به این طور ما میتوانیم نظم را در سویدن برقرار نماییم

با سویدن چه رخ داد؟ ما یک کشور دارای بالاترین ارقام تیراندازی مرتبط با گروهای جنایی در اروپا، محرومیت اجتماعی رو به ازدیا و بلند رفتن قیمت برق هستیم –  با وجود اینکه سویدن چهارمین کشور دنیا با بلندترین سطح فشار مالیاتی میباشد. ما نمیتوانیم بگذاریم که این طور باشد.

______________________________________________________________________

سویدن-  کشوری که طور معمول یکی از مصئون ترین کشور های جهان میباشد ، حالا یکی از کشورهایی در اروپا میباشد که از در معرض شدیدترین خشونت مرگ بار گروهای جنایی قرار گرفته است. کشوری که طور معمول خود را در تغییرات اقلیمی سرمشق برای دیگران قرار میداد، حالا در صورت وزیدن باد ضعیف، برای گرم کردن ساختمانها از تیل استفاده میکند. و کشوری که طور معمول به مورال بلند کاری و امکانات پیشرفت اجتماعی افتخار مینمود، حالا دارای ۱،۳ میلیون نفری میباشد که نمیتوانند نفقه خود را تأمین نمایند.

” سویدن دارای مشکلات زیاد میباشد، اما اینها را میتوان حل نمود”

این غیر قابل قبول است که سویدن به یک کشوری تبدیل شده که دارای بالاترین ارقام تیراندازی مرتبط با گروهای جنایی در اروپا میباشد، در حالی که تراکم پولیس به درجه سوم از پایئن میباشد. این غیر قابل قبول است که این تا حدی رسیده که هر زن سوم از بودن در بیرون از خانه میترسد. که کودکان در بیرون از خانه در معرض دزدی مسلحانه و تحقیر قرار میگیرند. که مردانی که بخاطر تجاوز جنسی محکوم شده اند غرامت زیادتر نسبت به قربانیان خود بدست می آورند. ما نمیتوانیم بگذاریم که این طور باشد. 

این غیر قابل قبول است که خانواده ها کمک مالی بلاعوضbidrag)) را طوری ذخیره نمایند که در نتیجه آن افرادی که میتوانند کار کنند بلاخره کارکردن برای شان اصلا هیچ فایده ای ندارد. این غیر قابل قبول است که صاحبان کار برای قوه کاری با سیستم کمک بلاعوض مالی رقابت میکنند. که محرومیت اجتماعی و تعداد مناطق آسیب پذیر رو به ازدیاد میباشند، علی الرغم مناظره ها در مورد نقش جذب و ادغام در جامعه در طول چندین سال. ما نمیتوانیم بگذاریم که این طور باشد.

این غیر قابل قبول است که کمتر از نصف افراد دارای سرطان پستان و پروستات کمک در وقت مناسب، را بدست می آورند. که نتایج مکتب پایین می آیند و مراقبت از سالمندان دارای کمبودی ها میباشد، در کشوری که چهارمین کشور دنیا با بلندترین سطح فشار مالیاتی میباشد و در جایی که اکثریت افراد زیادتر از نصف عایدات شانرا برای مالیه میپردازند. ما نمیتوانیم بگذاریم که این طور باشد.

این غیر قابل قبول است که کشوری که قسمت زیاد رفاه خود را به اساس دسترسی بسیار عالی به برق بدون استفاده از مواد سوخت کانی، قابل اعتماد و ارزنده که هم در شمال و هم در جنوب موجود است، اعمار نموده است، به طور فعال نیروی برقی فعال هستوی را قطع مینماید. ما نمیتوانیم بگذاریم که این طور باشد.

ما چطور میتوانیم نظم را در سویدن برقرار نماییم؟

هیچ کس نمیتواند اینرا رد نماید که سویدن دارای مشکلات زیاد میباشد، اما اینها را میتوان حل نمود. همه اینها به یک حکومت جدید بعد از انتخابات ۲۰۲۲ ضروت دارند. یک حکومتی که بتواند با همه همکاری نماید، برای اینکه کارها را انجام داد.

  • برای اینکه از جرم و جنایت جلوگیری نمود، به جزای شدیدتر که به تناسب جدیت جرم باشد و یک سیاست حقوقی که زیادتر از قربانیان جرم دفاع میکند نسبت به مجرمین، ضرورت وجود دارد. زیادتر بخوانید
  • برای اینکه در محرومیت اجتماعی و وابستگی به کمک های بلاعوض مالی نظم برقرار نمود، به یک خط مش کاری ضرورت وجود دارد که در نتیجه آن کار کردن فایده زیادتر نسبت به بدست آوردن کمک بلاعوض مالی داشته باشد. زیادتر بخوانید
  • برای آوردن نظم در بحران انرژی به سرمایه گذاری در انرژی هستوی ضرورت وجود دارد برای اینکه بتوان مصرف برق را تأمین نموده و تأثیرات اقلیمی را کاهش داد. زیادتر بخوانید
  • و ما باید متناسب با پول پرداخت مالیه چیزی را بدست آورم، و این چیز رفاه اجتماعی که با نام خود مطابقت دارد می باشد. زیادتر بخوانید