Ekonomi, jobb och tillväxt

Arbete ska alltid löna sig

Moderaterna är partiet för de som jobbar, de som vill jobba och de som har jobbat. Det ska alltid löna sig att arbeta. Det är grunden för vårt välstånd. När fler jobbar blir det också mer pengar till välfärdens kärna.

I dag lönar det sig inte tillräckligt i Sverige att gå från bidrag till arbete, att utbilda sig eller att jobba fler timmar. Därför vill vi sänka skatten för alla som arbetar. Vi genomför den största skattesänkningen sedan 2006. Vi sänker mest, i förhållande till inkomsten, för dem som tjänar minst. Det är både rätt och rättvist.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Sänk skatten för alla som jobbar. Vår politik ger 500 kronor mer i plånboken varje månad för ett vanligt heltidsjobb.
 • Principen om hälften kvar är viktig. Därför vill Moderaterna sänka marginalskatten genom att höja brytpunkten för statlig skatt. Färre sjuksköterskor, lärare och poliser ska betala mer än hälften av en löneökning i skatt.

Största bidragsreformen på 40 år

Det kan finnas många orsaker till utanförskap. Men varje människa som hamnar i utanförskap förnekas möjligheten att bygga en framtid utifrån sin egen vilja och förmåga. Utanförskapet kommer även med ett högt pris för hela samhället. Varje krona som går till bidrag är en krona som hade kunnat gå till skolan, polisen, vården eller omsorgen.

En av sju i arbetsför ålder lever i dag på bidrag i stället för av arbete. Särskilt gäller detta utrikes födda och unga utan gymnasieutbildning. Integrationen på arbetsmarknaden måste fungera bättre än den har gjort hittills. Om nyanlända inte tar steget in på arbetsmarknaden under sina första år i Sverige riskerar många att fastna i långvarigt bidragsberoende. De närmaste åren kommer därför att vara avgörande för att förhindra att utanförskapet växer.

I dag kan bidrag staplas på varandra, så att det inte lönar sig att arbeta. Därför behövs ett bidragstak. De samlade bidragen får aldrig bli högre än lönen från ett riktigt jobb. Det ska alltid löna sig att anstränga sig, att utbilda sig och att gå från bidrag till arbete. Det är både ekonomiskt nödvändigt och rättvist.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Inför ett bidragstak – så att det alltid lönar sig att börja jobba.
 • A-kassan ska vara en omställningsförsäkring med tydligare tidsgränser.
 • Tidsbegränsa aktivitetsstödet för den som är arbetslös men kan jobba.
 • Öka kraven på motprestation för att få försörjningsstöd.
 • Stärk rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen och öka drivkrafterna för återgång till arbete.

Trygg ekonomi för äldre

Alla som har gjort rätt för sig och byggt Sverige starkt ska tryggt kunna leva på sin pension. Det ska märkas i plånboken att man har arbetat ett helt yrkesliv. Det ska också löna sig att arbeta längre. I takt med att arbetslivet förlängs behöver det finnas goda möjligheter att byta arbete eller bransch även högre upp i åldrarna.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Sänk skatten för alla Sveriges pensionärer. Pension och lön bör beskattas lika.
 • Sänk skatten för äldre som vill fortsätta arbeta, genom förstärkt jobbskatteavdrag.
 • Jobbskatteavdraget för äldre ska gälla från 64 års ålder, i stället för dagens 65 år.
 • Förbättra grundskyddet för garantipensionärer.
 • Höj åldersgränsen för studiemedel och höj fribeloppet.

Fler vägar till jobb

Trots en god konjunktur har många arbetsgivare fått svårare att hitta arbetskraft. På sikt kommer ny teknik att leda till att vissa jobb ersätts och nya kvalifikationskrav ställs. Samtidigt står många arbetslösa allt längre ifrån arbetsmarknaden. Arbetslösheten är inte jämnt fördelad, utan drabbar dem som av olika skäl har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det gäller framförallt nyanlända, invandrare och unga. Den som inte får sitt första jobb får heller aldrig sitt andra eller tredje. Nu tar vi krafttag för att bryta den utvecklingen. Alla som kan arbeta måste få chans till ett jobb. Därför behöver jobben bli fler, och vägarna till jobben bli enklare.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Lägg ner Arbetsförmedlingen. Ersätt med en ny, mindre och effektivare myndighet. Låt fristående aktörer ta över ansvaret för att matcha lediga jobb med de jobbsökande.
 • Tredubbla rutavdraget till 75 000 kronor per person och år. Avdraget ska omfatta fler tjänster, så att fler enkla jobb kan skapas.
 • Fler platser på yrkeshögskolan och yrkesvux.
 • Skrota krångliga subventioner för olika anställningar – inför i stället ett förenklat anställningsstöd.

