Vård

Snabb och säker sjukvård med patienten i fokus

Sjukvården i Stockholm ska utgå från dig. Inte från myndigheter eller krångliga regelverk. Den ska finnas där när du behöver den, ges på dina villkor och efter dina behov. En sjukvård med patienten i centrum kräver en fortsatt politik för att utöka valfriheten, garantera kvaliteten och investera i en kraftigt utbyggd sjukvård i en växande Stockholmsregion.

Under mer än 10 år med Alliansen har sjukvården för länets invånare kort och gott blivit mycket bättre. Köerna har kapats, patienterna är nöjdare och vården är mer jämlik. Vårdvalet har gjort det betydligt enklare för människor att komma till doktorn, särskilt i områden där det tidigare var svårt att komma i kontakt med vården. Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet till att gälla fler områden inom den specialiserade vården.

Vårdvalssystemet innebär att patienter har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Sedan 2008 har Vårdval Stockholm byggts ut och omfattar idag över 30 olika vårdområden. Stockholm har idag flest antal vårdval i landet och ytterligare två vårdval förbereds inom kort. För att motverka en fragmenterad vård kollar Alliansen i Stockholms läns landsting på vilka specialiserade vårdval skulle kunna länkas ihop med primärvården.

En växande och äldre befolkning kräver mer vård. Tack vare en välskött ekonomi har vi till exempel råd att bygga ut förlossningsvården och investera i nya akutsjukvårdsbyggnader. De första patienterna har under hösten 2016 tagits emot på Nya Karolinska universitetssjukhuset och arbetet fortgår med att öppna världens mest moderna och högteknologiska sjukhus. Under 2018 kommer exempelvis Sveriges första Intensivvårdsakut att öppna, utformad för patienter som behöver högspecialiserad akutvård.

Vi flyttar vården närmare länets invånare och ökar tillgängligheten. För att öka tillgängligheten för länets invånare pågår just nu ett stort arbete med att flytta ut en del av vården utanför akutsjukhusen och närmre invånarna. 12 nya närakuter kommer ha en högre standard och kraven är bland annat tillgång till laboratorium och röntgen, samt att ha kompetens för att ta hand om både barn och vuxna. Samtliga närakuter ska också kunna ta emot patienter som kommer med ambulans. Den nya reformen kommer göra länets närakuter mer begripliga och enhetliga.

Primärvården utgör navet i Stockholms läns sjukvård och när akutsjukhusens uppdrag renodlas mot mer högspecialiserad vård så måste primärvårdens roll i nätverkssjukvården stärkas ytterligare. För att inleda detta arbete arbetar Moderaterna för att primärvården ska få ett tydligare systemansvar för patienten. Du ska kunna få en fast läkarkontakt som kan vägleda genom sjukvården och ta ett helhetsansvar för dig som patient. Det är också prioriterat att primärvårdens tillgänglighet ska bli bättre, uppdraget bör gälla snart sagt dygnets alla timmar. En förutsättning för att detta ska bli möjligt är att sjukvårdens resurser i framtiden ska kopplas till primärvården.

Vi vet att det behövs fler medarbetare inom vissa vårdyrken. Därför vill vi att det ska bli mer attraktivt att söka sig till områden där det råder brist på personal. En mångfald av arbetsgivare menar vi är avgörande för att få till en bättre arbetsmiljö. Fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och bättre löneutveckling för specialistutbildade sjuksköterskor gör också att vi kan möta de växande vårdbehoven. Incitamentet för sjuksköterskor att vidareutbilda sig har varit för lågt. Därför ska exempelvis 150 sjuksköterskor kunna studera på heltid med full lön under 2017-2018. Det behövs fler specialistsjuksköterskor och ökade incitament för att vilja vidareutbilda sig och stanna kvar inom vården i Stockholms läns landsting.

 

Moderaterna vill:

  • Hålla ordning och reda i finanserna för att kunna fortsätta satsa på vården
  • Hålla vårdköerna borta genom fler vårdgivare
  • Utöka patientens rätt att välja vårdgivare genom att fortsätta utveckla vårdvalet, där vårdgivarna också ges ett större ansvar i utbildning och forskning.
  • Förstärka akutsjukvården med upprustade akutmottagningar, fler jourläkarbilar och utökad hemsjukvård.
  • Implementera den nya närakutstrukturen, minst 12 närakuter som ska avlasta de stora akutsjukhusens akutmottagningar.
  • Fortsätta utflytten av vård som inte kräver akutsjukhusens resurser utanför de stora sjukhusen och närmre invånarna.
  • Stärkt primärvård med tydligare uppdrag till husläkarna.
  • Patienter ska erbjudas en fast läkarkontakt som ansvarar för patientens samlade behov av sjukvård.

