Nato

Moderaterna vill att Sverige ska bli medlem i Nato. I dag har vi ett omfattande samarbete med Nato, men vi får inte det skydd som ett Natomedlemskap skulle innebära.

Moderaterna vill att Sverige ska bli medlem i Nato

Ett medlemskap i Nato är tillsammans med en ökad nationell förmåga det bästa sättet att stärka Sveriges säkerhet. Moderaterna vill att Sverige ska bli medlem i Nato. Som medlem i Nato skulle Sverige vara en del av dess kollektiva försvar med solidariska försvarsgarantier. Då skulle vi veta att vi får snabbt stöd vid ett väpnat angrepp.

Ett medlemskap skulle också ge Sverige tillträde till Natos gemensamma försvarsplanering. Det underlättar samarbete och förberedelser för det gemensamma försvaret och Sveriges krigsavhållande förmåga, samtidigt som det bidrar till säkerhet och stabilitet i vår del av Europa.

Sverige behöver en Natooption

För Moderaterna är det prioriterat att alla militära, politiska och juridiska förberedelser för ett svenskt inträde i Nato ska vara på plats samt att en svensk Natooption ska ingå i den säkerhetspolitiska linjen. En Natooption är en tydlig signal till både vänner och motståndare att Sverige håller möjligheten att gå med i Nato öppen. En stark majoritet i Sveriges riksdag har också uppmanat regeringen att införa en Natooption.

Moderaternas förslag:

  • Sverige behöver en Natooption

Vi vill att regeringen förankrar sin säkerhetspolitik i riksdagen

Sveriges säkerhetspolitiska linje läggs fast av regeringen. Det handlar om att tydliggöra linjen i centrala dokument som regeringsförklaringen eller utrikesdeklarationen samt i officiella uttalanden. Regeringen, som den verkställande makten i Sverige, ansvarar för utrikespolitiken. Dock är det viktigt vad en riksdagsmajoritet anser och uttalar i en parlamentarisk demokrati. Regeringen har ett ansvar att förankra den säkerhetspolitiska linjen i Sveriges riksdag. I längden är det ohållbart att den inte har stöd i riksdagen.

Moderaternas förslag:

  • Regeringen bör bjuda in till breda politiska samtal om den säkerhetspolitiska linjen för att förankra Sveriges säkerhetspolitik i en orolig omvärld.

Vi vill att Sverige går med i Nato och ökar försvarssamarbete med andra länder

Sverige har idag ett försvarssamarbete med Finland. Det samarbetet bör breddas och fördjupas med flera länder i norra Europa. Det gäller de övriga länderna i Norden, de baltiska länderna, men även länder som Tyskland, Polen och Nederländerna. Efter brexit blir det särskilt viktigt att ha ett starkt samarbete med Storbritannien.

Nato utgör ryggraden i Europas säkerhet. EU:s försvarssamarbete fördjupas dock och är ett viktigt komplement till Nato. Samarbetet inom EU handlar idag bland annat om försvarsforskning, samverkan kring förmågor och en förbättrad militär rörlighet mellan medlemsländerna. Sverige har goda möjligheter att spela en viktig roll i utformandet av det europeiska försvarssamarbetet. Svenskt inflytande är dock beroende av ett mer aktivt engagemang. Det behövs därför en tydlig svensk strategi för vårt deltagande i det europeiska försvarssamarbetet.

Moderaternas förslag:

  • Sverige behöver ett ökat och breddat försvarssamarbete med Finland och andra länder i norra Europa
  • Ta fram en tydlig strategi för hur Sverige ska delta och få genomslag för våra prioriteringar i det europeiska försvarssamarbetet.

Nato och försvarsgaranti, vad innebär det?

Nato är en försvarsallians som bygger på ett kollektivt försvar med ömsesidiga säkerhets- och försvarsgarantier. Det betyder att medlemsländerna har åtagit sig att hjälpa till om ett annat land blir angripet. Om ett av Natos medlemsländer skulle bli angripet så kan det räkna med solidariskt stöd från alliansens övriga 29 länder. Natos kollektiva försvar bygger ytterst på FN-stadgans artikel 51 om länders rätt till självförsvar. 

Skulle Nato hjälpa Sverige?

Sverige är partnerland till Nato och inte fullvärdig medlem. Bara de länder som är fullvärdiga medlemmar av Nato kan vara säkra på att få militär hjälp i händelse av krig. Detta har blivit än tydligare nu under Rysslands invasion av och pågående krig i Ukraina. Nato har förstärkt de Natomedlemsländer som ligger i Rysslands närområde. Ukraina däremot har inte fått militär hjälp från Nato.

Stöd för Nato i Sverige – fler är för än emot

Stödet för ett svenskt Natomedlemskap har stärkts betydligt på senare tid. I en Novus-undersökning var 41 procent av de tillfrågade för ett svenskt medlemskap. Det betyder att betydligt fler svenskar nu är för än emot ett medlemskap. En tydlig majoritet, 66 procent, av svenskarna stödjer dessutom en svensk Natooption vilken håller möjligheten att gå med i Nato öppen. 

Vilka partier vill gå med i Nato?

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet är för ett svenskt Natomedlemskap. Sverigedemokraterna stödjer möjligheten att Sverige ska kunna gå med i Nato om vi vill, men är idag inte för ett medlemskap. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är helt emot ett svenskt Natomedlemskap

Nato och Finland

Finland är idag inte medlem av Nato, men är likt Sverige partnerland till Nato. Finland har dock sedan länge en Natooption som håller möjligheten till ett Natomedlemskap öppen. Stödet hos den finska befolkningen för ett finskt Natomedlemskap har ökat den senaste tiden. En opinionsundersökning visar att hela 51 procent av de tillfrågade nu är för ett Natomedlemskap. Detta är ett anmärkningsvärt skifte i den finska opinionen.

Vanligt ställda frågor

Hur fungerar Nato?

Kärnan i Nato är det kollektiva försvaret och de solidariska försvarsgarantierna. De innebär att om en medlem i alliansen angrips så har de övriga länderna åtagit sig att hjälpa det angripna landet. Genom att samarbeta skapas ett starkare försvar som tack vare en gemensam planering snabbt kan sättas in i händelse av kris och krig. Nato bedriver även bland annat fredsfrämjande insatser och hjälper till med krishantering.

Hur bildades Nato?

Nato bildades 1949 för att säkra freden i Europa och som ett svar på hotet från ett aggressivt Sovjetunionen. Sovjet hade vid slutet av andra världskriget medverkat till att skapa kommunistiska diktaturer i de östeuropeiska länderna och utgjorde ett reellt hot mot övriga länder i Europa. Genom att samordna flera länders försvar kunde Nato skapa en stark front mot det sovjetiska hotet. Tack vare Nato har Europa under lång tid präglats av fred och stabilitet.

Vilka Nato-länder gränsar till Ryssland?

Ryssland gränsar till 14 olika länder, av dessa är endast fem Natoländer. Sammanlagt är det bara 6 procent av Rysslands gräns som vetter mot Natoländer. Det är en myt att Nato skulle ha offensiva syften och vilja omringa Ryssland. Nato är en försvarsallians vars syfte är att försvara medlemsstaterna från angrepp. Nato bygger också ytterst på FN-stadgans artikel 51 om länders rätt till självförsvar.

Förkortningen Nato, vad står den för?

Nato står för North Atlantic Treaty Organization. Nato kallas även Atlantpakten på svenska. Det visar på den centrala tanken i Nato att knyta samman USA och Kanada med länderna i Europa för att skapa gemensam säkerhet.

Vilka länder är medlemmar i Nato?

Nato har idag 30 medlemsländer. De tolv staterna som bildade Nato 1949 var Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA.
På 1950-talet tillkom Grekland, Spanien, Turkiet och Västtyskland. Efter det kalla krigets slut 1989 har Albanien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blivit medlemmar.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Försvar