Infrastruktur och trafik

I en allt mer globaliserad värld med ökade transporter måste vi nå ett mer hållbart samhälle utan att minska företagens och människornas möjlighet till transporter och resor. Effektiva och hållbara transporter är en viktig del i företagens och industrins konkurrenskraft och därmed viktigt för att både behålla, och skapa nya, arbetstillfällen.

Sverige är EU:s till ytan tredje största land och vi har inte råd att säga nej till något trafikslag. Vi behöver en blandning av järnväg, väg, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Vi värnar människors mobilitet och möjlighet att resa samt företagens behov av att frakta varor samtidigt som vi minskar utsläppen.

Ett långsiktigt mål är att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det är ett högt uppsatt mål och kräver att vi vågar fatta svåra politiska beslut och gör kloka investeringar.

Alliansregeringen gjorde historiskt stora infrastruktursatsningar och fördubblade bland annat pengarna till järnvägsunderhåll. Men mer kvarstår att göra i arbetet för att nå ett transportsystem som både resenärer och företag kan lita på.

  • Vi behöver vårda det järnvägssystem vi har för att inte riskera att exempelvis eftersläpande underhåll och signalfel leder till kostsamma förseningar och bekymmer för både den enskilde och samhället i stort. Det krävs både underhåll av dagens järnväg och ny kapacitet. Vi vill höja standarden på både befintliga stambanor och bygga ut nya sträckningar av stambana.

Vi vill även satsa på en förstärkning av våra vägar och broar så att vi kan ha tyngre lastbilar i Sverige. Lastbilar som får frakta mer gods per bil behöver köra färre gånger. Det minskar utsläppen, ökar effektiviteten och företagens lönsamhet.

  • Vi vill satsa 2,4 miljarder kronor (2018-2026) för att införa tyngre lastbilar i Sverige

Vi vill se nya effektiva lösningar för att minska utsläppen utan att minska mobiliteten. Därför säger vi nej till regeringens kilometerskatt och flygskatt.

Jessica Rosencrantz
Trafikpolitisk talesperson
Mitt hjärta klappar också starkt för jämställdhet. Jag är övertygad om att en liberal politik är den som bäst når en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.
Mer om Jessica
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss