Ulf Kristersson Moderaterna

3 augusti, 2022

Moderaterna presenterar sitt största brottsförebyggande paket någonsin

Gängkriminaliteten i Sverige präglas av total hänsynslöshet, med sprängningar och skjutningar som återkommande inslag. Hela samhället drabbas när brottsligheten kryper längre ned i åldrarna och tystnadskulturen breder ut sig. I dag presenterar Moderaterna 52 reformer för att förebygga kriminalitet. Det handlar om konkreta satsningar på socialtjänst, skola och missbruksvård.

Det mest brottsförebyggande på kort sikt är att sätta fler gängkriminella i fängelse. Då kan de inte begå fler brott och inte rekrytera in fler unga i kriminalitet. Moderaterna har föreslagit bland annat föreslagit skärpta straff, anonyma vittnen och mer resurser till rättsväsendet. På längre sikt behövs satsningar på socialtjänsten och skolan för att förhindra att fler dras in i kriminalitet.

Moderaterna presenterar därför sitt största brottsförebyggande reformpaket någonsin. Det innehåller de viktigaste reformerna för att förebygga brott, som partiet vill genomföra i regeringsställning.

Vi vill stärka stödet för barn och ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet

Gängkriminaliteten kryper allt längre ner i åldrarna och gängen drar sig inte för att utnyttja barn. För att snabbt kunna sätta in adekvata åtgärder måste samhället bli mycket bättre på att tidigt fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. I första hand är det föräldrar som ska ta hand om och vägleda sina barn – och som vet vad som är bäst för barnen. Men för barn och unga som halkat snett i livet eller har en svår situation i hemmet, ska samhället erbjuda ett starkt skyddsnät. Socialtjänsten utgör det yttersta skyddsnätet och har därmed till uppgift att hjälpa och skydda de mest utsatta barnen.

Inga barn ska lämnas efter i skolan

Vi måste få ordning på skolan. När skolan fungerar som den ska är den en kraftfull motor för klassresor, mot bidragsberoende och mot kriminalitet. I dag finns skolor i Sverige där mindre än hälften av eleverna når gymnasiebehörighet. De eleverna riskerar att aldrig slutföra en gymnasieexamen, vilket medför ökad risk att hamna i utanförskap och kriminalitet. Kunskapsresultaten i svensk skola måste höjas och svensk utbildningspolitik behöver läggas om.

Vi vill satsa på missbruksvården

Tillgången till narkotika – inte minst i utsatta områden – har ökat. Droghandeln är en vanlig väg in i kriminalitet för unga som rekryteras för att förvara och sälja narkotika, och på så sätt skydda äldre gängmedlemmar från att straffas. Det är ett hänsynslöst utnyttjande. Arbetet mot narkotikan kan inte stanna vid rent brottsbekämpande åtgärder. Bättre vård – och mer samarbete mellan beroendevård och psykiatri – är nödvändigt och står inte i motsats till strängare straff mot dem som profiterar på droger.

Vi vill se nolltolerans mot ungdomsbrottslighet

Vi ser en oroande utveckling i fråga om ungas brottslighet, med en kraftig ökning av ungdomsrån och allt yngre barn som rekryteras för att vara hantlangare och spejare åt kriminella gäng. När barn och unga begår brott är det särskilt viktigt att samhällets respons är snabb och tydlig – för att förhindra att den brottsliga banan fortsätter.

Vi vill förbättra integrationen

Att behärska svenska språket är en förutsättning för att elever ska klara av och utvecklas i skolan och underlättar entrén i vuxenlivet och på arbetsmarknaden. Den elev som inte kan svenska får svårt att tillgodogöra sig andra ämnen. Därför bör stor kraft läggas på att se till att alla barn redan i tidig ålder får goda kunskaper i svenska. Vuxna som är nyanlända i Sverige ska också lära sig grundläggande svenska och få förståelse för det svenska samhället, det ökar förutsättningarna för att komma i arbete samt får bättre möjligheter att engagera sig i till exempel barnens skolgång och fritidsaktiviteter.

Vi vill återupprätta arbetslinjen

Den som kan arbeta, ska arbeta. Det lägger grunden för vår gemensamma välfärd. För många utgör jobbet och kollegerna ett viktigt sammanhang i livet, och det skapar en känsla av delaktighet i samhället. Men framförallt innebär en egen inkomst bättre möjligheter att forma sitt eget liv. Det är också helt avgörande att barn ser sina föräldrar stiga upp och gå till jobbet på morgonen, istället för att växa upp i en tillvaro som präglas av utanförskap.

Våra 52 reformer för att förebygga brott

1. Betona och förstärk föräldraansvaret.

2. Stärk socialtjänsterna med skydd och med utbildning.

3. Fler omhändertaganden enligt LVU.

4. Bättre utbildning för placerade ungdomar.

5. Undanröj alla sekretesshinder mellan socialtjänst och polis.

6. Stärk samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola, psykiatri och ideella insatser.

7. Erbjud föräldrar i utsatta områden fler hembesök inom ramen för BVC-programmet.

8. Fler och effektivare sociala insatsgrupper.

9. Stärk insatserna för orossamtal med ungdomar som är i riskzonen för att rekryteras av kriminella gäng.

10. Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsprevention och ett nationellt exit-program för gängkriminella.

11. Ett nationellt no entry-program för unga personer som är i riskzonen.

12. Inför en lagstadgad vårdgaranti – ta bort köerna hos BUP.

13. Säkerställ mer resurser till BUP.

14. Utvärdera vilka åtgärder som kan genomföras för att fritidsgårdar i socialt utsatta områden ska kunna fylla ett tydligare syfte och fånga upp ungdomar i ett tidigt skede.

15. Ett särskilt idrottslyft för utsatta områden.

16. Inför ett tydligt fokus på mätbara faktakunskaper.

17. Tidigare insatser, framför allt i lägre årskurser

18. Återinför skolhälsovården i skollagen.

19. Utöka undervisningstiden med en timme per dag med start på lågstadiet.

20. Obligatorisk läxhjälp.

21. Utöka satsningen på lovskola och inför en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för alla barn som riskerar att halka efter.

22. Utvärdera och sprid tvålärarsystemet.

23. Flytta hotfulla elever och inrätta särskilda jourskolor för att under en tid kunna avskilja våldsamma elever.

24. Inför en 24 timmars-garanti för kontakt vid narkotikabruk.

25. Förbättra det förebyggande arbetet mot narkotika bland unga med fler socialarbetare ute på fältet utanför kontorstid.

26. Möjliggör hundsök av skolor under skoltid.

27. Byt böter mot vård.

28. Förhindra överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

29. Kartlägg beroendevården.

30. Beslagta gängens pengar och statussymboler.

31. Utred en sänkt straffmyndighetsålder.

32. Utegångsförbud för unga i riskzonen.

33. Nya ungdomspåföljder.

34. Inrätta särskilda ungdomsdomstolar

35. Inrätta särskilda ungdomsfängelser och ungdomshäkten.

36. Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga under 18 år som begår grova brott.

37. Inför obligatorisk språkförskola från tre års ålder för barn som inte kan tillräcklig svenska.

38. Starta läxfritids för barn på lågstadiet i utsatta områden.

39. SFI med individuell prestationsplan, resultatkrav och bortre gräns.

40. Tydligt fokus i samhällintroduktionen för asylsökande och samhällsorienteringen för nyanlända.

41. Inför krav på svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

42. Genomför särskilda satsningar för att fånga upp unga i särskilt utsatta områden.

43. Inför ett bidragstak.

44. Inför ett gemensamt utbetalningssystem för offentliga bidrag.

45. Kvalificering genom arbete ska krävas för full föräldrapenning.

46. Ställ krav på motprestation, normalt på heltid, för att få försörjningsstöd.

47. Ge långtidsarbetslösa bättre möjligheter till aktivitet.

48. Sänk skatten, framför allt på de lägsta inkomsterna.

49. Lägre anställningskostnader för arbetsgivare som anställer unga (från 20 år) som varit arbetslösa minst sex månader.

50. Öka antalet praktikplatser för arbetslösa ungdomar.

51. Inför ett tvåårigt yrkesgymnasium med lägre krav på teoretiska förkunskaper.

52. Sänk åldersgränsen till Komvux.

Ta ställning och dela artikeln