Moderata företagarrådet Uppsala län

Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår politik med inriktningen att det ska bli enklare, smidigare och billigare för företag att växa och anställa.

Kompetensförsörjning
Många företag upplever brist på rätt kompetens. Därför är det viktigt offentliga utbildningar utformas med arbetsgivarnas önskemål och behov i åtanke. Skolungdomar måste få veta vilka utbildningar som leder till anställning.

Arbetsmarknadsåtgärder
Många av de personer som står utanför arbetsmarknaden idag har kompetenser som efterfrågas av företagen. Men många saknar bevis för sin kompetens. Med hjälp av jobbträning i företag kan näringslivet bedöma vilka kompetenser som krävs för att övergå till full anställning och hjälpa till att komplettera detta.

Myndighetskontakter
Krångliga regler är något som de flesta företagare upplever lägger hinder för effektiv verksamhet. Det offentliga måste erkänna det stora värde som företagandet skapar och lägga fokus på hur de kan hjälpa och förenkla genom sin myndighetsutövning.

Upphandling och fri marknad
Genom upphandling får offentligheten tillgång till det värde och de många alternativ som skapas på den fria marknaden. I slutänden är det vi medborgare som har nytta av att offentliga verksamheter öppnar upp för kvalitet och alternativ från den privata sektorn. Därför är det viktigt att det offentliga är en attraktiv kund för den privata sektorn.

Skatter och avgifter
Låga skatter är en grundförutsättning för god välfärdsutveckling. Genom låga skatter skapas incitament för innovationer, risktagande och engagemang för nya affärsidéer. I slutänden får samhället tillbaka dessa pengar i form av det värde som skapas hos företagen och de skatter som betalas från dessa.

Finansiering och kapital
Företag i kritiska utvecklingsfaser har olika behov av finansiering för att kunna gå vidare och utvecklas. Eftersom framgångsrika företag är en investering för samhället är det viktigt att olika alternativ till finansiering uppmuntras och ges stöd. Förutom extern finansiering innebär också lägre skattenivå på vinster att företagen kan finansiera sig själva i högre grad.

Infrastruktur, samhällsplanering, trafik
För att företag ska kunna etablera sig och fungera krävs god tillgång till bredband, el, vatten, kollektivtrafik och annan infrastruktur. Detta är särskilt viktigt för landsbygden. För städer är det viktigt för det offentliga att vara lyhörda och att hålla detaljplaneringen flexibel så att det går att anpassa efter behoven hos företag som önskar etablera sig.

Trygghet
Kriminalitet är inte bara något som drabbar enskilda. Nästan varannan handlare drabbas av stölder, hot eller våld. Därför måste det offentliga samarbeta med företagen och ta fram åtgärdsplaner och ge stöd för att minska deras brottsutsatthet och otrygghet.

Innovation och digitalisering
Innovation i samhället växer i första hand fram genom företagen. Politikens uppdrag är inte att detaljstyra uppfinningsrikedom utan att stötta och stimulera företag som utvecklar nya lösningar.
Den fortsatta digitaliseringen på landsbygden prioriteras. Digitalt distansarbete har ökat i omfattning, vilket innebär att företag i lägre utsträckning behöver tillhandahålla kontorsplats i städerna.

Landsbygd
Många företagare är intresserade av att starta ny eller att flytta ut befintlig verksamhet på landsbygden. För att möjliggöra detta krävs tillgång till kompetens, goda förbindelser mellan bostad och jobb, låga kostnader samt god kommunal service. Det offentliga måste också förstå att det råder andra förutsättningar att driva företag på landsbygden och vara flexibla i sin myndighetsutövning, t.ex. när det gäller säsongsbetonad verksamhet, utveckling i strandnära lägen, samt lokal produktion av mat.

Klimat och miljö
I takt med att miljöfokus blivit allt viktigare hos kunderna har företagen kommit att prioritera sådana frågor. Därför är det viktigt att uppmuntra och vara öppen för miljösmarta lösningar som företag utvecklar på marknaden.
Energiförsörjning är en förutsättning för tillväxt. Därför behövs kärnkraft som stabil bas medan övriga hållbara energikällor fortsätter utvecklas.

Tobias E Hägglund – ordförande moderata företagarrådet i Uppsala län