Skogen

Skogen är viktig för näringslivet och klimatomställningen. Moderaterna vill stärka skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog.

Moderaternas skogspolitik tar sin utgångspunkt i förvaltarskapstanken – att man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer. Det ger ett ansvarsfullt förvaltande av skogen, med ett aktivt och hållbart skogsbruk som gynnar skogsproduktionen, klimatomställningen och miljön.

Skogen är viktig för näringslivet och central för klimatomställningen. En långsiktig skogspolitik har skapat förutsättningar för Sveriges drygt 300 000 skogsägare att under en lång tid bidra med hög virkesproduktion, samt till att bevara och utveckla viktiga naturvärden och biologisk mångfald.

Stärk skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog

Statistik från SCB visar att drygt en fjärdedel av Sveriges skogsmark är tagen ur produktion. Moderaterna vill inte ta mer skog från bruk. Äganderätten är nämligen en mänsklig rättighet. Därför ska den skyddas av både Europakonventionen och svensk grundlag. Men det räcker inte. Därmed vill Moderaterna vill fortsätta att stärka skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog och anser att skydd av skog ska bygga på markägarens frivillighet.

Moderaternas förslag:

  • Stärk skogsägarnas rätt att bruka sin egen skog.
  • Öka inre den totala mängden skog som är tagen ur produktion.
  • Inskränkningar ska åtföljas av rimlig ersättning till markägaren.

Ett aktivt skogsbruk bidrar till minskade utsläpp

Ett aktivt och hållbart skogsbruk spelar stor roll för klimatet. Skogen och produkter från skogen, vilka i många fall ersätter fossilbaserade motsvarigheter, binder ungefär lika mycket koldioxid som Sverige släpper ut under ett helt åt.  Mycket av produkterna går dessutom på export och bidrar till att sänka utsläppen utomlands.

Moderaternas förslag:

  • Genomför åtgärder för att öka produktionen i den svenska skogen

Staten bör sälja mer skog till enskilda skogsägare

Moderaterna föreslår ett nytt markförsäljningprogram för statliga Sveaskog, där 20 procent av den produktiva skogsmarken säljs till enskilda skogsägare. Genom att sälja många mindre skogsegendomar i hela landet stärker vi förutsättningarna att bo och verka på landsbygden. 

Moderaternas förslag:

  • Sälj 20 procent av Sveaskogs produktiva skogsmark till enskilda skogsägare.

Ta väl hand om skyddade naturområden

De stora naturområden som vi redan skyddar i naturreservat och nationalparker måste vi sköta och förvalta. Vi lägger stor vikt vid att bevara och utveckla naturvärden, biologisk mångfald och möjligheten till friluftsliv i områden i dessa områden med värdefull natur och skog. 

Moderaternas förslag:

  • Säkerställ att det finns tillräckligt med pengar för att sköta och bevara den redan skyddade skogen.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Jordbruk

Eller se allt om #Landsbygd