Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 februari, 2021

10 reformer för ökad självförsörjning

Integrationen är en ödesfråga. Den påverkar nästan alla politikområden: jobben, skolan, bidragen, kriminaliteten och barns möjligheter till en bättre framtid. För två år sedan tillsatte Moderaterna en egen integrationskommission för att ta fram konkreta och genomgripande förslag för att vända på utvecklingen. I dag presenterar Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson de första förslagen från integrationskommissionens slutrapport. Reformer för fler jobb, ökad självförsörjning och en bättre integration. Och ett nytt mått för att mäta integration – ”självförsörjning” – i Sverige ska man försörja sig själv.

För att lyckas med integrationen är det avgörande att fler invandrare arbetar och försörjer sig själva. Den svenska välfärdsmodellen bygger på att de allra flesta arbetar. Sverige har dock misslyckats med integrationen.

Arbetslösheten bland personer födda utanför Europa är rekordhög och uppgick till över 26 procent sista kvartalet 2020. Det tar i genomsnitt fyra till fem år för hälften av alla invandrare att uppnå sysselsättning och mer än ett decennium innan ens hälften är självförsörjande.

För att integrationen ska fungera måste drivkrafterna för arbete stärkas. Det behövs också fler vägar till jobb samtidigt som bidragsmottagare behöver delta i insatser som stärker deras jobbmöjligheter.

Moderaterna presenterar i dag 10 förslag för att fler invandrare ska arbeta och ett nytt mått för att mäta integration – självförsörjning. Nedanför följer ett urval av förslagen:

 

Moderaternas förslag

Mer lönsamt att gå från bidrag till arbete:

Jobbpremie

För att öka utbytet av arbete vill Moderaterna införa en jobbpremie som motsvarar ett fördubblat jobbskatteavdrag för personer med långvarigt bidragsberoende. Jobbpremien ersätter den tidigare jobbstimulansen.

Sänkt skatt på de allra lägsta arbetsinkomsterna 

Lönsamheten att gå från bidrag till arbete beror på bidragsnivåerna, men också på hur mycket den som arbetar får behålla av lönen. Moderaterna vill därför förstärka jobbskatteavdraget. För att förbättra integrationen bör avdraget vara utformat så att inkomstförstärkningen är som störst för låga inkomster.  

Bidragstak

Det finns tusentals familjer där arbete lönar sig alltför dåligt och nyanlända har särskilt stor risk att fastna i bidragsberoende. Ett bidragstak behövs så att ingen ska förlora på att börja jobba – summan av olika bidrag får aldrig bli högre än 75 procent av lönen från ett arbete. 

Fler vägar till jobb: 

Förstärk Nystartsjobben

Anställningsstöd som sänker anställningskostnaderna är en viktig insats för att arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden. I ett läge med stora strukturella problem på arbetsmarknaden vill Moderaterna se förstärkningar av nystartsjobben. 

Förbättrade jobbmöjligheter: 

Praktik långtidsarbetslösa

Arbetspraktik är en bra väg in på arbetsmarknaden för personer som varit arbetslösa en längre tid. Volymerna i praktik har tyvärr minskat varje år sedan 2013. Den här utvecklingen måste brytas. Fler långtidsarbetslösa ska ha en praktikplats. 

Utbildningsplikt

Ungefär en tredjedel av de nyanlända som kommer till Sverige saknar grundskoleutbildning från sitt hemland. Enligt migrationsöverenskommelsen 2015 ska nyanlända som saknar grundskoleutbildning omfattas av utbildningsplikt. Den plikt som regeringen infört uppvisar dock bristande resultat. Det behövs en utbildningsplikt som verkligen fungerar. Dagens form av plikt bör därför skärpas.

Nytt mått för att mäta integration:
 

I Sverige ska man försörja sig själv

En del i att vara integrerad bör definieras i enkla ekonomiska termer: att vara självförsörjande. Först då kan man klara sig på egen hand och samtidigt bidra till det gemensamma. Integration bör alltså framgent mätas utifrån att människor lyckas bli självförsörjande och inte utifrån missvisande sysselsättningsgrad. Att vara självförsörjande är viktigt i ekonomiska termer, men kan också med fog sägas vara en grundläggande svensk värdering.

 

Läs om alla tio förslagen i sin helhet här: länk till utdelnings-PM
Se Powerpointpresentation från pressträffen här: länk till ppt

Om integrationskommissionen 

Moderaterna tillsatte integrationskommissionen på Sverigemötet 2019, länk till DN debatt. Kommission består av en arbetsgrupp med företrädare för Moderaterna, samt en expertgrupp med forskare, samhällsdebattörer och experter. Ulf Kristersson har lett arbetet. Integrationskommissionens uppgift har varit att komma med genomgripande förslag för att vända på utvecklingen. Integrationskommissionens slutrapport presenteras i sin helhet på Sverigemöte 27 mars.

Ta ställning och dela artikeln