Försvar

Sveriges närområde är fortsatt osäkert. Östersjöregionen befinner sig återigen i fokus för en omfattande militär förmågetillväxt som drivs på av Ryssland. Även globalt ökar osäkerheten. USA:s intresse för omvärlden minskar, medan Kina har växande internationella ambitioner. Samtidigt utgör desinformation och cyberattacker ett allt större hot mot vårt samhälle och vår infrastruktur. I detta läge är det avgörande att Sverige stärker sin krishanterings- och försvarsförmåga.

Försvarsmakten har varnat för att om inte mer resurser tillförs så kommer myndigheten att få göra neddragningar i verksamheten redan från och med nästa år. Det skulle påverka Sveriges försvarsförmåga negativt på både kort och lång sikt. Ytterst skulle det innebära att den säkerhetspolitiska risken för Sverige skulle öka.

Säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen och andra större kriser under de senaste åren har dessutom visat att den nationella krisledningen måste stärkas. Det behövs en central krisledningsorganisation som är en knutpunkt för frågor som rör rikets säkerhet i bred bemärkelse.

  • Sverige bör fullt ut gå med i Nato. Medlemskap i Nato är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.
  • Försvarsanslaget öka till två procent av BNP. Ambitionen är att uppnå målet inom tio år. 
  • I närtid vill Moderaterna skjuta till 18 miljarder kronor mer är regeringen fram till 2021. Resurserna ska användas till att färdigställa den krigsorganisation som beslutades 2015. Parallellt med detta så ska planering för ökad förmåga efter 2020 påbörjas.
  • Inrätta ett riktigt nationellt säkerhetsråd med placering i Statsrådsberedningen.
  • Samla kunskapen och förmågan för att skydda Sverige mot digitala hot i ett särskilt operativt center.
     

 

Pål Jonson
Försvarspolitisk talesperson

De frågor som ligger mig varmast om hjärtat samt säkerhets- och försvarspolitiken.

Mer om Pål
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss