En trygg gemensam välfärd

Moderaternas plan för ett starkare Sverige tar sikte på att bygga Sverige starkare genom fler jobb och en stark ekonomi. Det är också grunden för ett samhälle som håller ihop. När fler jobbar och fler företag startas kan fler vara med och betala för vår gemensamma välfärd. Fler i arbete är därför den bästa garanten för en trygg skola, vård och omsorg.

Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. Det krävs god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska vara på kvalitet i form av höga resultat samt upplevd kvalitet hos patienter och brukare. 

Kommunernas ekonomi kommer befinna sig under betydande press under kommande år. Moderaterna föreslår därför följande riktade satsningar under budgetperioden 2017-2020: 

  • 33 miljarder kronor i oriktade medel till kommunerna för att stärka välfärden. 
  • 26 miljarder kronor i riktade satsningar för att stärka den svenska skolan.
  • 4 miljarder kronor för att stärka kommunernas arbete med integration. Pengarna ska kunna användas för att stärka kommunerna gällande integrationsinsatser, skola, socialtjänst, välfärd och bostäder.

Nolltolerans mot brister i välfärden

En väl fungerande välfärd är en självklar del i ett Sverige som håller ihop och där alla ges lika förutsättningar. Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll har möjliggjort en mångfald av skolor, vårdcentraler, äldreboenden och andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa verksamheter bidrar till utveckling av kvalitet genom nya idéer och lösningar. Många av dessa verksamheter är högt uppskattade av elever, patienter, äldre, anhöriga och andra mottagare såväl som de anställda. 

Den svenska lösningen, med en gemensamt finansierad välfärd som alla medborgare har rätt till, och där många olika typer av utförare tillåts bidra ska värnas. Samtidigt finns det behov av att fortsätta utveckla välfärden. Sjunkande resultat i skolan, tillgänglighetsproblem i hälso- och sjukvården samt kvalitetsbrister inom äldreomsorgen pekar på ett fortsatt reformbehov.

Moderaterna vill fortsätta att höja kvaliteten inom välfärden därför föreslår vi ett brett reformpaket för högre kvalitet och ordning och reda inom välfärden:

  • Generell tillståndsplikt ska införas för att få bedriva verksamhet enligt skollagen, verksamhet enligt socialtjänstlagen, verksamhet enligt LSS samt verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Både fristående och offentligt driven verksamhet omfattas. Ledningsprövningen respektive ägar- och ledningsprövningen består bland annat av allmänna lämplighetskrav, krav på kunskap och kompetens samt krav avseende ekonomisk uthållighet. Kraven vid tillståndsgivningen gäller fortlöpande.
  • Nationella kvalitetskrav för de olika verksamheterna inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven bör framför allt utgå från resultat och utfall.
  • Tillsynsmyndigheter ska följa upp kvalitet och redovisa hur väl verksamheterna når kvalitetskraven med en transparent betygsskala. Fokus ska ligga på vad som levereras snarare än hur det levereras och så långt möjligt ställas likvärdigt för både fristående och offentliga utförare. I de fall brister inte åtgärdas ska det finnas tydliga sanktioner.
  • Sanktioner vid bristande kvalitet bör förstärkas med en möjlighet till statlig tvångsförvaltning samt en möjlighet till vinstutdelningsbegränsning.
  • Statlig tvångsförvaltning. Inom skolans område så ska skolor som, trots tidigare sanktioner, fortfarande brister i kvalitet tvingas teckna kunskapskontrakt med Skolverket. Om skolan uppvisar allvarliga brister ska kunskapskontrakt tecknas direkt. Kontraktet ska innehålla insatser och nationella resurser för att höja resultaten. Om skolan ändå inte lyckas kan statlig tvångsförvaltning och nedläggning bli aktuellt, oavsett huvudman.
  • Vinstutdelningsbegränsning. Om en välfärdsverksamhet under längre tid inte når en väsentlig del av de uppställda kvalitetsmålen och inte vidtar nödvändiga åtgärder ska möjligheten till vinstutdelning, på huvudmannanivå, kunna begränsas eller helt upphöra tills bristerna upphört. Den som inte levererar kvalitet bör inte kunna ta ut vinst men vi avvisar förslag om ett generellt vinsttak.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss