HBTQ

Vi vill skapa ett Sverige där du kan röra dig fritt, hålla hand med vem du vill och öppet kunna visa din kärlek. Där du kan lita på en bra skola, trygg sjukvård och en god service på äldre dagar, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Hbtq-personer är en högriskgrupp vad gäller psykisk ohälsa och självmord. Unga hbtq-personer mår ofta sämre än andra och löper större risk att drabbas av till exempel mobbning. Särskilt allvarligt är att detta ofta sker såväl i skolan som i hemmet. 

Situationen för hbtq-personer är fortsatt svår i många av världens länder. Flera länder har dödsstraff för homosexuella handlingar, bland dem Iran, Saudiarabien och Yemen.

  • Ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller i äldreomsorgen på grund av sexuell läggning. Därför vill vi se utvecklade hbtq-strategier och hbt-certifiering av skolor i kommuner och landsting.
  • Lagstiftningen behöver förtydligas för att de familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska få en bättre rättslig situation och samma självklara trygghet som alla andra familjer. Sverige bör också införa möjlighet till surrogatmoderskap under reglerade former.
  • Moderaterna vill se en helt könsneutral familjelagstiftning.
  • Sverige ska därför driva hbt-frågor starkt inom bland annat EU, FN och Europarådet. Hbtq-personers rättigheter ska också prioriteras inom biståndet.
  • Kunskapen om hatbrotten är inte tillräcklig, vare sig inom rättsväsendet eller bland allmänheten. Vi vill därför att Skolverket tillsammans med Skolinspektionen, Brå och Folkhälsomyndigheten utarbetar en webbaserad pilotmodell, i syfte att kunna erbjuda ett digitalt kompetenslyft för att förebygga mobbning, våld och kränkningar i skolan.
  • Vi står bakom beslutet att könsuttryck och könsidentitet tydligt bör omfattas av hatbrottslagstiftningen.
     
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss