Denna nyhet är mer än 3 år gammal

9 september, 2020

Genomför en nationell folkräkning – M lägger initiativ i skatteutskottet

Sverige har allvarliga problem med grov organiserad brottslighet, omfattande utanförskap och bidragsbrott. Brister i kontrollen av folkbokföringen är en av flera faktorer som lagt grund till att dessa problem är så pass omfattande. Det är centralt att staten kan fastställa vilka som lever i Sverige och säkrar ordning och reda.

Antalet människor som vistas i Sverige utan tillåtelse är idag okänt. Skatteverket uppskattar att omkring 200 000 personer är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. Exakt hur omfattande problemen är vet ingen. En folkbokföring som inte staten har kontroll över kommer till en stor kostnad för skattebetalarna och försvårar arbetet att hjälpa de som behöver samhällets stöd allra mest. 

Fusket med folkbokföringsuppgifter är en avgörande faktor i den organiserade brottslighetens verksamhet. Genom att ange falska folkbokföringsuppgifter kan kriminella dölja sin identitet. När staten inte vet vem som bor var blir det enklare för brottslingar att gömma sig undan rättvisan och på så sätt fortsätta sin destruktiva verksamhet. Kriminella använder idag falska adresser för att tillskansa sig bidrag och välfärdsförmåner som man egentligen inte har rätt till. Lag och ordning behöver tryggas, annars riskerar vi att befästa omfattande parallellsamhällen. 

Bristerna i Sveriges folkbokföring har varit kända under längre tid. Regeringen erkänner själv att de inte gjort tillräckligt för att stävja de uppenbara problem som finns idag kring folkbokföringen. Regeringen har dock klargjort att det inte är aktuellt att genomföra en folkräkning. 

Moderaternas förslag 

En folkräkning ger staten möjlighet att bättre bekämpa brott, verktyg för att hindra framväxten av utanförskap och parallellsamhällen och ger viktig kunskap i arbetet att motverka problem som trångboddhet. En nationell folkräkning är en viktig början på att upprätta ett tryggare Sverige och värna samhällskontraktet. 

Budgetsatsning för en folkräkning 

I Moderaternas budgetförslag för år 2021 kommer 500 miljoner kronor tilldelas genomförandet av en nationell folkräkning. Budgetsatsningen avser resurstillskott till främst Skatteverket och kommunerna för att kunna förbereda och genomföra folkräkningen. 

Fördelningen av ekonomiska medel mellan ansvariga myndigheter och kommunerna för att genomföra folkräkningen är i linje med hur folkräkningar tidigare har genomförts i Sverige, exempelvis likt den som genomfördes år 1990. 

Utskottsinitiativ i skatteutskottet 

Det är nu upp till riksdagen att agera för att regeringen ska gå till handling. Moderaterna går därför fram med ett utskottsinitiativ i skatteutskottet på sammanträdet 10 september om att en nationell folkräkning bör genomföras. I utskottsinitiativet föreslås följande: 

Moderaterna föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att genomföra en nationell folkräkning och säkerställer genomförandet genom uppdrag till berörda myndigheter. 

Utgångspunkter för genomförandet av folkräkningen 

Följande moment bör vara utgångspunkter i genomförandet av folkräkningen: 

  1. Skatteverket bör ansvara för genomförandet av folkräkningen och samarbeta med kommunerna och relevanta myndigheter i genomförandet, så som Statistiska centralbyrån (SCB) och Polismyndigheten. Genomförandet kan ske med olika tillvägagångssätt. I de flesta fall bör personer kunna verifiera sin folkbokföring digitalt, eller exempelvis genom fysiskt formulär och brev. Det är angeläget att myndigheterna säkerställer att informationen till de som är folkbokförda i Sverige, om att och hur folkräkningen ska genomföras, är tydlig och lättillgänglig. 
  2. Skatteverket, kommuner och övriga berörda myndigheter bör arbeta enligt riskprincipen. Det skulle innebära att fysiska besök görs på adresser och i områden som utmärker sig, där det finns misstanke om felaktig folkbokföring exempelvis där ovanligt många finns folkbokförda eller där omsättningen av folkbokföring är stor. 
  3. Det bör ses över hur regelverk och tillämpning bör förändras och hur berörda myndigheter effektivt kan säkerställa att de som ej verifierats i folkräkningen inte fortsatt får ta del av de bidrag och andra välfärdsförmåner som kopplas till folkbokföringen. De som ej verifierats i folkräkningen bör omedelbart gå miste om de bidrag som följer med folkbokföringen. 

Ta ställning och dela artikeln