En skola som möjliggör klassresor

Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra klassresor. Om fler barn ska kunna göra en klassresa krävs det mer fokus på kunskap i skolan och ökad studiero.

En bra skolgång är avgörande för Sveriges välstånd. Men framför allt är det avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig ett gott liv. Moderaterna vill att svensk skola ska möjliggöra klassresor. Det kräver fokus på mer kunskap i skolan, och lugn och ro i klassrummet. 

Resultaten i den svenska skolan har sjunkit i 20 år. I dagsläget lämnar hela 15 procent av eleverna årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. Men så kan vi inte ha det. I stället för att ta ansvar för utvecklingen försöker regeringen dölja den genom att exkludera elever från Pisaundersökningen. Moderaterna vill på allvar vända utvecklingen i skolan.  

Moderaterna vill utöka undervisningstiden i skolan och fokusera på kunskap

Forskning pekar på att tidiga insatser är avgörande för att höja kunskapsresultaten. Och att det finns en ett samband mellan utökad undervisningstid och bättre skolresultat. Sverige har betydligt mindre undervisningstid i skolan jämfört med andra länder. Moderaterna menar att vi måste utöka undervisningstiden i skolan. Det är särskilt viktigt med mer undervisningstid i matematik och svenska som är två viktiga kärnämnen i skolan. 

Moderaternas förslag:

  • Utöka undervisningstiden i skolan. 
  • Tydliggör kurs- och läroplaner med tydlig och mätbar fokus.

Moderaterna vill ha tidiga insatser för att barn ska lära sig svenska 

I dag är det många barn som börjar skolan utan att kunna tala svenska. Barn som inte lär sig svenska kommer inte klara av skolgången. Vi föreslår därför omfattande satsningar på svenska språket. Det börjar redan i förskolan där vi föreslår obligatorisk språkförskola för barn som inte har svenska som modersmål och som visar en bristande språkutveckling. 

Vi satsar på utökad lovskola för barn som halkar efter och vill göra det obligatorisk för kommuner och fristående skolor att erbjuda läxhjälp och lovskola till alla elever redan från lågstadiet.  

Moderaterna vill återställa ordningen i svenska skolor

Moderaterna vill återställa ordningen i skolorna. I klassrummen ska det vara läraren som bestämmer, och det måste både föräldrar och elever respektera. Lärarens auktoritet behöver stärkas. Hälften av lärarna i grundskolan och gymnasiet har undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av oro för repressalier. Skollagen måste ändras och förtydligas så att lärare och rektor får mandat att ingripa när det behövs. Vi vill skriva in ordning och studiero i skollagens portalparagraf och ge rektorn en tydlig rätt och skyldighet att upprätthålla ordning i skolan.

Moderaternas förslag:

  • Stärk lärare och rektorers möjligheter att ingripa i stökiga och bråkiga situationer i skolan. Skolpersonalen ska ha fullt stöd i sitt arbete att skapa ordning och studiero. 

Ta ställning och dela artikeln