Vård i tid med patienten i centrum

Vi välkomnar alla idéer på hur väntetiderna i vården ska minska och vi stänger inte dörren för fristående aktörer.

Framför allt vill vi göra patienterna mer delaktiga i att välja vård. En patient i Uppsala län ska ha rätt att välja vård i hela Sverige efter behov och ska få hjälp att välja. Vi vill bygga ut primärvården. Mer vård ska ges på den vanliga vårdcentralen. Den som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt med ett vårdteam som känner till patientens vårdhistoria. Vård i tid med patienten i centrum är en av våra fyra prioriterade områden.

Våra förslag i punkter

 • Inrätta ett patientkontor som hjälper patienter att jämföra och välja
 • vård, även utanför Uppsala län.
 • Utöka antalet vårdval inom specialistvården.
 • Arbeta aktivt med upphandlingar av vård.
 • Utveckla vårdcentrum i fler kommuner 2022–2026.
 • Utveckla verksamheten med mobila team genom upphandling.
 • Öka primärvårdens andel av den totala hälso- och sjukvårdens budget.
 • Genomföra en total översyn av ersättningssystemen i primärvården.
 • Utöka uppdraget för närakuten i Uppsala.
 • Öppna för etablering av ytterligare närakuter i Uppsala län.
 • Ersättningssystemen i primärvården ska även premiera verksamheter
 • som har öppet kvällar och helger.
 • Telefonrådgivningen på 1177 ska ha ett förtydligat uppdrag och ska
 • kunna upphandlas.
 • Utöka antalet närmottagningar i länet med flexibelt innehåll.

Våra förslag i punkter för vården av äldre i Uppsala län

 • Införa ett kombinerat vårdval med omsorg och primärvård för äldre och
 • de mest sjuka.
 • Breddinförande av äldremottagningar i samtliga av länets kommuner.
 • Detta ska vara en del i grunduppdraget i vårdvalet.
 • Fast läkarkontakt för fler äldre patienter med stora vårdbehov.

Våra förslag i punkter för vården av barn och unga med psykisk ohälsa

 • En väg in genom primärvården.
 • Digitala vårdmöten ska kunna erbjudas som en tidig insats.
 • Vi är öppna för att andra aktörer än regionen öppnar nya BUP-mottagningar i länet.
 • Upphandling används som ett verktyg för att korta väntetiderna.
 • Utveckla samverkan mellan vården, skolorna och socialtjänsten. Ingen ska falla mellan stolarna.

En trygg vård till nyblivna föräldrar

 • Vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård ska
 • stärkas.
 • Mer kunskapsöverföring och samarbete mellan förlossning och
 • barnmorskemottagningar.
 • Alla ska känna sig trygga i kontakt med mödra- eller förlossningsvård.
 • Fast kontakt med mödravården även genom digitala vårdmöten.

Läs mer om våra fyra prioriterade frågor

 • Vård i tid med patienten i fokus
 • Medarbetare ska trivas och utvecklas
 • Använd digitaliseringens kraft för att korta vårdköer
 • Ordning och reda i ekonomin – varje skattekrona ska användas på rätt sätt.