Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaterna

9 augusti, 2022

Moderaterna föreslår tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder

En förtida avveckling av kärnkraftsreaktorer, ett underdimensionerat elnät och skenande europeiska energipriser har skapat en perfekt storm. Elpriset slår nya rekord varje månad i södra Sverige. Till vintern kommer krisen förvärras ytterligare, med risk för tredubblade elpriser och till och med strömavbrott. Moderaterna presenterar nu åtgärder för att mildra elkrisen.

Sverige befinner sig i en elkris

Ett politiskt haveri har tyvärr slagit det svenska energisystemet i spillror. Svenska folket drabbas av det energipolitiska misslyckandet genom ständiga prischocker i elräkningen. Prissättningen är volatil, oförutsebar och varierar kraftigt mellan norra och södra Sverige. I snitt har priserna varit nästan fem gånger högre i södra Sverige under 2022 än 2020. För svenska hushåll som redan pressas av inflation och höjda räntor är elpriserna ett hårt slag mot den ekonomiska tryggheten.

Risk för tredubblade elpriser och strömavbrott i vinter

Allt pekar på att det redan ohållbara läget kommer att förvärras i vinter. På elbörsen Nordpool handlas elpriserna för kommande vinter för södra Sverige i dag på runt det tredubbla priset, jämfört med vintern 2021/2022. Priset för vintern ligger nu på 300 respektive 400 öre per kilowattimme i Mellansverige och Skåne.

Svenska kraftnät har även varnat för att man kan tvingas att utan förvarning tillfälligt bryta elen för vissa kunder i vinter på grund av effektbrist. Oväntade strömavbrott kan få svåra konsekvenser för drabbade hushåll, företag och offentliga verksamheter.  

80 procent högre elpriser är regeringens fel

Elkrisen är resultatet av politiska beslut, fattade i strid med varningar från branschen och expertis. Den rödgröna regeringen sa 2014 att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Detta resulterade i att Vattenfall avbröt sina planer på ny kärnkraft. 2015 höjde man kärnkraftsskatten, trots att både myndigheter och företag pekade på den överhängande risken för reaktorsnedläggning. Farhågorna besannades snabbt. Mellan 2015 och 2020 lades fyra kärnkraftreaktorer ned, först Oskarshamn 1 och 2, sedan Ringhals 1 och 2.

Regeringens stängning av kärnkraft har lett till ökade utsläpp på 8 miljoner ton, högre elpriser och minskad stabilitet. Priserna i södra Sverige hade varit 30-45 procent lägre utan avvecklingen av Ringhals 1 och 2 enligt Energiforsk. Utan nedläggningarna hade en eluppvärmd snittvilla i Skåne sparat 2 295 kronor i december 2021.

Kärnkraft – lösningen för en stabil och fossilfri elförsörjning

Ren, planerbar, elproduktion krävs för Sveriges långsiktiga energiförsörjning. Kärnkraft är det enda skalbara alternativet. Moderaterna har presenterat en plan för ny kärnkraft. Den omfattar ett nytt energipolitiskt mål, 400 miljarder i gröna kreditgarantier, betalning för systemviktiga funktioner och forskningssatsningar.

Moderaterna är även öppna för att se över elprisområdenas utformning och om SvK:s kapacitetsavgifter kan sänka elkostnader närmaste åren. Men nya elområden kräver mer produktion och bättre överföring, annars flyttar bara problemen.

Vad vill Moderaterna göra för att hantera elpriskrisen?

Ny kärnkraft är lösningen för att reparera det som slagits sönder i Sveriges energisystem. Men för att mildra elkrisen nu och i vinter behövs akuta åtgärder.

Moderaterna vill vidta tre åtgärder för att snabbt sänka elpriset och mildra prischocken för svenska hushåll 2022.

1. Vi vill avskaffa kraftvärmeskatten

Kraftvärme är en källa till planerbar, stabil elförsörjning, ofta i anslutning till städer drabbade av elbrist. Den rödgröna kraftvärmeskatten har slagit hårt mot lönsamheten för kraftvärme i Sverige. Kraftvärmeproduktionen minskade omgående när skatten infördes. Branschen har konstaterat att det finns kapacitet motsvarande en kärnkraftsreaktor som inte används, främst till följd av bristande lönsamhet. Skatteverket har kommit fram till att skatten lett till minskade investeringar och dessutom konstaterat att den är ineffektiv ur miljösynpunkt.

