CWG

11 april, 2023

Den moderatledda regeringen presenterar satsning på fler familjehemsplatser

I dag råder det brist på platser i familjehem, behandlingshem och särskilda ungdomshem (SiS-boenden).  Det försvårar samhällets möjligheter att arbeta förebyggande mot brott och ge unga det skydd och stöd de behöver. Därför presenterade regeringen idag en satsning för fler platser inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Den grova kriminaliteten kryper sig ner i åldrarna. Barn och ungdomar dras in i kriminalitet i tidig ålder. Samhället måste ha rätt verktyg att förhindra att barn och ungdomar hamnar i en kriminell bana. En åtgärd som kan förebygga brott är att barn – frivilligt eller med tvång – under en period får bo i ett familjehem eller på ett ungdomshem. 

Varför behövs det fler platser i familjehem och på ungdomshem?

Genom en placering i ett familjehem eller på ett ungdomshem kan en ung person få stöd och hjälp med sin problematik, samtidigt som ungdomen under en tid kommer bort ifrån den riskfyllda miljö som denne tidigare vistats i. Dessvärre råder det brist på platser inom den sociala barn- och ungdomsvården som försvårar detta arbete. 

Vi ser en utveckling där allt fler barn och unga dras in i gängbrottslighet för att utföra grova våldsdåd. Det är samhällets ansvar att se till att de barn och unga som befinner sig en utsatt situation får det skydd och stöd som de har rätt till.

Detta försvåras bland annat av bristen på familjehem och minskar möjligheten att arbeta förebyggande. För att lyckas med detta krävs det att vi ser över hela vårdkedjan, där en viktig början handlar om att stärka upp familjehemsvården,

säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Vad innebär regeringens satsning på familjehem?

Regeringen tillför 50 miljoner kronor i vårändringsbudgeten och avsätter ytterligare 50 miljoner kronor för att stärka subventionen av familjehemsplaceringar under 2023. Det innebär att staten subventionerar kommunernas kostnader för familjehem.

Därutöver avser regeringen att ge ett flertal uppdrag: 

  • Regeringen avser att tillsätta en nationell samordnare för att bland annat stärka arbetet med fler kvalitativa placeringar inom hela den sociala barn- och ungdomsvården. 

  • Socialstyrelsen får ett förstärkt uppdrag att informera om möjligheten att bli familjehem, behandlingsfamilj och jourhem i syfte att öka antalet familjehem.

  • Socialstyrelsen får också i uppdrag att utveckla kunskapsstödet för kommunerna i deras stöd och kontakt med familjehem.

  • Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får tillsammans i uppdrag att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer. 

Ta ställning och dela artikeln