__________________

 

En ålderdom att se fram emot

 

I Sverige lever vi allt längre och med bättre hälsa än i de allra flesta länder. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen och livskvaliteten påverkas i hög grad av hur hjälpen utformas. Önskan att påverka sin situation och att ha möjlighet att förverkliga sina idéer finns oavsett ålder.

Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet

Den välfärd som finansieras med våra gemensamma resurser ska präglas av valfrihet, mångfald och vara tillgänglig för alla som behöver den.

Bemötandet från dem som du möter inom äldreomsorgen ska vara professionellt, vänligt och respektfullt. Valfrihet innebär att du ska kunna byta utförare om du inte är nöjd. Äldreomsorgen ska i alla delar vara trygg och säker. Löpande kvalitetsutvärdering ska ske i både kommunalt och privat drivna verksamheter.

 

Vi moderater går till val på att:

Stockholm ska vara en stad där det är tryggt att åldras. Äldreomsorgen ska leva upp till höga förväntningar på kvalitet, eget inflytande och tillgänglighet för alla. Individens behov ska vara i fokus och valfrihet och etableringsfrihet ska värnas.

De äldres oro och utsatthet ska minska. Vi vill att äldrenämnden ska samordna arbetet tillsammans med de lokala brottsförebyggande råden, polisen och stadsdelsnämnderna för att stoppa våld och övergrepp mot äldre.

Ett kvalitetskontrakt med äldre som söker sig till äldreomsorgen ska införas. Ett kvalitetskontrakt ska garantera en gemensam vårdplanering och uppföljning av insatser som utgår från den äldres behov och perspektiv.

Silviacertifiering för medarbetare bör införas för att stärka kompetens och kvalitet i vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

För att underlätta för äldre ska staden utreda möjligheten till gemensamma byggnader för trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. Äldre personer som senare i livet kräver omsorgsinsatser kan då undvika den stora omställning som en flytt innebär.

Stockholms stad ska verka för en nationell förändring om möjlighet till förenklad biståndsbedömning och även för ökade resurser till biståndsbedömning inom hemtjänst och boende. Minskad administration, detaljstyrning och byråkrati är avgörande för att säkerställa det enskilda vårdbehovet och frigör resurser som kan användas direkt i verksamheten så att kvaliteten kan höjas.

Moderaterna vill att staden ska verka för en ökad samverkan mellan hemtjänsten och landstinget genom möjlighet till frivillig läkarundersökning i hemmet samt fler och effektivare läkemedelsgenomgångar för de äldre.

Vi vill höja schablonen för hemtjänst. Hemtjänsten behöver utvecklas och anpassas för att möta ett varierande behov. Allt fler äldre bor kvar hemma, vilket ställer krav på en professionell, flexibel och välfungerande hemtjänst.

Det ska vara möjligt att separera städning från hemtjänstens insatser. För att kunna erbjuda en omsorg av hög kvalitet ska hemtjänsten tydligt delas upp i två delar baserat på biståndsbeslut, nämligen omsorg och hemservice.

Hemtjänstpersonal ska utbildas i läkemedelshantering. Rutiner för översyn av mediciner ska tas fram.

Utevistelsegarantin bör ses över för att säkerställa möjligheterna för äldre i vård- och omsorgsboenden att vistas utomhus och delta i aktiviteter även utanför boendet.

De äldre ska ha möjlighet att påverka vad som serveras vid bordet. Valmöjligheterna ska utökas så att de äldre får god och näringsriktig mat samt en lustfylld måltidsupplevelse.

Information om Stockholms stadsdelsnämnders aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt, som åter ska hålla öppet på helger.

Vi vill utöka ungdomsbesöken som syftar till att erbjuda äldre personer på vård- och omsorgsboenden ett större utbud av aktiviteter och även ge unga en möjlighet att prova på att arbeta inom äldreomsorgen.