Uppsala; en framkomlig och grön stad

Moderaterna är partiet för alla trafikslag. Vi vill se ett Uppsala där det är möjligt att ta sig fram med både kollektivtrafik, bil, cykel och till fots, även i och till stadskärnan. För den som kommer utifrån ska det vara möjligt att pendla med både kollektivtrafik, bil och cykel. Då behövs parkeringsplatser för bil och cykel vid viktiga knytpunkter och även i centrum. Framtidens bilar kommer att vara mer miljövänliga. Vi vill garantera att Uppsala är en bilvänlig stad som möjliggör miljövänliga bilar, med laddinfrastruktur och ett vägnät som främjar framkomlighet.

Moderaterna vill se en hållbar utveckling och tror på framtidens klimatsmarta och innovativa tekniklösningar som en viktig del i att minska utsläppen. Teknikutveckling, internationella samarbeten och kunskap är några av de viktigaste verktyg vi har för att komma till bukt med klimatproblemen. Vi vill bejaka den utveckling som kommer med nya greentech-företag. Här i Uppsala vill vi underlätta för alla i kommunen att göra klimatsmarta val och välja miljövänliga alternativ. Det ska vara lätt att sätta upp solceller på taken utan att behöva mötas av onödig byråkrati.

Luftkvaliteten måste bli bättre och skadliga föroreningar måste minska. Vi vill se effekt och inte symbolpolitik. En miljö- och klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem någon annanstans. Grönområden ökar trivseln och bidrar till viss del till förbättrad luftkvalitet. En god biologisk mångfald har en positiv inverkan på boendemiljöer och vår livskvalitet. Vi anser att det vore önskvärt att utveckla hur kommunen kan arbeta än mer strategiskt för att säkra biologisk mångfald vid exploatering och platsutveckling, samtidigt som vi välkomnar exploatering och fortsatt stark byggtakt. Närhet till grönområden måste garanteras när vi bygger om och bygger ut Uppsala.

Moderaterna vill:

  • Att det tillskapas fler parkeringsplatser i garage i centrala Uppsala samt att parkeringsavgifterna i centrumnära stadsdelar sänks.
  • Öka framkomligheten i innerstaden för alla trafikslag, inklusive bilen.
  • Bygga fler pendlarparkeringar och cykelvägar på landsbygden och mellan bygderna och city, i samverkan med Region Uppsala.
  • Sträva efter klimatsmarta lösningar så som solceller, klimatgardiner och vertikala trädgårdar på platser och byggnader där kommunen har rådighet.
  • Förbättra vattenreningen före utsläpp i Fyrisån och Mälaren. God vattenkvalitet ska säkras.
  • Möjliggöra för laddstolpar vid alla kommunens parkeringsplatser.
  • Säkerställa närhet till grönområden i alla stadsdelar när Uppsala växer.
  • Bejaka ny grön teknik.
  • Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala.
  • Att kommunen samarbetar med universitet och näringsliv i miljöfrågor genom att exempelvis stärka samarbetet i Uppsala klimatprotokoll.

Läs mer om våra andra förslag här: