Elisabeth Svantesson Moderaterna

12 augusti, 2022

Få ordning på ekonomin för hushållens skull

Under en pressfika presenterade Elisabeth Svantesson en översikt av den svenska ekonomins tillstånd, samt utsikterna framåt.

Inflation, låg tillväxt och hög arbetslöshet

Inflationen i Sverige och övriga världen är den högsta på 30 år. Ekonomer spår att en vändning kan komma under 2023, men det finns många osäkerhetsfaktorer. Även om inflationen är hög i alla länder sticker Sverige ut i ett annat avseende – det är landet i EU med lägst tillväxt. Därmed ökar risken att Sverige drabbas av stagflation, vilket kännetecknas av hög arbetslöshet, låg tillväxt och hög inflation.

Se utvecklingen i konsumentprisindex samt tillväxtprognos nedan.

Tillväxt, prognos 2023

Sverige har även EU fjärde högsta arbetslöshet. Bara Spanien, Grekland och Italien har fler arbetslösa. Åtta år av socialdemokratiskt styre har satt djupa spår i svensk ekonomi.

Arbetslöshet EU, 2022

Hushållens ekonomi är avgörande

En nyckelfaktor för att vända en svängning i konjunkturen är hushållens syn på det ekonomiska läget. Svenska hushåll är idag mer oroliga över sin ekonomiska situation än under pandemin. Att dämpa hushållens oro är oerhört viktigt för att öka konsumtionen, vilket leder till ekonomisk utveckling. Inför nästa år finns oro att hushållens konsumtion inte kommer bidra till tillväxten över huvud taget.

Hushållens pessimism

Stora skillnader mellan Moderaterna och Socialdemokraterna

Från S kommer det väldigt blandade signaler, vilket ytterligare ökar hushållens oro i detta osäkra läge. Finansminister Mikael Damberg varnade tidigare för återhållsamhet men har tidigare sagt att S vill pausa med återbetalningen på statsskulden. Detta skulle blåsa på utgifterna. Socialdemokraterna har också stämmobeslut på att överge överskottsmålet redan nästa mandatperiod. Det vore mycket olyckligt i detta läge. 

Moderaterna är tydliga med att överskottsmålet ligger fast. Finanspolitiska experiment skulle vara särskilt skadliga just nu. Det gör att Moderaterna anser att inkomstskattesänkningar i huvudsak bör finansieras med att minska utgifter. Menar S allvar med sin återhållsamhet bör det gälla också för S bidragshöjningar.

Rent konkret anser Moderaterna att det reformutrymme som finns främst ska användas till försvaret, rättsväsendet och välfärden. För att skapa ytterligare utrymme som exempelvis kan gå till ökade resurser till försvaret vill vi pressa tillbaka bidragsbrotten. En halvering skulle till exempel kunna frigöra 10 miljarder kronor. Vi kommer också att inrätta ett effektiviseringskansli för att hitta besparingar och effektiviseringar i den statliga förvaltningen.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga