Parisa Liljestrand

12 december, 2022

Regeringen presenterade åtgärder mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige

Regeringen presenterade i dag åtgärder mot antisemitism och för att levandegöra minnet av Förintelsen. Det är det första steget i att höja ambitionerna i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige.

Antisemitismen utgör ett konkret hot mot många svenska judar, men också ett hot mot vårt öppna samhälle och vår demokrati,

säger Parisa Liljestrand, kulturminister (M)

Antisemitism har ingen plats i Sverige. Kampen mot antisemitism är en högt prioriterad fråga för den moderatledda regeringen. Det framgick redan av regeringsförklaringen. Antisemitismen är unik i att den förenar och mobiliserar tre grupperingar med våldskapital – extremvänster, extremhöger och radikal islamism. För att kunna bekämpa antisemitismen behöver den synliggöras.  

Det går inte att agera som exempelvis det rödgröna styret i Stockholm och specifikt stryka begreppet i antisemitism i sina åtgärdsplaner. Tvärtom måste antisemitismens särart tydligt understrykas och erkännas,

fortsätter Parisa Liljestrand

Regeringen fortsätter att finansiera hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Åtgärdspaketet innehåller flera insatser. Det handlar bland annat om att regeringen tillför 6 miljoner kronor till hågkomstprojekten – där elever och lärare får möjlighet att besöka förintelsens minnesplatser.

Hågkomstprojekten har utvecklats till något som liknar en folkrörelse idag. Regeringen avsätter 6 miljoner kronor för den här utbildningsinsatsen som genomförs av flera värdefulla organisationer – projekten ska fortsätta under 2023,

berättar Parisa Liljestrand

Skärpta straff för brott med antisemitiska motiv

Det framgår av Tidöavtalet att en fullständig översyn av svensk strafflagstiftning ska göras. Den utredningen kommer att få i uppdrag att titta på hur hatbrott – bland annat sådana som begås med antisemitiska motiv – kan straffas hårdare.

Övriga insatser i paketet

  • Memorandum of Understanding med Yad Vashem i Israel om fortsatt samarbete för lärares undervisning om Förintelsen
  • 3 miljoner kronor fram till 2024 för spridning av Dimensions in Testimony för skolor och museer
  • Involvera judiska civilsamhället och andra organisationer som arbetar mot antisemitism
  • 45 miljoner kronor 2023 och 55 miljoner kronor från 2024 till Sveriges museum om Förintelsen
  • Fortsatt finansiering av Stiftelsen Judiska museet
  • Regeringen föreslår att Forum för levande historia ges permanent uppgift att arbeta för att öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism.
  • Regeringen föreslår att Forum för levande historias uppdrag breddas att omfatta demokrati, mänskliga rättigheter och intolerans med utgångspunkt i Förintelsen, kommunistiska regimers och andras brott mot mänskligheten i historien.

 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga