Medarbetare ska trivas och utvecklas

Medarbetarna är regionens viktigaste resurs och vi vill att de ska vara motorn i det moderniseringsarbete som regionen behöver genomgå.

Medarbetarna efterfrågar en bättre arbetsmiljö. Därför vill vi särskilt förbättra IT-miljön och minska allt onödigt administrativt arbete så att alla med sjukvårdsutbildning verkligen kan jobba med patienterna. Den som anstränger sig extra genom att utbilda sig och ta ett särskilt ansvar för att förbättra verksamheterna ska belönas för det. Det ska vara möjligt att göra karriär och få en bra löneutveckling. Medarbetarna ska trivas och utvecklas är en av våra fyra prioriterade områden.

Våra förslag i punktform

 • Förändringsarbetet som leds av de anställda ska utökas.
 • Att utbilda sig och ha utökat ansvar ska alltid löna sig.
 • Minska den icke-patientnära administrationen.
 • Fortsätta öka antalet AT-tjänster.
 • Göra IT-systemen användarvänliga.
 • Hälsosamma scheman så att medarbetare får tid till återhämtning.
 • Bemanning bör utgå utifrån patienttyngd.
 • Rotationstjänster mellan öppenvård och slutenvård för ökad variation.
 • Utreda förutsättningarna för att om möjligt införa kombinationsanställningar inom fler områden.
 • Att en mångfald av vårdgivare ska finnas för att ge anställda en chans att välja arbetsgivare.
 • Höja friskvårdsbidraget för alla anställda.
 • Locka fler erfarna seniorer till vården.

Våra förslag för att öka tryggheten för medarbetare

 • Utreda möjligheten för att skydda medarbetares identitet vid särskilt
  utsatta situationer.
 • Obehöriga ska inte ha tillträde till vårdområden.
 • Frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet ska
  vara en naturlig del vid medarbetarsamtal med våra medarbetare.
 • Region Uppsala ska upprätta en egen kvalitetsnorm i arbetet mot våld i
  nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer om våra fyra prioriterade frågor

 • Vård i tid med patienten i fokus
 • Medarbetare ska trivas och utvecklas
 • Använd digitaliseringens kraft för att korta vårdköer
 • Ordning och reda i ekonomin – varje skattekrona ska användas på rätt sätt.