Vård vi behöver ofta

Sjukvården har under lång tid varit alltför bunden vid sjukhuset, samtidigt har den nära vården och primärvården varit för svagt utvecklad och inte tillräckligt tillgänglig.

Det innebär dåligt hushållande med såväl ekonomiska som personalmässiga resurser och många gånger också lidande för patienten med långa väntetider och bristande tillgänglighet. Det vill Moderaterna ändra på.

Moderaterna vill

  • Vidareutveckla den personcentrerade hälso- och sjukvården.
  • Förstärka den nära vården och förbättra tillgängligheten.
  • Flytta ut vård från akutsjukhusen närmare patienten och hemmet.
  • Öka valfriheten, tillgängligheten och kvaliteten genom att införa fler vårdval.

Vi vill fortsätta utveckla den nära vården – den vård människor behöver ofta, som när hostan eller febern inte vill ge med sig, om du är i behov av upprepade besök och behandlingar för att hålla sjukdomen i schack eller för att bli frisk. Den nära vården ska kunna ta hand om en större andel av den totala vården.

Moderaterna vill förstärka den nära vården genom ökad tillgänglighet och bättre öppettider. Vi vill flytta ut den vård som människor behöver ofta, ut från akutsjukhusen för att istället finnas närmare patienten och hemmet. Detta oavsett om patienten är äldre eller kroniker, befinner sig mitt i livet eller är en ny liten samhällsmedborgare. Vi vill fortsätta utveckla den personcentrerade vården där patienten är i centrum, och där kontinuitet i vårdkedjan är ledstjärna.


När befolkningsmängd och levnadsålder ökar i samhället skapas ett större vård- och omsorgsbehov. För att möta denna utveckling krävs en omställning av vården som handlar om att koncentrera viss sjukhusvård, fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling men framför allt handlar det om att flytta ut vård från akutsjukhuset närmare patienten och hemmet. Genom fler vårdval vill vi förstärka och förbättra tillgängligheten, inflytandet och valfriheten för patienterna. Valfrihet är till nytta för patienten – att kunna välja eller välja bort, stärker patientens ställning. Det lyckade införandet av vårdvalet VG Primärvård kan tjäna som inspiration för att införa fler vårdval till exempel avseende utprovning av hörapparater, gynekologi och mödravård samt operationer vid grå starr.

Läs mer

Vår politik för Västra Götalandsregionen

Förbättrad tillgänglighet till primärvården, 1177 och jourcentralerna

En vård som svarar upp mot behov i olika faser av livet

Mobila team och hembesök

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Sjukvård