Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 december, 2020

Ett nytt markförsäljningprogram för Sveaskog

Moderaterna vill genomföra ett nytt markförsäljningprogram för Sveaskog. Genom att ge fler människor möjlighet att äga skogsmark stärker vi förutsättningarna för människor att bo och verka på landsbygden. Med fler skogsägare som långsiktigt förvaltar sin egen skog kan en hög virkesproduktion kombineras med värnandet av värdefull natur och den biologiska mångfalden i hela landet.

Moderaterna är övertygade om att äganderätten och förvaltarskapstanken – att man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer – borgar för ett ansvarsfullt förvaltande av skogen, till gagn både för skogsproduktionen och miljön.

Sverige har i dag över 300 000 enskilda skogsägare, som tillsammans varje dag bidrar med produkter till klimatomställnigen, naturvård och den biologiska mångfalden. Därför vill vi att antalet skogsägare ska bli ännu fler.

Sveaskog ägs till 100 procent av svenska staten. Det är den störste skogsägaren med 14 procent av Sveriges skogsmark. År 2001 fick bolaget i uppdrag av riksdagen att sälja tio procent av sitt skogsinnehav till enskilda skogsägare. Det uppdraget är i princip slutfört.

Avsikten med markförsäljningsprogrammet har varit att stärka landsbygden. Men ofta har egendomarna som sålts varit för stora, med resultatet att många på landsbygden inte har haft möjlighet att köpa dem. Försäljningarna i programmet har inte alltid levt upp till målsättningen att utveckla landsbygden lokalt.

I det nya markförsäljningsprogrammet vill Moderaterna försäkra sig om landsbygdens utveckling och att den enskilde skogsägaren värnas. Vi vill därför att Sveaskogs skogsinnehav ska säljas i många mindre egendomar, så att människor i hela landet har möjlighet att köpa, äga och långsiktigt förvalta skogen till nytta för sig själva, samhället och miljön.

Ett nytt markförsäljningprogram

Moderaterna vill ge Sveaskog i uppdrag att under 10 år sälja 20 procent av bolagets skogsmark i ett nytt markförsäljningprogram.

Avsikten med markförsäljningsprogrammet är att bidra till lokal utveckling och naturvård i hela landet. För att se till att det blir verklighet har Moderaterna satt upp krav för försäljningen.

Markförsäljningsprogrammet ska inte stå i konflikt med ett nytt markbytesprogram i Sveaskog, vilket Moderaterna också vill initiera för att ge markägare möjlighet att byta bort skogar med höga naturvärden för att få produktionsskogar av staten i stället.

Försäljning av mindre skogsegendomar till marknadspris

För att fler människor ska få möjlighet att köpa och äga skog ska skogsegendomarna som säljs vara små. Den genomsnittlige skogsägaren äger 45 hektar. Vi vill därför att merparten av egendomarna som säljs ska vara mindre än 50 och 25 hektar. All försäljning ska ske till marknadspris.

Begränsat antal förvärv och krav på regional anknytning

För att sprida ut ägandet på fler personer vill vi begränsa antalet skogsförvärv till ett per person. I den mån det är förenligt med EU-rätten vill vi vid försäljning av egendomar till lägre värden ställa krav på att köparen ska ha regional anknytning. Antingen genom att vara bofast eller äga skog i regionen sedan tidigare.

Försäljning genom intresseanmälan

Moderaterna vill att försäljningen ska ske genom en intresseanmälan. I regel ska alla intressenter få ett erbjudande om att köpa marken efter att den har värderats av en extern mäklare. I det fall Sveaskog avböjer en försäljning ska bolaget vara tvunget att motivera detta. Det kan till exempel handla om skog med höga naturvärden. Sveaskog ska då erbjuda alternativ mark.

Om flera personer anmäler intresse för samma skogsmark ska försäljningen ske genom budgivning. Sveaskog ska också få lägga ut skogsmark till försäljning genom anbud.

Naturvärden i skogen ska bevaras

Markförsäljningsprogrammet ska inte påverka Sveaskogs ambition att vara ett föredöme inom naturvård, eller försvaga skyddet för skog med höga naturvärden. Sveaskog sparar 20 procent av den produktiva skogsmarken i naturvårdsavsättningar: ekoparker, naturvårdsskogar och naturhänsyn i produktionsskogar. Sveaskog ska inte sälja vidare skogsmark med höga naturvärden som är undantagen från produktion.

Utvärdering av markförsäljningsprogrammet

För att försäkra att det nya markförsäljningsprogrammet leder till att förutsättningarna för landsbygdens stärks och att värdefull natur förvaltas vill vi att programmet ska utvärderas av Skogsstyrelsen när hälften av skogen har sålts.

Intäkter till staten

Sveaskogs skogsinnehav är värderat till 60 miljarder kronor. Det genomsnittliga hektarpriset är cirka 15 000 kronor. Bolaget äger cirka 3 miljoner hektar produktiv skogsmark. En försäljning av 20 procent av den produktiva skogsmarken innebär en försäljning av knappt 600 000 hektar.

Med ett hektarpris på cirka 15 000 kr innebär det intäkter till staten på omkring 9 miljarder kronor.

Sveaskog ska enbart i undantagsfall förvärva nya mark och dess totala innehav ska minska. Intäkterna från markförsäljningsprogrammet ska delas ut till ägaren staten och ska användas för att betala av på statsskulden.

Insatser för värdefull natur

Sverige har bara de senaste tre åren bildat över 500 nya naturreservat, på en yta motsvarande 1,5 Öland. Totalt finns det i Sverige över 5000 naturreservat.

Naturvårdsverket bedömer att skötseln av skyddade områden är eftersatt, vilket får som konsekvens att de naturvärden som ligger till grund för skyddet riskerar att gå förlorade. De senaste åren finns också en stark trend med ett ökat besökstryck i naturområden. Moderaterna vill prioritera att sköta och förvalta skyddade områden i syfte att bevara och utveckla naturvärden, biologisk mångfald och möjligheten till friluftsliv.

Sammanfattning

  • Moderaterna föreslår ett nytt markförsäljningprogram för Sveaskog, där 20 procent av den produktiva skogsmarken säljs till enskilda skogsägare.
  • Genom att sälja många mindre skogsegendomar i hela landet stärker vi förutsättningarna att bo och verka på landsbygden.
  • Med fler skogsägare som långsiktigt förvaltar sin egen skog kan en hög virkesproduktion kombineras med värnandet av värdefull natur och den biologiska mångfalden.
  • Moderaterna vill också prioritera insatser för värdefull natur, genom att bättre förvalta och sköta redan skyddade områden för att bevara och utveckla dess naturvärden och möjligheten till friluftsliv

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga