7 april, 2022

Frågor och svar om Moderaternas regionpolitik

Sjukvårdsfrågan är en av väljarnas viktigaste frågor. Nedan hittar du frågor och svar om de vanligaste frågorna ställda av väljare. Vi uppdaterar kontinuerligt sidan med mer information.

Hittar du inte svar på din fråga? Maila gärna oss på [email protected] så besvarar vi din frågeställning.

Moderaterna har styrt Regionen/Landstinget sedan 2006, varför har ni inte åtgärdat problemen med exempelvis väntetider under er tid vid makten?

Sedan 2006 har sjukvårdsbudgeten fördubblats, skatten har, till skillnad från andra regioner i landet, varit oförändrad och budgeten har gått från underskott till överskott. Därutöver rankas Stockholm, av SVT:s Uppdrag Granskning, som den region i Sverige där det är lättast att träffa läkaren. Men vi är inte nöjda. Vårt mål är att alla vårdköer ska bort under nästa mandatperiod.

Varför satsar ni så mycket på privat vård?

Vi är övertygade om att konkurrens och valfrihet är bra både för vårdens medarbetare och för patienterna. Att låta patienter och medarbetare välja vård- och arbetsgivare är en viktig principfråga för oss. Därutöver ser vi att den privatdrivna vården i Stockholm har bidragit till att öka vårdutbudet och göra det lättare att träffa läkaren. Bara under förra året utfördes nästan hälften av alla landets operationer här i Stockholm. Utan de privata vårdgivarna hade det inte varit möjligt. 

Minskar ni antalet anställda i vården för att spara pengar?

Nej, Moderaterna har inte minskat antalet anställda inom vården i Stockholm. Tvärtom har vi ökat antalet anställda i den regiondrivna vården med över 1 000 stycken sedan 2017. 

Har ni vidtagit några åtgärder med anledning av Rysslands invasion av Ukraina?

Vi har vidtagit en rad åtgärder med anledning av Rysslands brutala invasion. Regionen har skickat sjukvårdsutrustning till Ukraina, aktiverat den regionala krisledningen och avbrutit alla samarbeten med myndigheter och organisationer som står nära den ryska staten. Därtill står vår sjukvårdsorganisation beredd att vårda flyktingar från Ukraina som tagit sig till Stockholm.

Hur har Region Stockholm hanterat pandemin?

Region Stockholm har visat på en enorm kapacitet när det kommer till att på kort tid starta upp en storskalig vaccinering, smittspårning och testning. Medarbetarna inom vården i regionen har snabbt kunnat ställa om till krishantering med nya arbetssätt och rutiner. De har gjort ett fantastiskt arbete under hela pandemin och har lagt grunden till att regionen har kunnat klara av kärnuppdraget att leverera en god vård till invånarna i länet.

Har ni dragit några lärdomar vad gäller krisberedskap med anledning av pandemin?

Pandemin har belyst en rad svagheter i sjukvårdsystemet som helhet som vi nu åtgärdar. Aldrig mer ska sjukvården i Sverige eller Stockholm riskera att få slut på viktig utrustning när de globala försörjningskedjorna stannar. Vi har låtit en extern part utreda Region Stockholms pandemihantering och vi går nu igenom den utvärderingen för att säkra att vår beredskap för framtida kriser är god.

Finns det någonting som Region Stockholm kunde ha gjort annorlunda under pandemin?

Absolut. Vi borde inte ha lyssnat på Folkhälsomyndigheten när de tidigt under 2020 nedprioriterade vikten av att testa och smittspåra. Länder som satsade på testning klarade sig generellt bättre. 

Vad gör ni för att beta av vårdskulden och minska vårdköerna?

Vi kommer att fortsätta med riktade satsningar i syfte att kapa köerna till vården som har uppstått under pandemin. Region Stockholm är i dag den region som har kortast köer i hela landet, men vi är inte nöjda innan alla köer är borta. I Stockholm ska ingen behöva vänta på den vård som han eller hon har rätt till. Vårt mål är därför att vårdskulden ska bort till hösten 2022.

Satsas det tillräckligt med pengar på sjukvården?

Sedan 2006, när Moderaterna tog över makten i Region Stockholm/Landstinget, har vårdbudgeten i fördubblats. Bara under denna mandatperiod har vi höjt anslagen till vården med nästan sju miljarder kronor. Kärnverksamheten har kunnat prioriteras genom att vi har sparat ned på administration och i stället satsat på en bättre arbetsmiljö för medarbetarna i vården. Att vården i Stockholm fungerar väl illustreras av att nästan hälften av alla operationer i landet utfördes här under 2021. 

