Baksida av Moderaternas kampanjbuss

28 juli, 2022

Landsbygden behöver förbättrade villkor och mer frihet

Moderaterna vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.

Sänk bränsleskatten. Om inte åtgärder vidtas nu, kommer vi få se stora konsekvenser för svenska företag och jobb, inte minst inom gröna näringar. Moderaterna har nyligen vunnit riksdagens stöd för förslaget att sänka drivmedelspriset med fem kronor vid pump.

Fler poliser på landsbygden. Hela Sverige drabbas av kriminaliteten och på landsbygden kan det ta timmar innan polisen kommer. Vi vill satsa på fler poliser i yttre tjänst och inte minst öka polistätheten på landsbygden.

Ökade resurser till vägunderhåll. S-regeringen har minskat de statliga resurserna till vägunderhåll för att finansiera framtida höghastighetståg mellan landets största städer. Vi menar att vi först behöver ta hand om och utveckla befintlig infrastruktur.

Avskaffa det generella strandskyddet. Strandskyddet är idag ett oproportionerligt stort ingrepp i enskilda markägares möjligheter att bygga i natursköna lägen utanför storstäderna.

Stärk skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog och öka produktionen i den svenska skogen. Avsättningar till formellt skyddade skogs- områden skall vara frivilliga efter samråd mellan myndigheter och markägare.

Trygga den fossilfria elförsörjningen. Sverige behöver satsa på kärnkraft, vattenkraft och vindkraft om vi ska lyckas kapa utsläppen och nå klimatmålen. Kärnkraften är klimatsmart och ska byggas ut, inte avvecklas.

Minska varg- och vildsvinsstammen. Vi vill begränsa antalet vargar till 170 individer genom ökad jakt. För att fler vildsvin ska fällas, vill vi göra det möjligt för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument (efter trikinprov).

Stärk svensk livsmedelsproduktion genom förenklade regler och lägre skatter, i linje med Sveriges beslutade livsmedelsstrategi. Tyvärr har
regeringen inte genomfört konkreta förändringar enligt strategin.

Den 11:e september har du ett val. Du har möjlighet att rösta fram en ny regering som får saker gjorda. En röst på Moderaterna är en röst för att få ordning på Sverige.

Ta ställning och dela artikeln