2. Vi vill förstärka det gröna skatteavdraget

Klimatomställningen innebär att vi kommer behöva mer el och elektrifieringen av både industrin och transporterna är viktiga nycklar till minskade utsläpp. Men innan ny kärnkraft kan förse Sverige med mer fossilfri el måste vi skära ned på elkonsumtionen där det är möjligt för att säkerställa att elen räcker till där den behövs som mest. Moderaterna vill göra det billigare för privatpersoner att göra investeringar som minskar elkonsumtion genom att förstärka det gröna avdraget. Förstärkningen innebär en ökad möjlighet till skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid investeringar i teknik för att minska elkonsumtion.

3. Vi vill införa ett tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder vintern 2022/2023

En moderatledd regering föreslår ett tillfälligt högkostnadsskydd för konsumenter under vintern 2022, enligt samma modell som i Norge. Om månadspriset överstiger en viss nivå kommer staten stå för en majoritet av den överskjutande kostnaden den månaden. Exakta nivåer utformas efter marknadsläget, men stödet kommer att ge hårt drabbade hushåll ett betydande stöd till elräkningen.

Högkostnadsskyddet finansieras genom tillfälligt slopad BNI-justering av biståndet, omfördelning från Klimatklivet, ökad vinst från Vattenfall och nyttjande av flaskhalsintäkter.

Vanligt ställda frågor

Hur kommer högkostnadsskyddet fungera?

Vi kommer att återkomma till den exakta utformningen av stödet senare i höst när vi har en bättre uppfattning om prisläget inför vintern. Men vanliga hushåll ska känna sig trygga med att de kommer vara skyddade vid onormalt höga prisnivåer.

Som ett räkneexempel kan sägas att om staten tar 75 procent av kostnaden över 1 kr/KWh skulle ett elpris på 4 kronor (prognos för EO4) innebära ett stöd på runt 6000 kr per månad för en villaägare (eluppvärmd som konsumerar 20 000 KWh). En villa med fjärrvärme (konsumtion 5 000 kr/KWh) skulle få ca 1500 kr/månad.

Som ett räkneexempel kan sägas att om staten tar 75 procent av kostnaden över 1 kr/KWh skulle ett elpris på 3 kronor (prognos för EO3) innebära ett stöd på runt 4000 kr per månad för en villaägare (eluppvärmd). En villa med fjärrvärme (konsumtion 5 000 kr/KWh) skulle få ca 1000 kr/månad

Hur dyrt blir det för staten?

Exakt kostnad beror på hur stödet utformas och hur prisläget ser ut. Men man får ta i beaktande att även intäkterna från moms ökar när elpriset stiger. Stödet är ju också tillfälligt för den kommande vintern.

Hur kommer förslagen finansieras?

Högkostnadsskyddet för december 2022 finansieras genom tillfälligt slopad BNI-justering av biståndet. Det innebär att biståndet ligger kvar på nuvarande nivå och inte justeras i ändringsbudget till följd av ökad inflation och tillväxt för att uppnå enprocentsmålet. Dessutom kan det finansieras med medel som inte använts. Exempelvis kommer Arbetsförmedlingen inte att göra av med de anslagna resurserna för att hjälpa arbetslösa, trots att Sverige har EU:s fjärde högsta arbetslöshet

Finansieringen 2023 kommer att ske genom omfördelning av medel för klimatklivet, kapacitetsavgifter från Svenska kraftnät och genom Vattenfalls högre vinst.

Vad vill ni göra för att undvika elbrist i vinter? Högkostnadsskyddet kan ju leda till ökad elkonsumtion?

Det vi på kort sikt kan göra är att utnyttja kraftvärmen bättre. Därför vill vi att all tillgänglig kraftvärme sätts i beredskap i vinter. Kraftvärmekapacitet motsvarande en kärnkraftsreaktor används inte till följd av bristande lönsamhet. Det kan åtgärdas genom att Svenska kraftnät sluter avtal med producenterna om tillgänglighet och reglering.

Varför utnyttjar inte kraftvärmeverken sin fulla kapacitet nu när elpriserna är så höga?

För att utnyttja kraftvärmens fulla kapacitet behöver ofta bioolja användas som bränsle, samtidigt som kraftverken måste ha tillräcklig bemanning. Både biooljan och bemanningen driver upp kostnaderna. När elpriset fluktuerar från dag till dag blir det inte lönsamt att ha kraftvärmeverket tillgängligt för full kapacitet på daglig basis.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga