Idrott

Idrotten är den största folkrörelsen i Sverige. Vi står för en politik som skapar ökade möjligheter för motion, idrott och friluftsliv och värnar särskilt ett idrottsliv där resurser riktas mot barn och unga från miljöer där idrottsaktiviteter inte är ett självklart val.

Idrotten ger upphov till glädje för många människor och skapar samtidigt förutsättningar för att fler ska kunna leva friskare liv högre upp i åldrarna. Därför är det oroande att barn och unga i större utsträckning än tidigare slutar eller aldrig börjar idrotta. Moderaterna vill att alla barn och unga ska få chansen att hitta glädjen med idrott. Vi har därför drivit på för fler idrottstimmar i skolan och satsar på att stärka idrottens roll på fritidshem genom att samarbetet mellan föreningsliv och fritidshem fördjupas. Vi satsar också på att inom ramen för Idrottslyftet genomföra ett handslag med idrottsrörelsen för ökad folkhälsa och integration.

All idrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv med respekt för alla människors lika värde och målet är att alla barn ska känna sig trygga inom idrotten. Vi slår vakt om idrottens självständighet och oberoende, men politiken har samtidigt en skyldighet att ingripa för att de barn som utsätts för någon form av kränkande behandling ska få både rättvisa och möjlighet att få känna glädje med idrotten. Vi vill därför att en så kallad barnidrottsombudsman tillsätts med befogenheter att kunna agera och stödja idrottsrörelsen i arbetet mot kränkningar, mobbning, diskriminering och sexuella övergrepp.

Våra förslag:

  • Fler idrottstimmar i skolan
  • Stärka idrottens roll på fritidshemmen
  • Genomföra ett handslag med idrottsrörelsen för ökad folkhälsa och integration
  • Tillsätta en barnidrottsombudsman
  • Inför en fritidspeng riktad mot barn från de ekonomiskt mest utsatta miljöerna