21 oktober, 2021

En bättre jakt- och rovdjurspolitik

Jägarna gör viktiga insatser för jakt- och viltförvaltningen i Sverige. De bidrar till att vi har livskraftiga viltstammar i landet. Samtidigt etablerar sig rovdjur i fler områden och ökar konflikterna med människan. Vargstammen måste minska för att öka den lokala förankringen.

Moderaterna föreslår åtgärder för att främja jägarnas bidrag till viltförvaltningen och för att skapa ökad acceptans för rovdjurspolitiken: 

  • Modernisera jaktlagen
  • Jägarna ska ansvara för jakt- och viltvården: Återinför allmänna uppdraget 
  • Inför en ny viltmyndighet 
  • Minska vargstammen: Ökad licensjakt och förenklad skyddsjakt
  • Tydligare rätt till självförsvar vid angrepp mot tamdjur och hundar 
  • Kartlägg skadorna från vildsvinen och öka incitamenten att jaga

Modernisera jaktlagen  

Jaktlagen är närmare 35 år gammal. Det finns ett behov av att modernisera jaktlagstiftningen, för att anpassa den till viltstammarnas storlek och ge den en bred folklig förankring. Alliansen tillsatte en utredning för att se över lagen, som den nuvarande regeringen lade ner.

Moderaterna föreslår därför att: En statlig utredning tillsätts som får i uppdrag att se över den svenska jaktlagstiftningen i syfte att lägga fram en ny modern jaktlag. Jaktlagen ska främja en långsiktigt hållbar jakt och viltvård, med en bred folklig förankring.

Jägarna ska ansvara för jakt- och viltvården: Återinför allmänna uppdraget

Det allmänna uppdraget innebär att jägarnas jaktkortsavgifter finansierar viltvårdsfonden. Pengar ur fonden fördelas till jägarna som sköter jakt och viltvård i Sverige. Nu har regeringen avskaffat det allmänna uppdraget. I stället har Naturvårdsverket fått i uppdrag att främja landets viltvård genom att upphandla viltförvaltningen. Regeringens förändring av viltvården slår sönder en välfungerande modell.

Moderaterna föreslår därför att: Jägarna får huvudansvaret för jakt- och viltvården igen genom att jägarnas allmänna uppdrag återinförs. Jakt- och viltvården har fungerat väl under lång tid. Vi vill ta tillvara och uppmuntra att jägarnas engagemang och kunskap.

Inför en ny viltmyndighet

Viltstammarna är livskraftiga och i många fall större än på länge. Det ställer stora krav på viltförvaltningen och samverkan mellan myndigheter och jägare. I huvudsak fungerar det bra. Men samordningen av jakten kan bli ännu bättre.

Moderaterna förslår därför att: En ny viltmyndighet inrättas. Myndigheten ska ha en bred tvärvetenskaplig kompetens och ansvara för jakt- och viltförvaltningen. Viltmyndigheten bör få ett särskilt uppdrag att främja jakt som näring för att gynna jobb och utveckling, särskilt på landsbygden. Vi vill också utreda möjligheten att flytta vapenlicensärenden från Polisen med avsikten att korta handläggningstiderna.

Minska vargstammen: Ökad licensjakt och förenklad skyddsjakt

Vargstammen växer. Enligt Naturvårdsverkets inventering finns det omkring 400 vargar i Sverige. I år har länsstyrelserna bara beslutat om jakt på ett trettiotal vargar. Vissa år har det inte blivit någon licensjakt alls.

Moderaterna föreslår därför att: Licensjakten på varg ska öka kraftigt. För skapa legitimitet för vargförvaltningen i hela landet anser vi att vargstammen ska ned till 170 individer i enlighet med det beslut som riksdagen har fattat.

Vi vill också förenkla skyddsjakten på varg. Handläggningstiderna hos länsstyrelserna ska kortas. Det ska vara tillåtet med skyddsjakt på ett helt revir och inte bara enstaka individer. Det ska vara möjligt att göra ansökan om skyddsjakt under sekretess p.g.a. hotbilden.

Tydligare rätt till självförsvar vid angrepp mot tamdjur och hundar

Rätten att försvara sin sina tamdjur eller sin hund vid angrepp och potentiella angrepp är viktig. Men möjligheterna att freda sig mot potentiella angrepp från rovdjur är begränsad i dag.

Moderaterna föreslår därför att: Jaktförordningen ses över för att tydliggöra och förenkla bestämmelsen om rätten till självförsvar vid angrepp mot tamdjur och hundar. I dag är bestämmelsen komplicerad. Det gör det svårt att i en enskild situation avgöra om man har rätt att försvara sig mot exempelvis ett angrepp från en varg.

Vi vill också att ersättningsnivåerna för tamboskapsägare som drabbas av rovdjursangrepp ska höjas och ligga i nivå med de faktiska kostnaderna.

Kartlägg skadorna från vildsvinen och öka incitamenten att jaga

Vildsvinsproblemen inom jordbruket är stora. Det saknas beräkningar av antalet vildsvin i Sverige, men uppskattningsvis finns det 300 000. Vildsvinen orsakar skador på uppåt 20 procent av jordbruksarealen. Det skapar både stor frustration och ekonomisk skada för jordbrukarna.

Moderaterna föreslår därför att: Naturvårdsverket får i uppdrag att inventera hur stor vildsvinsstammen är och hur stort det ekonomiska värdet är av skadorna som vildsvinen orsakar.

För att öka incitamenten att jaga vildsvin vill vi att staten ska subventionerna trikintester, att jägare ska få sälja mer trikintestat kött direkt till konsumenter skattefritt och att kommuner och regionerna ska upphandla med vildsvinskött till offentliga kök.

Ta ställning och dela artikeln