Denna nyhet är mer än 3 år gammal

1 juli, 2019

Fokus på svenska värderingar i samhällsorientering för nyanlända

Moderaterna föreslår en samhällsorientering i sju delar som ökar människors möjlighet att bli en del av det svenska samhället. Den måste hålla hög kvalitet och fokusera på grundläggande svenska värderingar, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, på Expressens debattsida i dag.

Sverige har under lång tid kombinerat stor invandring med dålig integration. Det har skapat stora problem som kriminalitet, utanförskap, bidragsberoende och dåliga skolresultat. Den utvecklingen måste stoppas.

Moderaterna är redo att leda det arbetet. Det är för oss uppenbart att jobb och kunskaper i svenska är två nycklar till fungerande integration. Men det räcker inte. Den som kommer till Sverige måste också ta till sig av våra grundläggande värderingar.

Här finns allvarliga utmaningar. En ny undersökning från Institutet för framtidsstudier visar bland annat att det finns en betydligt lägre tolerans för homosexualitet och aborträtt.

Moderaterna tror att alla människor kan bli en del av Sverige, men det förutsätter att den som invandrat hit snabbt får grundläggande förståelse för det svenska samhället.

Vi vill därför se obligatorisk samhällskunskap med fokus på svenska värderingar. Men så ser det inte ut i dag. Dagens utbildning fokuserar på det praktiska livet i Sverige – samtidigt som det saknas uppföljning och en nationell kursplan.

Moderaterna föreslår nu en samhällsorientering i sju delar som ökar människors möjlighet att bli en del av det svenska samhället.

1. Obligatorisk samhällsorientering
Samhällsorientering ska vara obligatorisk från dag ett i Sverige för alla som är asylsökande. Den som inte deltar i de aktiviteter Migrationsverket arrangerar ska inte heller ha rätt till den dagsersättning som asylsökande annars får.

2. Utökad samhällsorientering för nyanlända 
Moderaterna vill utöka samhällsorienteringen för nyanlända från 60 till 100 timmar och införa en examination, ett samhällstest. Krav på grundläggande samhällskunskaper ska också vara en förutsättning för att få medborgarskap.

3. Ökat fokus på värderingar
Fokus i samhällsorienteringen måste vara på grundläggande värderingar, rättigheter och skyldigheter i Sverige. Bland annat måste barns och ungdomars rättigheter klargöras, liksom kvinnors självklara rättigheter med fokus på bland annat jämställdhet och nolltolerans mot hedersförtryck. Förväntan på arbete och egen försörjning måste också lyftas tydligare.

4. Nationella kursplaner 
I dag är varje kommun ansvarig för att ta fram ett ramverk för samhällsorientering. Det gör det svårt att följa upp och att kvalitetssäkra. Vi ser också stora skillnader i utförande och kvalitet över Sverige. Därför måste en nationell kursplan eller läroplan införas.

5. Skärpt tillsyn
Det behövs även bättre uppföljning. Länsstyrelserna har ett uppföljningsuppdrag, men det omfattar ingen granskning eller tillsyn av enskilda verksamheter utan är en mer övergripande rapportering om organisation och deltagande. I samband med att nationella kursplaner införs bör även tillsynen skärpas, för att säkerställa att verksamheterna följer det uppsatta innehållet och målen.

6. Obligatorisk samhällsorientering för nyanlända elever
Barn måste känna till sina rättigheter för att kunna hävda dem. Därför vill Moderaterna att alla grund- och gymnasieskolor skolor ska ges i uppdrag att genomföra en kortare samhällsorientering – anpassad till elevens ålder. Det bör även innehålla praktisk information var man som barn kan vända sig för att ta tillvara sina rättigheter eller få stöd och hjälp.

7. Äldre bör omfattas av samhällsorienteringen
Även äldre över 65 år ska omfattas av krav på deltagande i samhällsorientering, såvida det inte är olämpligt med hänsyn till sjukdom och dålig hälsa. De äldre i familjen är ofta värderingsbärare och det är viktigt att information om samhällets rättigheter och skyldigheter även kommer dem till godo.

Samhällsorientering är ett viktigt verktyg för att hjälpa den som är ny i vårt land att bli en del av det svenska samhället. Men då måste den hålla hög kvalitet och fokusera på grundläggande värderingar. Precis det föreslår Moderaterna i dag.
Ulf Kristersson, partiledare (M)
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)

Läs artikeln här.

Ta ställning och dela artikeln