillståndsprövningar för näringslivet

Miljötillståndsprövningen är ofta det största hindret för företag som vill ställa om. Cementa vill göra Slite till världens första klimatneutrala cementfabrik, men riskerar istället att tvingas lägga ner. Hybrit vill tillverka stål utan kol men oroas över att elnäten inte byggs ut i tid. Miljöprövningarna måste gå snabbare och bli mer förutsägbara.

5. Nya tekniker för industrins omställning och konkurrenskraft

Klimatpolitiken måste ta tillvara näringslivets förändringskraft. Industriklivet ska stärkas genom ökade satsningar. Tekniker för att fånga in och lagra koldioxid ska användas i stor skala för att snabbt minska och till och med åstadkomma negativa utsläpp.

6. Global klimatnytta med svensk export

Svensk export ersätter varor som är tillverkade med högre utsläpp i andra länder, och bidrar idag med minskade globala utsläpp motsvarande hälften av Sveriges samlade utsläpp. För att styra mot ökad klimatnytta behövs mål för exportens klimatnytta. Globala klimateffekter måste värderas i nationella beslut.

7. Hållbara transporter i hela landet

Elbilar ska kunna laddas genom nätverk av laddstationer i hela landet. För gamla bilar med stora utsläpp behövs en generös skrotningspremie. Utvecklingen av eldrift även för tunga transporter bör också understödjas. Ett grönt bränslestöd ska öka tillgången på hållbara brobränslen för tunga transporter, sjöfart och flyg. Sverige ska ha som mål och med full kraft i EU driva linjen att utsläppskraven för bilar i alla EU-länder ska skärpas, med målsättning att alla nya bilar som säljs från 2030 ska vara utsläppsfria.

8. Mer klimatbistånd

Klimatbistånd ska öka – det är ett effektivt sätt att få fattigare länder med växande klimatavtryck att prioritera klimatarbetet. Sverige ska vara pådrivande för ett regelverk för internationella klimatinvesteringar inom Parisavtalet, för att minska utsläppen i hela världen.

9. Globalt pris på koldioxidutsläpp

På FN:s klimatmöten ska Sverige vara drivande för förhandlingar som leder till att alla länder sätter pris på utsläpp. Som ett första steg måste ett minipris på utsläpp av koldioxid sättas inom EU, utöver handeln med utsläppsrätter. Västvärlden måste utöva starkare påtryckningar på Kina för att stoppa deras utsläppsökningar, vilka hotar alla andra länders klimatansträngningar.

Ta ställning och dela artikeln