Denna nyhet är mer än 3 år gammal

4 april, 2020

Coronaviruset ska bekämpas med kraft – men demokratin får inte äventyras

Regeringen vill ha ökad makt att kunna fatta beslut om att stänga exempelvis köpcentrum, hamnar och nattklubbar. Det är i grunden bra – men det är allvarligt att regeringens förslag är hastigt framtaget och att det brister både när det gäller rättssäkerhet och demokrati. Moderaterna har lämnat förslag på förbättringar av regeringens förslag.

Regeringen har skickat ett utkast till lagrådsremisss till Moderaterna, med förslag om ett antal ändringar i smittskyddslagen som bland annat innebär att regeringen själva ska få besluta om bland annat:

• Tillfälliga begränsningar för folksamlingar.

• Tillfällig nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser.

• Tillfällig nedstängning av sociala och kulturella mötesplatser, t.ex. barer, nattklubbar, restauranger, kafeterior, gym- och sportanläggningar, bibliotek, museer och allmänna samlingslokaler.

• Tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om transporter eller att använda infrastruktur,

Moderaterna är i grunden positiva till att ge mer befogenheter för att bekämpa COVID19, men är mycket kritiska till att regeringen involverat oppositionen så sent i den här processen. Men Moderaterna kommer vara konstruktiva och har lämnat ett antal synpunkter till regeringen, två viktiga synpunkter är:

Förslaget brister i rättssäkerhet

Det här är mycket ingripande beslut med stora konsekvenser för människor i Sverige. Regeringsformen säger idag att det är riksdagen som ska fatta den typen av beslut – men regeringen ska med detta förslag få fatta dessa beslut helt själva. Moderaterna menar att det är viktigt att lagen håller sig inom grundlagarna och följer Europakonventionen och att den enskilde alltid ska ha rätt att överklaga beslut till domstol. De mänskliga rättigheterna måste respekteras. Moderaterna kräver också att:

  • En slags vetorätt införs för riksdagen.

Det innebär att riksdagen i efterhand måste ges möjlighet att underkänna beslut som regeringen fattat med stöd i den nya lagen. Maktbalansen mellan riksdag och regering måste fungera även i kris.

Ersättning till företag och personer som drabbas av lagen

Regeringen kan komma att fatta beslut, med stöd i den nya lagen, som kan innebära stora inskränkningar för företag och privatpersoner. Moderaterna menar att:

  • Regeringen måste klarlägga hur personer och företag som drabbas av lagen kommer ersättas.

Moderaterna har ännu inte tagit slutlig ställning till förslaget, utan det ska först granskas av lagrådet och skickas på remiss. Moderaterna kommer – som alltid – beakta de synpunkter som framförs.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga