Ulf Kristersson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

20 december, 2022

Den moderatledda regeringen tillsätter utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen

Den organiserade brottsligheten hotar rättsstaten och i förlängningen demokratin.  Den moderatledda regeringen har fått ett tydligt mandat av väljarna att förändra kriminalpolitiken – det allvarliga läget kräver ett paradigmskifte. Regeringen påbörjar nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet.

Det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige ökar. År 2012 konstaterades 17 fall av dödsskjutningar i Sverige, år 2020 konstaterades 48 fall. Det är en ökning med 148 procent. Mellan januari-november i år har 60 personer avlidit till följd av skjutningar.

Människors otrygghet och oro för brottslighet ligger på höga nivåer. Den nationella trygghetsundersökningen från 2022 visar att 27 procent uppger sig vara otrygga när de vistas ute i det egna bostadsområdet sent på kvällen. I de utsatta områdena uppgår samma siffra till 49 procent.

Tryggheten och tilliten ska återupprättas i Sverige. Därför påbörjar nu den moderatledda regeringen genomförandet av Tidöavtalets samarbetsprojekt kriminalitet.

En utredning om visitationszoner

Visitationszoner innebär att det blir möjligt att inrätta särskilda zoner – där polisen exempelvis får genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon – utan att det finns någon brottsmisstanke. Det kan vara ett sätt att motverka skjutningar, sprängningar och andra våldsbrott.

Polismyndigheten har framfört att visitationszoner bör övervägas i Sverige. Den danska polisen har sedan 2004 använt visitationszoner i ganska stor omfattning.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska lämna förslag på hur tidsbegränsade och geografiskt avgränsade visitationszoner ska kunna införas i Sverige. Utredaren ska lämna sitt förslag i denna del senast i oktober 2023.

En utredning om anonyma vittnen

Tystnadskulturen – det vill säga att människor inte vågar prata med polisen eller andra myndigheter – är systemhotande. En förutsättning för att brott ska kunna klaras upp är att människor vågar berätta om vad de har sett eller hört.

Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur ett system med anonyma vittnen kan utformas i Sverige. Det är fullt möjligt att utforma ett sådant system som säkerställer den tilltalades rättssäkerhet. Ett system med anonyma vittnen finns bland annat i Danmark, Norge och Finland.

En ny lag som ger kommunerna ansvar för det brottsförebyggande arbetet

Det är avgörande med åtgärder för att förebygga brott. Kommunerna spelar en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet. Regeringen kommer därför att föreslå att kommunernas får ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet

För att kommunerna ska kunna ta det nya ansvaret behöver de ett kraftigt och ändamålsenligt stöd. Därför tillför regeringen 42 miljoner kronor per år till BRÅ för att stärka det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet. Regeringen tillför även riktade medel som kommunerna kan söka för brottsförebyggande insatser, utöver de generella förstärkningar som kommunerna får under 2023.

Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavares samtycke

I dag krävs, som huvudregel, vårdnadshavarnas samtycke för att socialtjänsten ska kunna ge behandling, stöd eller förebyggande insatser till en omyndig person. Det finns dock vissa möjligheter att ge sådana öppna insatser mot föräldrarnas vilja om barnet har fyllt femton år.

Regeringen vill att den åldersgränsen ska sänkas till 12 år. Det innebär att socialnämnden kan besluta om insatser till barn, utan vårdnadshavarnas samtycke, om nämnden tycker det är lämpligt och barnet själv samtycker till det .

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga