En vård som svarar upp mot behov i olika faser av livet

Moderaterna vill

  • Införa hembesök hos nyfödda efter tidig hemgång.
  • Stärka kvinnosjukvården och öka kvinnans inflytande inom mödravård och gynekologi.
  • Förbättra tillgängligheten inom primärvården.
  • Säkra kontinuiteten för sköra patientgrupper genom fler kontaktsjuksköterskor.
  • Flytta ut mottagningar närmare människor och underlätta uppföljningar.


Behovet av flexibilitet och kontinuitet skiljer sig många gånger åt mellan en barnfamilj, en multisjuk äldre patient eller en människa mitt i livet. Med patienten i centrum ska den vård som kan ges utanför sjukhusens väggar erbjudas i de former som ger mervärde för varje enskild patient och i möjligaste mån svara upp mot de behov som uppkommer i livets olika faser eller livssituationer. 

När man är som minst förtjänar man det bästa. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete är viktigt. Barn och familjer med särskilt behov av stöd måste identifieras i tid. Genom att säkra hembesöken från BVC, utveckla såväl barn- och ungdomsmedicin som barnhälsovården och samverkan med socialtjänsten och elevhälsan, vill vi förbättra vården tidigt i livet för barnet. Vi vill utveckla arbetet med hembesök hos nyfödda. De familjer som väljer tidig hemgång efter förlossningen vill vi att sjukvården ska erbjuda uppföljning i hemmet med hembesök av barnmorska. Inom kvinnosjukvården ser vi behov av att utveckla gynekologin och efterkontrollen av den nyförlösta kvinnan. Även om mödrahälsovården rankas högt bland patienterna vill vi stärka kvinnans ställning genom ökad valfrihet inom mödrahälsovård. Detta gäller också gynekologin där kvinnan ska kunna välja vem hon vill gå till. Ett vårdval innebär också ökade möjligheter till inflytande över sin arbetssituation för personalen. 

Tillgänglighet och flexibilitet för patienter mitt i livet. En förbättrad tillgänglighet till framför allt 1177 och primärvården avseende såväl öppettider och kortare svarstider i telefon, som förbättrade möjligheter till tidsbokning via nätet samt råd och bedömning via nätbaserade tjänster, är positivt för alla patienter men om möjligt extra viktigt för patienter mitt i livet. 

Vården för äldre och kroniker ska präglas av trygghet och kontinuitet . Vi vill fortsätta utveckla former för hembesök samt förbättra kontinuiteten genom fler fasta kontakter som kontaktsjuksköterskor, som kan agera som lotsar och koordinatorer i vården av äldre, kroniker och den som drabbats av en allvarlig sjukdom, t.ex. cancer. Under den GrönBlå majoritetens ledning har en mottagning för benskörhet startat och det finns motsvarande för dem som lider av psoriasis. Att flytta ut mottagningar närmare människor gör vården mer lättillgänglig och är något vi vill vidareutveckla. Den tekniska utvecklingen ger också goda förutsättningar att effektivisera uppföljningar och genomföra telefon-/videokonsultation. Det ger ett mervärde för patienterna, inte minst för kroniker. För de människor som befinner sig i en svår social situation och utsatthet, ska vården också finnas tillgänglig i form av mottagningar för hemlösa och socialt utsatta och verksamheter som tandvård, mödravård och kris och traumaenhet.

Läs mer

Vår politik för Västra Götalandsregionen

Vård vi behöver ofta