Hur vill ni korta väntetiderna på akutmottagningarna?

I dag är väntetiderna på akutmottagningarna för långa. Detta vill vi åtgärda genom att fortsätta bygga ut antalet närakuter och vårdplatser samt se till att det sker en bättre samordning mellan sjukhusen. Dessutom vill vi att våra egendrivna sjukhus tar efter det goda exemplet S:t Göran där en fristående vårdaktör har lyckats hålla nere väntetiderna på akutmottagningen utan att kostnaderna har ökat markant.

Hur ser ekonomin i regionen ut och vad gör ni för att undvika att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna?

Att regionen har en ekonomi i balans har varit a och o för att klara vården och kollektivtrafiken under pandemin. Sedan 2007 har Region Stockholm haft en budget i balans och har, som enda region i landet, inte tvingats höja skatten. Moderaterna kommer att fortsätta prioritera god ordning i regionens finanser genom att alltid sätta kärnverksamheterna framför administration och byråkrati under nästa mandatperiod.

Vad kommer regeringens utjämningsskatt att betyda för Region Stockholm?

Regeringens skatteutjämning riktar sig enbart till stockholmarna. Ingen annan region betalar in till systemet vilket gör upplägget djupt orättvist. Inom några år kommer den kosta regionen nästan fem miljarder kronor, vilket motsvarar driften av hela Danderyds sjukhus. Detta är såklart ett hårt slag för regionen som innebär att satsningar som skulle vara nödvändiga för att utveckla vår verksamhet kan behöva nedprioriteras.  

Vad vill ni göra för att förbättra situationen för medarbetarna i vården?

Redan i dag betalar Region Stockholm ut betydligt högre löner till vårdens medarbetare än genomsnittet i riket. Detta kommer vi att fortsätta göra, men vi har dessutom beslutat att betala ut en pandemibonus på 10 000 kronor till alla medarbetare och framöver vill vi fortsätta vårt systematiska arbete för en bättre arbetsmiljö genom att erbjuda möjligheter till kompetens- och karriärsutveckling.

Behövs det fler medarbetare i vården framöver?

När befolkningen i länet ökar behöver vi självklart se till att vården växer i takt med befolkningsutvecklingen. Sedan 2017 har vi därför anställt över 1000 fler medarbetare inom regionens egendrivna vård.

Hur vill ni se till att förlossningsvården förbättras i Stockholm?

För att utveckla förlossningsvården i regionen inför vi nu ”en barnmorska per födande”, utökar projektet ”min barnmorska”, öppnar S:t Görans förlossningsklinik tidigare än planerat och tillför 550 miljoner kronor till förlossningsvården under tre år. Detta är historiska satsningar som vi nu ser att regeringen vill införa i övriga regioner i landet.

Ni hävdar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill avveckla den fristående vården i regionen. Vad grundar ni det på och vad skulle det innebära?

Socialdemokraterna har röstat för att lägga ner bland annat vårdval inom gynekologi och specialiserad gynekologisk vård. Därtill föreslår Vänsterpartiet (S samarbetspartner) att vårdval inom hud, neurologi samt barn- och ungdomsmedicinskmottagning (BUMM) ska avvecklas. Vänsterpartiet har dessutom, vid varje tillfälle de senaste mandatperioderna, aktivt yrkat för att lägga ned samtliga 38 vårdval. Detta är inte bara ett hot mot valfriheten i Stockholm utan också ett hot mot ekonomin och tillgängligheten eftersomvårdvalen bidrar till att flytta ut mer vård från de stora akutsjukhusen vilket skapar en högre effektivitet i vårdsystemet där fler kan få vård på rätt nivå i rätt tid.

Vill du läsa mer om vår politik? Se nedan!

Läs mer om satsningen på förlossningsvården här

Läs mer om öppnandet av S:t Görans förlossning här

Fördjupande läsning om Region Stockholms pandemihantering finns här

Läs mer om Region Stockholms budget här

Läs mer om Region Stockholms satsning på kortare köer här

Läs mer om att Region Stockholm har Sveriges kortaste vårdköer här

PM-viktig-fakta-om-Region-Stockholm

Ta ställning och dela artikeln