Vård som vi behöver ofta

Sjukvården har under lång tid varit alltför bunden vid sjukhuset, samtidigt har den nära vården och primärvården varit för svagt utvecklad och inte tillräckligt tillgänglig.

Moderaterna vill

• Vård som invånarna behöver ofta ska finnas nära
• Tillgängligheten till vården och vårdens tjänster ska öka
• Låta valfrihet råda för patienten för att därigenom driva utveckling och främja nytänkande

Våra invånare förväntar sig att möta vården på ett enkelt sätt. Det ska de också få göra. Den vård som vi behöver ofta behöver därför vara mindre sjukhuscentrerad och istället komma närmare invånarna.

Primärvården med vårdcentralerna utgör basen i den nära vården och ska kunna ge en effektiv, bred och lättillgänglig sjukvård för de allra flesta vårdbehoven. Såväl vårdcentraler som jourcentraler måste anpassa öppettider och kontakttider till invånarnas behov och nyttja digital teknik.

Mönstren för hur vi söker kontakt med vården har förändrats under pandemin. Ambitionerna med att i högre grad skapa tillgänglighet och sköta kontakt via digitala plattformar har tagit enorma kliv framåt. De positiva aspekterna av detta måste tillvaratas och bibehållas. Redan idag finns flera goda tjänster och dessa måste hela tiden utvecklas och förbättras.

Idag kan det många gånger vara mycket svårt att komma i kontakt med sin vårdcentral. Oavsett om det handlar om enklare frågor eller större ärenden kan telefontiderna vara slut, även om kontakten tas tidigt på morgonen. Här måste ny teknik och samordning nyttjas bättre.

Det är patientens villkor och nytta som ska vara utgångspunkten för vår verksamhet. De allra flesta av våra invånare besöker vårdinrättningar sällan. I dessa fall är inte behovet av fastläkarkontakter lika angeläget som för de invånare som är i behov av återkommande och tät kontakt med vården.

Vi vet att valfrihet ytterst är till nytta för patienten. Att kunna välja eller välja bort stärker patientens ställning. Konkurrensen gör också att regionens egna verksamheter måste fortsätta att utvecklas och möta patientens behov.

Tillbaka

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Sjukvård