Goda villkor för företagande

Företagare ska uppskattas mer än de beskattas. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det oroväckande att nyföretagandet i Sverige är det lägsta på tio år. Samtidigt lämnar huvudkontor landet.

Det måste bli enklare att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Entreprenörer ska ha förutsättningar att vilja och våga satsa på sina idéer. Arbetet med att genomföra regelförbättringar ska prioriteras, både här hemma och på EU-nivå. Skatter ska inte sätta käppar i hjulet för företag som vill växa. För att ta vara på den nya teknikens möjligheter och utveckla Sveriges internationella konkurrenskraft behövs en sammanhållen och offensiv digitaliseringspolitik.

Sverige behöver en skattereform. Ska vi klara välfärdens utmaningar på längre sikt behöver villkoren för företagens investeringar förbättras och skatterna på arbete minska. Skattesystemet ska belöna ansträngning, minimera särbehandling och kryphål samt uppfattas som legitimt. Fler investeringar ska hamna i Sverige.

Vid rätt affärsmässiga förutsättningar kan staten sälja hela eller delar av ägandet i bolag såsom SAS, Telia och SBAB. Det är dock inte aktuellt med försäljning av exempelvis LKAB, Apoteket eller Vattenfalls nordiska verksamhet.

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • Minska regelkrånglet – särskilt för små företag.
 • Förenkla 3:12-reglerna och underlätta generationsväxlingar och ägarskiften.
 • Stärk svenska företags konkurrenskraft genom bättre regler för personaloptioner.
 • Företag ska kunna lämna uppgifter till alla myndigheter genom en och samma portal. En uppgift ska bara behöva lämnas in en gång.
 • Enkla, tydliga och likvärdiga villkor i offentlig upphandling.
 • Sverige ska bli världsledande på att nyttja digitaliseringens möjligheter.
 • Initiera en skattereform för bättre villkor för företagens investeringar och sänkta skatter på arbete

Starka offentliga finanser och finansiell stabilitet

Kriser och sämre ekonomiska tider slår alltid hårdast mot dem som redan är mest utsatta. Stabila offentliga finanser är en förutsättning för en hållbar och rättvis samhällsekonomi. Det gör det möjligt att ha en långsiktigt hög sysselsättning och god tillväxt. Det mildrar effekterna för hushåll och företag när ekonomin vänder ned och bidrar till ett sammanhållet Sverige.

I den globala ekonomin kan finansiella kriser uppstå plötsligt och snabbt få dramatiska konsekvenser. Lärdomen från den senaste finanskrisen är att motståndskraften i det finansiella systemet måste värnas och att banker och andra finansiella institut själva ska bära sina risker.

För att säkra Sveriges motståndskraft vid kriser och lågkonjunktur krävs en ansvarsfull ekonomisk politik. Som sparar mer i högkonjunktur och som genomför nödvändiga reformer för att långsiktigt minska bidragskostnaderna. Moderaterna kommer därför ta tag i den grundläggande regeringsuppgiften att värna långsiktig hållbarhet

MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • En ansvarsfull ekonomisk politik som värnar det finanspolitiska ramverket.
 • Spara inför den dag ekonomin vänder ned – uppfyll överskottsmålet.
 • Värna motståndskraften i det finansiella systemet med tydliga krav och regelverk.

Kommunernas ekonomi och välfärdens finansiering

Under kommande år kommer vi att tillföra betydande resurser till Sveriges kommuner. Det behövs för att upprätthålla kvaliteten i vård, skola och omsorg, men också för att undvika höjda kommunalskatter. För att säkerställa att dessa statsbidrag går till välfärdens kärna och inte bidrag kommer vi att villkora delar av dem för att minska bidragskostnaderna och stärka språkundervisningen för invandrare. De kommuner som möter villkoren och som vidtar åtgärder som minskar bidragsberoendet och stärker integrationen kommer få del av dessa pengar.


MODERATERNAS FÖRSLAG:

 • De generella statsbidragen till kommuner och landsting ska öka.
 • En del av de nya resurserna ska villkoras mot att kommunerna genomför åtgärder för att minska bidragskostnader och stärka språkundervisningen för invandrare